Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
782 posty 5032 komentarze

"Słowo Polskie" Konfederacji Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Moje komentarze

 • @demonkracja 08:33:31
  // W atrapie Polski tzw. partie polityczne zakładały postkomunistyczne siły specjalne - a zrobiły to też według JAKIEGOS KLUCZA im przekazanego z zagranicy. ... Wniosek? Zadyma na linii PiS a eurokołchozowe urzędasy - to taki show pod publikę mający uwiarygodnić PiS w oczach jego wyborców. //

  - Ten JAKIS KLUCZ odpowiada zagranicznym sluzbom

  NIEMIEC
  USA
  IZRAELA
  ROSJI

  do ktorych przewerbowaly sie postkomunistyczne sluzby i ich partyjne "POMIOTY" : /
  INAUGURACJA, czyli "taktowna mgła" pełzajacego zamach stanu
 • Krzysztof J. Wojtas
  Tymczasem narasta oczekiwanie społeczne, aby zmienić sytuację w sądownictwie. Bez społecznego arbitrażu nie można stworzyć społeczeństwa obywatelskiego.

  >> https://cygnus.neon24.pl/post/151656,referendum-w-sprawie-sadownictwa

  I to jest pierwsza kwestia. Polska tradycja to sądy pełniące rolę arbitra między stronami. Obowiązujące prawa wyznaczają ramy tego arbitrażu, ale nie stanowią o zasadzie (sprzecznej z polskością), że sędziowie mają uprawnienia karania za przekraczanie obowiązujących przepisów. Ich rolą ma być znalezienie konsensusu między stronami, niekiedy między społeczeństwem, a jednostką, gdzie skrajnym rozwiązaniem może być usunięcie ze społeczeństwa jeśli szans na zmianę relacji brak.

  Nie sędziowie wyznaczają i określają zasady konsensusu, a suweren - społeczeństwo. Przynajmniej póki jesteśmy Rzeczpospolitą.

  W zaistniałej sytuacji - układ sił w Sejmie nie pozwala na zmianę Konstytucji w której możliwe byłoby wprowadzenie zapisów dotyczących zmian w sądownictwie. Jedynym sposobem przeprowadzenia koniecznych reform jest więc bezpośrednie odwołanie do woli Narodu - suwerena.

  I O TO DOKLADNIE CHODZI / WYBOR "SEJMU SEDZIOW" , ... czyli KRS w WYBORACH
  INAUGURACJA, czyli "taktowna mgła" pełzajacego zamach stanu
 • 27.06.2019 - Czy nieudolnosć PiS ws. ustawy KRS to "celowa robota"?
  Adam Strzembosz stwierdził, że jeżeli będzie już ostateczny wyrok TSUE, to należałoby natychmiast znowelizować ustawę o KRS i wybrać jej nowych członków według poprzedniego trybu - pisza wPolityce.pl

  Kto rzadzi Sadami ten de facto rzadzi Panstwem, dzisiaj mamy kolejna odslone walki o te wladze. / Walcza PiS vs. Topalna Opozycja, ... a ja [w jakims tam ulamku] Suweren stoje i patrze wiedzac, ze pierwej sie zagryza niz pozwola sobie wyrwac z garsci to, co do nich nie nalezy, a nalezy do nas "Suwerena". >>> https://ziut.neon24.pl/post/149510,czy-nieudolnosc-pis-ws-ustawy-krs-to-celowa-robota

  O CO CHODZI?

  PiS, w ustawie o KRS popelnil blad: dzisiejszy wyrok TSUE, bez naprawy tego bledu, bedzie poglebial "kryzys Panstwa", bo podwazane moga byc wszystkie decyzje "niezawislych sadow" - kazda ustawa, decyzja sadu, moze zostac podwazona.

  JEDYNYM ROZWIAZANIE w oczach "NADZWYCZAJNRJ KASTY" jest wybor KRS przez "NADZWYCZAJNA KASTE": ALTERNATYWA JEST WYBOR niekonstytucyjnie wybranych 15 sedziow czlonkow KRS w wyborach powszechnych, ... najlepiej w trakcie wyborow prezydenckich.

  *Zwracam na to uwage Konfederacji
  INAUGURACJA, czyli "taktowna mgła" pełzajacego zamach stanu
 • Aktualności: Nº 145/2019 : 19 listopada 2019 r. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-585/18,C-624/18,C-625/
  (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)

  Sąd odsyłający powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego w celu ustalenia, czy ten organ może rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, czy też tego rodzaju spory powinny być rozpatrywane przez inny sąd, odpowiadający temu wymogowi niezależności


  WYROK TSUE  ws.  KRS   >>>   Trybunał wskazał, że sam fakt, iż sędziowie Izby Dyscyplinarnej są powoływani przezPrezydenta RP, nie może powodować ich zależności od władzy politycznej ani budzić wątpliwościco do ich bezstronności, jeżeli po powołaniu osoby te nie podlegają żadnej presji i nie otrzymujązaleceń podczas wykonywania swoich obowiązków. Ponadto uprzednia interwencja Krajowej RadySądownictwa, odpowiedzialnej za przedkładanie wniosków z rekomendacją do powołania nastanowisko sędziego, może w sposób obiektywny zakreślić ramy uznania, jakim dysponujePrezydent RP, 
  pod warunkiem jednak, że sam ten organ będzie wystarczająco niezależny odwładzy ustawodawczej i wykonawczej oraz od Prezydenta RP. 
  W tej kwestii Trybunał wyjaśnił, żenależy mieć na uwadze aspekty zarówno faktyczne, jak i prawne, dotyczące zarazem okoliczności,w jakich nowi członkowie polskiej Krajowej Rady Sądownictwa zostali wybrani, oraz sposobu,w jaki organ ten konkretnie wypełnia wyznaczone mu zadanie stania na straży niezależnościsądów i niezawisłości sędziów. Trybunał wskazał również, że należy sprawdzić zakres kontrolisądowej, jaką objęte są wnioski Krajowej Rady Sądownictwa, jako że same decyzje PrezydentaRP dotyczące powoływania sędziów nie podlegają takiej kontroli.   >>>   https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190145pl.pdf

  PELNY TEKST >>  http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-585/18

  PELNY TEKST PL:   Wynika stąd, że gdy okazuje się, iż przepis krajowy zastrzega właściwość do rozpoznania sporu takiego jak ten w postępowaniu głównym na rzecz organu, który nie spełnia wymogów niezawisłości lub bezstronności ustanowionych w prawie Unii, w szczególności w art. 47 karty praw podstawowych, inny organ, przed który wniesiono taki spór, ma obowiązek, w celu zagwarantowania skutecznej ochrony sądowej w rozumieniu tego art. 47 i w myśl zasady lojalnej współpracy zapisanej w art. 4 ust. 3 TUE, odstąpić od stosowania tego przepisu krajowego, ażeby spór ten mógł zostać rozpatrzony przez sąd, który spełnia powyższe wymogi i który byłby właściwy w danej dziedzinie, gdyby wspomniany przepis nie stał temu na przeszkodzie, czyli co do zasady sąd, który był do tego właściwy zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wprowadzeniem zmiany ustawodawczej przyznającej tę właściwość organowi niespełniającemu wskazanych powyżej wymogów (zob. analogicznie wyroki: z dnia 22 maja 2003 r., Connect Austria, C‑462/99, EU:C:2003:297, pkt 42; a także z dnia 2 czerwca 2005 r., Koppensteiner, C‑15/04, EU:C:2005:345, pkt 32–39).  
  Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pytania drugie i trzecie w sprawach C‑624/18 i C‑625/18 winna brzmieć następująco:

  –   Artykuł 47 karty praw podstawowych i art. 9 ust. 1 dyrektywy 2000/78 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by spory dotyczące stosowania prawa Unii mogły należeć do wyłącznej właściwości organu niestanowiącego niezawisłego i bezstronnego sądu w rozumieniu pierwszego z tych przepisów. Do tej ostatniej sytuacji dochodzi wówczas, gdy obiektywne okoliczności, w jakich został utworzony dany organ, oraz jego cechy, a także sposób, w jaki zostali powołani jego członkowie, mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych, w szczególności od bezpośrednich lub pośrednich wpływów władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz jego neutralności względem ścierających się przed nim interesów, i prowadzić w ten sposób do braku przejawiania przez ten organ oznak niezawisłości lub bezstronności, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w tych jednostkach w społeczeństwie demokratycznym. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, przy wzięciu pod uwagę wszystkich istotnych informacji, którymi dysponuje, czy jest tak w przypadku organu takiego jak Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

  –        W razie gdyby tak było, zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że zobowiązuje ona sąd odsyłający do odstąpienia od stosowania przepisu prawa krajowego zastrzegającego dla takiego organu właściwość do rozpoznania sporów w postępowaniu głównym,

  ażeby spory te mogły zostać rozpatrzone przez sąd,

  który spełnia wyżej wskazane wymogi niezawisłości i bezstronności i który byłby właściwy w danej dziedzinie, gdyby ów przepis nie stał temu na przeszkodzie.    

  >>  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220770&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2809342

  POWYZSZE OZNACZA, ZE O KONSTYTUCYJNOSCI USTAW DECYDUJE NIE TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY tylko opozycyjny wobec PiS SAD NAJWYZSZY
  INAUGURACJA, czyli "taktowna mgła" pełzajacego zamach stanu
 • "Motyw" - odpowiedź na pytanie Jarosława Kaczyńskiego 02 luty 2011 r.
  W polskich warunkach wystarczyłoby przejąć władzę nad "partią sukcesu" jakim stał się PiS (zaistnienie na stałe w Polskiej polityce to ogromny sukces), aby wszystko wróciło do “starego” - czyli do sytuacji sprzed wyboru L. Kaczyńskiego i PiS w wyborach 2005 r. Na przeszkodzie temu “powrotowi do starego” stali Lech i Jarosław Kaczyńscy. Obaj mieli lecieć samolotem do Smoleńska.

  Tylko przez przypadek, Jarosław Kaczyński nie znalazł się w samolocie lecącym do Smoleńska. Gdyby się znalazł, droga do “wrogiego przejęcia” PiS stałaby otworem. Otworem stałaby droga do nie ograniczonej władzy w Polsce. Gdyby przejęto PiS, w wyborach zmieniałyby się “partie rządzące” - rządziłby kontrolujący je , jeden ośrodek decyzyjny.

  Jarosław Kaczyński nie może zrozumieć dlaczego wszyscy tak bardzo się interesują, kto zasiądzie w fotelu Prezesa PiS, a nikt się nie interesuje, kto będzie nowym szefem PO?

  Odpowiedź: Być może powyższe tłumaczy katastrofę smoleńską i ostatnie wydarzenia i "wstrząsy” wewnątrz PiS. / w 2011 roku w PiS dochodziło do "turbulencji" / >>> https://ziut.neon24.pl/post/141919,motyw-czy-teraz-soros-wyeliminje-jaroslawa-kaczynskiego

  DZISIAJ 19 LISTOPADA 2019 r. DOSZLO DO KOLEJNEJ "KATASTROFY" / PiS PRZEGRAL w TSUE: JESLI TEGO NIE NAPRAWIMY PRZEGRAMY MY
  INAUGURACJA, czyli "taktowna mgła" pełzajacego zamach stanu
 • Konfederacja organizuje prawybory prezydenckie: Zgłosiło się 9 kandydatów. Wśród nich Bosak, Braun i Korwin-Mikke
  >> https://wpolityce.pl/polityka/473447-konfederacja-organizuje-prawybory-ma-9-kandydatow

  Poseł Robert Winnicki, przewodniczący Centralnej Komisji Prawyborczej Witold Tumanowicz oraz przedstawiciel CKP Włodzimierz Skalik podkreślili na poniedziałkowej konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim, że będą to pierwsze prawybory w Polsce po roku 1989 z udziałem także sympatyków, a nie tylko działaczy partii.
  Prawybory w Konfederacji, ... czyli jak [nie] powinno byc
 • @GPS 03:07:17
  To logo sprowokuje miedzynarodowy atak na Polske,
  ... tak podejrzewam. / "Odtrutka" jest prawda
  >> http://ziut.neon24.pl/post/151308,dr-ewa-kurek-kandydatem-na-prezydenta

  * Kto i dlaczego zatwierdzil to logo? : /
  Miej w opiece Naród cały
 • @ GPS
  // To demonstracja tego, że Polacy będą się bronić przed każdą agresją, nie będziemy potulnymi barankami, które się tylko modlą, ale wraz z modlitwą użyjemy siły, by obronić nasz kraj. //

  A KOLOR NIEBIESKI? / CZY TO FRAGMENT FLAGI IZRAELA>
  Miej w opiece Naród cały
 • @ GPS
  Haslo bardzo dobre / Logo wyglada na prowokacje
  taka sama jak "spalenie kukly Sorosa" we Wroclawiu.

  ... ale jest na to "odtrutka"
  Miej w opiece Naród cały
 • Judeopolonia
  The idea had its roots in an 1858 book by Julian Ursyn Niemcewicz, but did not gain currency in anti-semitic tracts until around 1900

  >>> https://en.wikipedia.org/wiki/Judeopolonia

  In 1912, author Teodor Jeske-Choiński had Jews in his book rhetorically say: "If you do not allow us to establish a 'Judeo-Polonia state' and a nation of 'Judeo-Polish people,' we will strangle you."

  W 1912 r. Teodor Jeske-Choiński wlozyl w usta Żyda powiedzenie: „Jeśli nie pozwolicie nam ustanowić „ judeo-poloni ” i narodu judeo-polskiego ”, zdusimy was”.
  "JUDEO-POLONIA" syjonistyczny "plan Bodenheimer'a"
 • Bodenheimer plan
  The League of East European States or Federation of East European States (German: osteuropäischer Staatenbund) was a 1914 proposal by the German Committee for Freeing of Russian Jews for a German-dominated consociational buffer state to be established in the Russian Partition of the multi-ethnic territory of the former Polish–Lithuanian Commonwealth. >> https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_East_European_States

  Max Isidor Bodenheimer (Hebrew: מקס בודנהיימר‎; 12 March 1865 in Stuttgart – 19 July, 1940 in Jerusalem) was a lawyer and one of the main figures in German Zionism. An associate of Theodor Herzl, he was the first president of the Zionist Federation of Germany and one of the founders of the Jewish National Fund >> https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Bodenheimer
  "JUDEO-POLONIA" syjonistyczny "plan Bodenheimer'a"
 • BODENHEIMER, MAX ISIDOR
  (1865–1940), one of *Herzl's first assistants, a founder of the World Zionist Organization, and one of the first directors of the *Jewish National Fund. >> https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/bodenheimer-max-isidor
  "JUDEO-POLONIA" syjonistyczny "plan Bodenheimer'a"
 • @fox 00:36:59
  Prezydent tez ma prawo ulaskawic morderce
  Fakt ten jednak nie zmienia faktu kim jest osoba ulaskawiona

  - To sie nazywa przeszlosc / w przypadku syjonizmem to takze terazniejszosc
  Konfederaci "upojeni mlekiem Matki",... łaczcie się! Cz.#1
 • Michalkiewicz: Z bolszewicką szczerością / 560 152 wyświetlenia • 31 marca 2010 r.
  Stanisław Michalkiewicz analizuje przygotowania do "okrągłego stołu" . Kamera i montaż materiału- Maciej Wasilewski >>> https://www.youtube.com/watch?v=yIKCeLuKsWA
  Konfederaci "upojeni mlekiem Matki",... łaczcie się! Cz.#1
 • WJC - BRONFMAN
  At the WJC Plenary in 1975, longtime WJC leader Nahum Goldmann (then 80) stood again for WJC president. Several Israeli delegates, notably from the Herut movement, but also former Israeli Prime Minister Golda Meir, opposed Goldmann's re-election for his criticism of Israel's policies, notably with respect to the peace process.[96][97]


  Nahum Goldmann addressing the Sixth WJC Plenary in Jerusalem in 1975. Seated on the right: Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin
  Two years later, in 1977, the American real estate developer and erstwhile president of B'nai B'rith International Philip Klutznick succeeded Goldmann as WJC president. In 1979, when Klutznick was named US secretary of commerce by President Jimmy Carter, the Canadian-American businessman Edgar Bronfman Sr. took over as acting head of the organization. Bronfman was formally elected WJC president by the Seventh Plenary Assembly, held in Jerusalem in January 1981.[98]

  Edgar M. Bronfman
  Under the leadership of Bronfman, the new Secretary General Israel Singer (who took over from Gerhart Riegner in 1983), and Executive Director Elan Steinberg, the WJC adopted a more aggressive style. Steinberg characterized the change as follows: "For a long time, the World Jewish Congress was meant to be the greatest secret of Jewish life, because the nature of diplomacy after the war was quiet diplomacy. This is a newer, American-style leadership — less timid, more forceful, unashamedly Jewish."[79][99] Bronfman led the World Jewish Congress in becoming the preeminent Jewish organization, as they broadened the organization's base by bringing in new member communities in Europe. Through campaigns to free Soviet Jewry, the exposure of the Nazi past of Austrian President Kurt Waldheim, and the campaign to compensate victims of the Holocaust, Bronfman became well known internationally in the 1980s and 1990s.[100]

  On 25 June 1982, WJC President Edgar Bronfman became the first leader ever of a Jewish organization to address the United Nations General Assembly.[101]
  Konfederaci "upojeni mlekiem Matki",... łaczcie się! Cz.#1
 • HISTORIA GENEZY "PIERIESTRIJKI" = WJC efforts on behalf of Soviet Jewry 1983
  In 1953, the World Jewish Congress condemned the indictment in Moscow of Jewish doctors as alleged conspirators against the Soviet Union leadership, the so-called Doctors' plot, and called a leadership meeting in Zurich, Switzerland, which was canceled at the last minute due to the death of Soviet dictator Joseph Stalin. The new Soviet leadership declared that the case against the doctors had been fabricated.[73]

  In 1956, WJC leaders delivered a memorandum to Soviet leaders Nikolai Bulganin and Nikita Khrushchev during their visit to London, and a year later the World Jewish Congress Executive launched a worldwide call to attention regarding the plight of Jews in the Soviet Union and other Communist countries. This resulted in a growing international campaign for their cultural and religious rights and for the reunion of families separated by the Cold War. After a lapse of seven years, the organization also re-established contact with several Jewish communities in Communist Eastern Europe. In 1957, the Jewish community of Hungary re-affiliated with the WJC.[74]

  In 1960, the WJC convoked the International Conference on Soviet Jewry in Paris, which was chaired by Goldmann. In 1971, the WJC co-sponsored the First World Conference of Jewish Communities on Soviet Jewry in Brussels, Belgium. Successor events were held in Brussels and Zurich in 1976.[75]

  At the second Brussels conference, Jewish leaders called on the Soviet Union to implement the Declaration of Helsinki on human rights, respect its own constitution and laws and "recognize and respect the right of Jews in the USSR to be united with their brethren in the Land of Israel, the Jewish historic homeland."[76] Under the motto, 'Let my people go!, the Soviet Jewry movement caught the attention of statesmen and public figures throughout the West, who considered the Soviet Union's policy toward Jews to be in violation of basic human and civil rights such as freedom of immigration, freedom of religion, and the freedom to study one's own language, culture and heritage. "You have no choice but to release Soviet Jewry," US President Ronald Reagan told Soviet leader Mikhail Gorbachev during the latter's first state visit to the US in 1987.[77]

  In 1983, Edgar Bronfman suggested that "American Jews should abandon their strongest weapon, the Jackson–Vanik amendment, as a sign of goodwill that challenges the Soviets to respond in kind."

  After [Mikhail Gorbachev]'s ascension in 1985, Bronfman's New York Times message began to resonate with the public. In early 1985, Bronfman secured an invitation to the Kremlin and on September 8–11, visited Moscow, becoming the first World Jewish Congress President to be formally received in Moscow by Soviet Officials. Carrying a note from Shimon Peres, Bronfman met with Gorbachev, and initiated talks of a Soviet Jewish airlift. It is said that Peres' note called on the Soviet Union to resume diplomatic relations with Israel.

  In a Washington Post profile a few months after the September trip, Bronfman laid out what he thought had been accomplished during his September meetings. He said, "There's going to be a buildup of pressure through the business community. The Russians know the Soviet Jewry issue is tied to trade ... My guess is that over a period of time, five to ten years, some of our goals will be achieved." Author Gal Beckerman says in his When They Come For Us We'll Be Gone, "Bronfman had a business man's understanding of the Soviet Jewish issue. It was all a matter of negotiation, of calculating what the Russians really wanted and leveraging that against emigration."

  On 25 March 1987, WJC leaders Edgar M. Bronfman, Israel Singer, Sol Kanee and Elan Steinberg, as well as the head of the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, Morris B. Abram, arrived in Moscow to discuss the matter with Soviet government ministers, though officials swiftly denied that the USSR had agreed to an increase in Jewish emigration and had invited an Israeli delegation to visit Moscow.[78] Nonetheless, the visits by WJC officials to Moscow were widely seen as helpful in securing the exit permits for prominent Jews in the Soviet Union.[79]

  In 1989, Soviet Jewish organizations were granted permission by the authorities to join the World Jewish Congress,[80] and two years later in Jerusalem, several directly elected delegates from the Soviet Union were officially represented for the first time at a World Jewish Congress Plenary Assembly.[81]

  >>> https://en.wikipedia.org/wiki/World_Jewish_Congress

  >>> https://translate.google.com/

  W 1953 r. Światowy Kongres Żydów potępił oskarżenie w Moskwie żydowskich lekarzy jako rzekomych spiskowców przeciwko kierownictwu Związku Radzieckiego, tzw. Spisek lekarzy, i zwołał spotkanie przywódców w Zurychu w Szwajcarii, które zostało odwołane w ostatniej chwili na śmierć radzieckiego dyktatora Józefa Stalina. Nowe kierownictwo radzieckie oświadczyło, że sprawa przeciwko lekarzom została sfabrykowana [73].

  W 1956 r. Przywódcy WJC przekazali memorandum przywódcom radzieckim Nikołajowi Bułganinowi i Nikicie Chruszczowowi podczas ich wizyty w Londynie, a rok później Światowy Kongres Żydów Kongresu wystosował ogólnoświatowe wezwanie do zwrócenia uwagi na trudną sytuację Żydów w Związku Radzieckim i innych krajach komunistycznych . Zaowocowało to narastającą międzynarodową kampanią na rzecz ich praw kulturalnych i religijnych oraz zjednoczenia rodzin oddzielonych zimną wojną. Po upływie siedmiu lat organizacja ponownie nawiązała kontakt z kilkoma społecznościami żydowskimi w komunistycznej Europie Wschodniej. W 1957 r. Społeczność żydowska Węgier została ponownie stowarzyszona z WJC. [74]

  W 1960 r. WJC zwołała Międzynarodową Konferencję Żydów Radzieckich w Paryżu, której przewodniczył Goldmann. W 1971 r. WJC sponsorowało Pierwszą Światową Konferencję Społeczności Żydowskich na temat radzieckiego żydostwa w Brukseli w Belgii. Następujące wydarzenia odbyły się w Brukseli i Zurychu w 1976 r. [75]

  Na drugiej konferencji w Brukseli przywódcy żydowscy wezwali Związek Radziecki do wdrożenia Deklaracji Helsińskiej w sprawie praw człowieka, poszanowania własnej konstytucji i prawa oraz „uznania i poszanowania prawa Żydów w ZSRR do zjednoczenia się z braćmi w kraju Izraela, historycznej ojczyzny żydowskiej. ”[76] Pod hasłem„ Puść mojego ludu! ”, sowiecki ruch żydowski zwrócił uwagę mężów stanu i osób publicznych na całym Zachodzie, którzy uważali politykę Związku Radzieckiego wobec Żydów za naruszenie podstawowych praw człowieka i obywatela, takich jak wolność imigracji, wolność wyznania oraz wolność nauki własnego języka, kultury i dziedzictwa. „Nie masz innego wyjścia, jak uwolnić sowieckie żydostwo” - powiedział prezydent USA Ronald Reagan przywódcy radzieckiemu Michaiłowi Gorbaczowowi podczas jego pierwszej wizyty stanowej w USA w 1987 r. [77]

  W 1983 r. Edgar Bronfman zasugerował, że „amerykańscy Żydzi powinni porzucić swoją najsilniejszą broń, poprawkę Jacksona – Vanika, jako znak dobrej woli, która wzywa Sowietów do odpowiedzi w naturze”.

  Po wstąpieniu [Michaiła Gorbaczowa] w 1985 r. Przesłanie Bronfmana z New York Timesa zaczęło rezonować z opinią publiczną. Na początku 1985 roku Bronfman zabezpieczył zaproszenie na Kreml i 8–11 września odwiedził Moskwę, stając się pierwszym prezydentem Światowego Kongresu Żydów, który został oficjalnie przyjęty w Moskwie przez sowieckich urzędników. Bronfman, niosąc wiadomość od Szymona Peresa, spotkał się z Gorbaczowem i rozpoczął rozmowy na temat radzieckiego żydowskiego wyciągu powietrznego. Mówi się, że notatka Peresa wezwała Związek Radziecki do wznowienia stosunków dyplomatycznych z Izraelem.

  W profilu Washington Post kilka miesięcy po wrześniowej podróży Bronfman przedstawił, co jego zdaniem zostało osiągnięte podczas wrześniowych spotkań. Powiedział: „Nastąpi wzrost presji ze strony środowiska biznesowego. Rosjanie wiedzą, że kwestia sowieckiego żydostwa jest powiązana z handlem… Domyślam się, że przez pewien czas, od pięciu do dziesięciu lat, niektóre z naszych celów zostanie osiągnięty ”. Autor Gal Beckerman mówi w swojej książce When Come Come For Us We Be Be Gone: „Bronfman rozumiał biznesmena w kwestii radzieckiego żydowskiego rozumienia przez biznesmena. Wszystko było kwestią negocjacji, obliczenia tego, czego naprawdę chcieli Rosjanie, i wykorzystania tego przeciwko emigracji. . ”

  25 marca 1987 r. Przywódcy WJC Edgar M. Bronfman, Israel Singer, Sol Kanee i Elan Steinberg, a także szef Konferencji Przewodniczących Głównych Amerykańskich Organizacji Żydowskich, Morris B. Abram, przybyli do Moskwy, aby omówić tę sprawę z Ministrowie rządu radzieckiego, choć urzędnicy szybko zaprzeczyli, że ZSRR zgodził się na wzrost emigracji żydowskiej i zaprosili delegację izraelską do odwiedzenia Moskwy [78]. Niemniej jednak wizyty urzędników WJC w Moskwie były powszechnie uważane za pomocne w uzyskaniu zezwoleń na wyjazd dla wybitnych Żydów w Związku Radzieckim [79].

  W 1989 r. Radzieckie organizacje żydowskie uzyskały zgodę władz na przyłączenie się do Światowego Kongresu Żydów [80], a dwa lata później w Jerozolimie po raz pierwszy oficjalnie reprezentowanych było kilku delegatów ze Związku Radzieckiego podczas Światowego Kongresu Żydów. Zgromadzenie. [81]
  Konfederaci "upojeni mlekiem Matki",... łaczcie się! Cz.#1
 • World Jewish Congress /
  The World Jewish Congress (WJC) was founded in Geneva, Switzerland, in August 1936 as an international federation of Jewish communities and organizations. According to its mission statement,[1] the World Jewish Congress' main purpose is to act as "the diplomatic arm of the Jewish people." >> https://en.wikipedia.org/wiki/World_Jewish_Congress

  Światowy Kongres Żydów (ang. World Jewish Congress, WJC) – międzynarodowa federacja organizacji i gmin żydowskich ze 115 krajów. Kongres ten teoretycznie usiłuje zbudować konsensus między różnymi żydowskimi grupami o odmiennych poglądach politycznych i orientacjach religijnych. Pracuje zgodnie z założeniami spełniając rolę ambasadora ogólnoświatowej społeczności żydowskiej. Jest to organizacja syjonistyczna, popierająca państwo Izrael. >> https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Kongres_%C5%BByd%C3%B3w
  Konfederaci "upojeni mlekiem Matki",... łaczcie się! Cz.#1
 • WIKIPEDIA: Pale of Settlement
  The Pale of Settlement (Russian: Черта́ осе́длости, chertá osyédlosti, Yiddish: דער תּחום-המושבֿ‎, der tkhum-ha-moyshəv, Hebrew: תְּחוּם הַמּוֹשָב, tẖum hammosháv) was a western region of Imperial Russia with varying borders that existed from 1791 to 1917, in which permanent residency by Jews was allowed and beyond which Jewish residency, permanent or temporary,[1] was mostly forbidden.

  >> https://en.wikipedia.org/wiki/Pale_of_Settlement

  The Pale of Settlement (rosyjski: Черта́ осе́длости, chertá osyédlosti, jidysz: דער תּחום-המושבֿ, der tkhum-ha-moyshəv, hebrajski: תְּחוּם הַמּוֹשָב, tum hummama z 91 regionu istniało na zachodzie z 17 regionu z zachodniej Rosji. do 1917 r., w których zezwolono na pobyt stały przez Żydów, a po przekroczeniu którego pobyt żydowski, stały lub tymczasowy [1] był w większości zabroniony.
  Konfederaci "upojeni mlekiem Matki",... łaczcie się! Cz.#1
 • WIKIPEDIA: Pieriestrojka
  Wprowadzenie pieriestrojki miało dalekosiężne skutki dla globalnego bezpieczeństwa w dwubiegunowym podziale powojennego świata. Było efektem słabnięcia pozycji ZSRR, a niezamierzonym skutkiem był rozpad bloku wschodniego oraz rozpad ZSRR. W wyniku upadku ZSRR, Stany Zjednoczone pozostały jedynym światowym supermocarstwem.
  >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieriestrojka
  Konfederaci "upojeni mlekiem Matki",... łaczcie się! Cz.#1
 • United Nations General Assembly Resolution 3379
  United Nations General Assembly Resolution 3379, adopted on 10 November 1975 by a vote of 72 to 35 (with 32 abstentions), "determine[d] that Zionism is a form of racism and racial discrimination". The vote took place approximately one year after UNGA 3237 granted the PLO "observer status", following PLO president Yasser Arafat's "olive branch" speech to the General Assembly in November 1974. The resolution was passed with the support of the Soviet bloc, in addition to the Arab- and Muslim-majority countries, many African countries, and a few others.

  The determination that "Zionism is a form of racism and racial discrimination", contained in the resolution, was revoked in 1991 with UN General Assembly Resolution 46/86.
  >> https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_3379
  Konfederaci "upojeni mlekiem Matki",... łaczcie się! Cz.#1

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY