Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
576 postów 4082 komentarze

Ruch dla Rzeczypospolitej RdR2018.WordPress.com

Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej - ----- 11 LISTOPADA STRACIMY NIEPODLEGŁOŚĆ! ----- ---- Przyszedł czas na "Wielki Ruch Listopadowy" / Wygrajmy MYŚLĄC Wspólnie ---- Ziut.NEon24.pl/post/133700,Zamiast-Flagi-Ruch-Listopadowy-Bialo-Czerwona-Kartka

Moje komentarze

 • @Stara Baba 15:19:47
  Jak tak, to z tej "demografi" będzie "........ kamieni kupa" :)))
  Cóś drgnęło w demografii
 • @Stara Baba 14:42:57
  // „cóś drgnęło” //, .... Stara Baba nie czuje? :D
  Cóś drgnęło w demografii
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:29:42
  // Tylko droga Piłsudskiego, jego pozycja niezależnego od Zachodu i mającego dystans względem Rosji (tym bardziej sowietów), pozwoliła na uzyskanie niepodległości. Każdy inny wariant prowadziłby do uzależnienia od którejś ze stron. //


  A W POLSCE W WYNIKU 1 WOJNY ŚWIATOWEJ WYGRAŁA AGENTURA NIEMIECKA, .... w której to wojnie Niemcy ponieśli klęskę,

  >> http://ziut.neon24.pl/post/143975,paradoksy-historii-polska-ch-j-dupa-i-kamieni-kupa

  to hipoteza "oddania walkowerem" kampanii wrześniowej 1939 r. wcale nie jest taki nierealistyczna - temat rozwinę w dalszych częściach.

  Drugim zaskoczeniem nagrania Hitlera jest ilość czołgów, które posiadało ZSRR w chwili napaści Niemiec hitlerowskich 22 czerwca 1941 r., na okupowane przez Związek Sowiecki Ziemie II Rzeczypospolitej od września 1939 r.

  TEMAT ROZWOJOWY / CIĄG DALSZY NASTĄPI

  *** Tutaj muszę podzielić się powszechnie nieznaną pozyskaną wiedzą z momentu ratyfikowania przez Polskę traktatów Pokojowych po I Wojnie Światowej / cytat z książki "PADAREWSKI MYŚLI O POLSCE i POLONI" Editions Dembiński, Paris 1992

  str. 35: "Przed trudnym zadaniem stanął Paderewski w dniu 30 lipca 1919 roku, kiedy starał się przekonać większość Sejmu Ustawodawczego o konieczności ratyfikacji Traktatu Wersalskiego, z jego integralną częścią, traktatem o ochronie mniejszości narodowych. Lewica Sejmowa [PPS, PSL "Wyzwolenie"] zarzucała Paderewskiemu [a więc i Dmowskiemu] naginanie się przed żądaniami Stanów Zjednoczonych i koalicji na Konferencji Pokojowej brak zdecydowanego poparcia reformy rolnej. Była ona zaniepokojona przyjęciem przez Paderewskiego oferty Herberta Hoovera w sprawie zatrudnienia wytypowanych przez rząd amerykański doradców i ekspertów. [ ... ]

  W memoriale wysłanym do Wielkiej Czwórki 15 czerwca 1919 r. Paderewski dostrzegł w projekcie traktatu mniejszościowego prawne ograniczenie suwerenności Państwa Polskiego, możliwość łatwej ingerencji sąsiadów w nasze sprawy wewnętrzne, zbędne powtarzanie zasad konstytucyjnych odrodzonego Państwa Polskiego i niebezpieczne wprowadzenie instytucji protektoratu nad mniejszościami za pośrednictwem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. [...] Pod silnym naciskiem Wielkiej Czwórki, przede wszystkim Wilsona, Paderewski był zmuszony zgodzić się na wspomniany traktat."

  Największe zdumienie wzbudzają jednak słowa Ignacego Jana Paderewskiego, wypowiedziane w jego przemówieniu:

  str. 200 / przemówienie pierwszego premiera IIRP i Ministra Spraw Zagranicznych w Sejmie I.J. Paderewskiego z 30 lipca 1919 r:

  "Wrócę do Traktatu. Niejeden z nas uważa, że uznanie [w Traktacie Wersalskim] Wisły za drogę wodną międzynarodową jest poniekąd ujmą dla Polski. I nam się tak zdawało.

  Od początku Konferencji sprzeciwiał się temu wytrwale i mężnie delegat Roman Dmowski , wszyscyśmy się opierali temu, i walczyli do samego końca. Atoli gdy na Radzie Czterech oświadczono nam stanowczo, że uznanie Łaby, Odry Dunaju , Wisły i Niemna za rzeki dostępne dla wolnej międzynarodowej żeglugi jest wprowadzeniem w życie zasady, która będzie następnie zastosowana do wszystkich rzek świata, wówczas nie mogliśmy się na to nie zgodzić." / KONIEC CYTATU /

  Czy można się więc dziwić Hitlerowi, że przed 1 września 1939 r. żądał od Polski eksterytorialnego korytarza z Prus Wschodnich do Gdańska,
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:29:42
  // Tylko droga Piłsudskiego, jego pozycja niezależnego od Zachodu i mającego dystans względem Rosji (tym bardziej sowietów), pozwoliła na uzyskanie niepodległości. Każdy inny wariant prowadziłby do uzależnienia od którejś ze stron. //


  5 listopada 1916 w wyniku konferencji w Pszczynie władze niemieckie i austro-węgierskie wydały proklamację, z podpisami swych generalnych gubernatorów von Beselera i Kuka, zawierającą obietnicę powstania Królestwa Polskiego, pozostającego w niesprecyzowanej „łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami”.

  Po bitwie pod Kościuchnówką, w której I Brygada Legionów Polskich walcząca po stronie Austro-Węgier zapobiegła przerwaniu frontu przez wojska rosyjskie, generał Erich Ludendorff, generalny kwatermistrz Armii Cesarstwa Niemieckiego, napisał list do władz w Berlinie, postulując utworzenie zależnego od Niemiec państwa polskiego i zbudowanie polskiej armii. Jego zdaniem mogło to dać Niemcom zwycięstwo na froncie wschodnim[.

  W dniu 15 stycznia 1917 rozpoczęła działalność Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim, powołana przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne.
  >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_5_listopada

  15 stycznia 1917 - ma miejsce posiedzenie inauguracyjne Tymczasowej Rady Stanu w dawnym Pałacu Rzeczypospolitej. Jej członkiem jest między innymi brygadier Józef Piłsudski, który wtedy zgodnie z wolą Prusko - Austro - Węgierskich zaborców zaczyna tworzyć wojsko Polskie.

  W odpowiedzi, po rewolucji lutowej w 1917 i obaleniu caratu rząd tymczasowy księcia Lwowa 17/30 marca 1917 zadeklarował Naród rosyjski, który zrzucił jarzmo, przyznaje także polskiemu bratniemu narodowi pełne prawo stanowienia o swoim losie według własnej woli. Rząd Tymczasowy (...) dopomoże do utworzenia niezawisłego państwa polskiego ze wszystkich terytoriów, w których Polacy tworzą większość, jako rękojmię trwałego pokoju w przyszłej, nowo zorganizowanej, Europie[

  ROZPOCZYNA SIĘ BITWA O POLSKIEGO ŻOŁNIERZA

  We Francji, przy współpomocy Padarewskiego, powstaje podporządkowana Dmowskiemu armia gen Hallera tzw. Błękitna Armia.

  Po wydaniu w roku 1916 aktu 5 listopada niemiecki generał-gubernator Hans Hartwig von Beseler rozpoczął wiosną 1917 organizowanie Polskiej Siły Zbrojnej (niem. Polnische Wehrmacht) i postanowił w jej skład włączyć Legiony Polskie.

  Spowodowało to konieczność złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec Wilhelmowi II (wcześniejsza przysięga składana była na wierność cesarzowi austro-węgierskiemu[1]). Rota przysięgi głosiła m.in., że
  „ojczyźnie mojej, polskiemu królestwu i memu przy­szłemu królowi na lądzie, wodzie i na każdym miejscu wier­nie i uczciwie służyć będę, że w wojnie obecnej dotrzymam wiernie braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier oraz państw z nimi sprzymierzonych."
  >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_przysi%C4%99gowy

  WIADOMO JUŻ JEDNAK, ŻE SZALA ZWYCIĘSTWA PRZECHYLA SIĘ NA NIEKORZYŚĆ ALIANTÓW PIŁSUDSKIEGO, A NA KORZYŚĆ SPRZYMIERZEŃCÓW DMOWSKIEGO

  Piłsudski, albo wyczuwając sytuację, albo za czyjąś podpowiedzią generuje tzw "Kryzys przysięgowy" – kryzys związany z odmową złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec przez żołnierzy Legionów Polskich (głównie I i III Brygady) 9 i 11 lipca 1917.

  11 LISTOPADA ZAMIAST WALCZYĆ NA FRONCIE PRZYJEŻDŻA DO WARSZAWY ZOSTAJĄC MARSZAŁKIEM i NACZELNIKIEM PRZYSZŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO

  * Przypomnijmy, 15 stycznia 1917był brygadierem / ... po 45 w takim tempie awansowali tylko polscy marszałkowie radzieckiej armi
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:50:10
  // Gdyby nie Piłsudski - Polska nie odzyskałaby niepodległości. //

  POLSKA NIE ZAWDZIĘCZA NIEPODLEGŁOŚCI PIŁSUDSKIEMU, ... TYLKO BOLSZEWIKOM / TAKI MAMY "PARADOKS HISTORII"

  - W I Wojnie Światowej Rosja Carska / Anglia / Frabcja i USA były sojusznikami / Gdybu nie doszło do Rewolucji Bplszewickiej w Rosji, i nie obalono by cara, z ziem zaboru Rosyjskiego, i [przegranych w I Wojnie] ziem zaboru Pruskiego i Austro-Węgierskiego powstało by Królestwo Polskie którego królem byłby car Rosji.

  NIE BYŁO BY "NIEPODLEGŁOŚCI" / JEST, BO DOSZŁO DO REWOLUCJI BOLSZEWICKIEJ. DLATEGO W INTERESIE USA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI STAŁA SIĘ CHWILOWYM PRIORYTETEM
  >> http://ziut.neon24.pl/post/144053,paradoksy-historii-czy-grozi-la-nam-wojna-z-ameryka-1

  - DOPUKI NIE DOGADALI SIĘ ZE STALINEM

  >> http://ziut.neon24.pl/post/143975,paradoksy-historii-polska-ch-j-dupa-i-kamieni-kupa
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • Reduta Ordona ...
  >> https://youtu.be/O3efQ8yXmFg
  Referendum Prezydenta. Trochu straszno, trochu śmieszno.
 • Konstytucja: Rozdział V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  .
  Art. 126. >> http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/prezydent-rp/

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
  2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
  3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

  // Obecna Konstytucja RP wprowadza całkowity bałagan w relacje miedzy poszczególnymi ośrodkami władzy. W konstytucji tkwi źródło stałego konfliktu miedzy Premierem, Rządem a Prezydentem. //

  TO NIE KONSTYTUCJA "WPROWADZA CAŁKOWITY BAŁAGAN", ... TYLKO NIEDBALSTWO PREZYDENTA

  Zamiast zmieniać konstytucję, powinien wystąpić z inicjatywą ustawodawczą ws. uchwalenia:

  "Ustawy o oprawach i obowiązkach Prezydenta / Szczehółowe zasady iregulamin wykonywania obowiązków"

  SKORO SEJM i SENAT, TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY i SĄD NAJWYŻSZY REGULUJE USTAWA, ... DLACZEGO NIE MA USTAWY REGULUJĄCEJ PRAWA i OBOWIĄKI PREZYDENTA?

  * Zanim się zacznie krytukować Konstytucję, warto najpierw ją przeczytać
  >> http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/preambula/

  nadużycie link skomentuj usuń

  Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 18.06.2018 05:54:16


  Z listy prezydenckich pytań do referendum konstytucyjnego powiało nie tylko śmiesznością, ale i grozą.

  Jeśli to jest poziom prezydenta, to kto rządzi tym nieszczęsnym krajem?

  NASZYM "NIESZCZĘSNYM KRAJEM" RZĄDZI KANCELARIA PREZYDENTA

  Zadania Kancelarii Prezydenta określone są w Statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym Kancelaria:

  - wykonuje zadania wynikające z kompetencji Prezydenta określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w innych ustawach;
  >> http://www.prezydent.pl/bip/status-prawny-kancelarii-prezydenta-rp/
  Referendum Prezydenta. Trochu straszno, trochu śmieszno.
 • Boże, coś Polskę ,,,,
  >>> https://youtu.be/Jsoj_8Fp1qA
  Referendum Prezydenta. Trochu straszno, trochu śmieszno.
 • @Casey 05:45:52
  // w wielkiej bitwie pod Borodino walczyło 20 tys Polaków pod Napoleonem, a 40 tys pod Kutuzowem. //
  >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Borodino

  ZNACZY SIĘ, ... daliśmy w dupę Ruskimi, a potem Oni nam.

  - To chcesz powiedzieć? :D
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • @ Oko Suwerena
  .
  Problem, i jedyną wadą Konstytucji jest to, że w Konstytucji nigdzie nie jest napisane, że Suweren [czyli Obywatele] mają siłę sprawczą aby pociągnąć administracjęm [bo to nie jest władza / władza teoretycznie powinna należeć do Suwerena], aby pociągnąć kogokolwiek z administraci do odpowiedzialności karnej, albo przed Trybunał Stanu / czegoś takiego nie ma w Konstytucjim , i to trzba zmienić.

  500 000 obywateli powinno mieć prawo postawić prezydenta [i każdego innego] przed Trybunałem Stanu, jeśli tylu uzna że trzeba, i niech Trybunał osądzi: winny czy niewinny.
  Referendum Prezydenta. Trochu straszno, trochu śmieszno.
 • @lorenco 21:10:26
  /// Niemcy jak widać drugi raz nabrać się nie chcą. A Polska? Obawiam się, że tak. ///

  TRAFIŁĘŚ W SEDNO

  Wyobraź sobie Polska pod zaborem Ruskim / Pruskim i Austro-Wegierskim - Polacy walczą po każdej ze stron

  - Po stronie "Aliantów": Anglia / Carska Rosja / Francja USA

  - Przeciwnik: Prusy i Austro-Węgry , ... po ich stronie walczy Piłsudski

  - W USA Padarewski chce na fortepianie wygrać polską niepodległość: współpracuje z Dmowskim pomagając stworzyć Błękitną Armię gen. Hallera

  KONIEC WOJNY: Anglia / bez Carskiej Rosji / Francja i USA wygrywają I Wojnę Światową / Po ich stronie jest Padarewski z Dmowskim.

  KAŻDY PEWNIE POMYŚLAŁ, SUPER! / DMOWSKI W OBOZIE ZWYCIĘZCÓW! * / I CO SIĘ STAŁO?

  Ano USA i Anglia dogadali się z Żydami i wykolegowali Polaków, ... zamiast Dmowskiego i Padarewskiego w Polsce ostał się brygadier Piłsucki, ... były żołnierz armi która przegrała wojnę.

  TAK SAMO STAŁO SIĘ Z POLSKĄ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ


  /// Niemcy jak widać drugi raz nabrać się nie chcą. A Polska? Obawiam się, że tak. ///
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • @wiedzajestwksiążkach 22:38:26
  // Brytyjczycy od zawsze stosowali się do rzymskich zasad politycznych- divide et impera. Nie zawsze im zależało, aby Polska istniała, ale zawsze się przydawała, nawet jak jej nie było. Ot, imperialna polityka. //

  DOKŁADNIE TAK / Western betrayal / WOJNA HYBRYDOWA DZIAJE SIĘ W POLSCE >> http://ziut.neon24.pl/post/144182,western-betrayal-wojna-hybrydowa-dziaje-sie-w-polsce
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • Wyrok Trybunału: Polska Konstytucja stoi nad unijnym prawem
  >> http://ziut.neon24.pl/post/144161,wyrok-trybunalu-polska-konstytucja-stoi-nad-unijnym-prawem

  Bogusław Jaznach: " Czy pytanie o wyższości prawa krajowego nad międzynarodowym nie jest w istocie pytaniem, o to, czy Polska chce wyjść z Unii Europejskiej? "

  Pytanie to jest pytaniem nieistotnym, bo już rozstrzygniętym. / Należy się raczej zastanawiać nad tym, czy wątpliwości prezydenta nie są łamaniem Konstytucji.

  Art. 188. Konstytucji

  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1.zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2.zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3.zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4.zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5.skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.
  Art. 189.

  Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
  Art. 190.

  1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

  --------------------------------------------------------------------------------

  >> Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego
  >> Wyrok TK z dnia 11 maja 2005, Sygn. akt K 18/04
  >> http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=3826&dokument=97

  Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

  Wikipedia, wolna encyklopedia >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł przy okazji badania zgodności traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP, że o ile prawo wspólnotowe może mieć pierwszeństwo przed ustawami prawa krajowego, o tyle nie oznacza to, że ma automatycznie pierwszeństwo także przed Konstytucją.

  W świetle tego orzeczenia zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie narusza statusu Konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w Polsce. W przypadku konfliktu prawa wspólnotowego i Konstytucji Naród może podjąć suwerenną decyzję o sposobie rozwiązania tej sprzeczności (może zdecydować o zmianie Konstytucji – np. wprowadzić zapis:

  "Postanowienia Konstytucji nie mogą być podstawą do kwestionowania prawa wspólnotowego"

  UWAGA: W TEJ CHWILI, BEZ ZMIANY KONSTYTUCJI, MOGĄ / MAMY PRAWO DO TEGO, ABY UNIA RESPEKTOWAŁA NASZE PRAWA ZAWARTE W KONSTYTUCJI

  albo zmienić konkretny zapis powodujący kolizję z prawem wspólnotowym – może również postanowić o wystąpieniu z Unii Europejskiej, albo też doprowadzić do zmiany prawa wspólnotowego).  NASZA KONSTYTUCJA MOŻE BYĆ WZORCEM,

  MOTOREM ZMIAN W UNI EUROPEJSKIEJ  Dotychczas przykładem kolizji prawa wspólnotowego i Konstytucji RP była kwestia europejskiego nakazu aresztowania ze względu na konstytucyjny zakaz ekstradycji obywatela polskiego. Konflikt ten został rozwiązany przez zmianę odpowiedniego zapisu Konstytucji, który zezwala teraz na ekstradycję, jeśli wynika to z umów międzynarodowych.

  Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy wspólnotowe organy prawodawcze ustanowiły to prawo w ramach kompetencji przyznanych im przez państwa członkowskie oraz z poszanowaniem zasady subsydiarności i proporcjonalności. Ocena zachowania tych ram pozostaje w gestii państw członkowskich, a ich przekroczenie skutkuje nieobowiązywaniem zasady pierwszeństwa danego aktu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym.

  Trybunał podtrzymał swoje stanowisko przy okazji badania zgodności z Konstytucją treści Traktatu z Lizbony, stwierdzając, że

  "ani art. 90 ust. 1, ani art. 91 ust. 3 nie mogą stanowić podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu upoważnienia do stanowienia aktów prawnych lub podejmowania decyzji, które byłyby sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. (...) zagwarantowane w art. 91 ust. 2 Konstytucji pierwszeństwo stosowania umów o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach» – przed postanowieniami ustaw niedających się współstosować – nie prowadzi do uznania analogicznego pierwszeństwa tychże umów przed postanowieniami Konstytucji.

  Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej mocy – «prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej» w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

  TO OZNACZA, ŻE TO POLSKA MOŻE BADAĆ PRAWO UNIJNE, A

  NIE NA ODWRÓT / DUDA CHCE TO UNIEWAŹNIĆ NOWĄ KONSTYTUCJĄ

  Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach». Z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji nadrzędności mocy prawnej Konstytucja korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania". >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  TAK JAK WCZEŚNIEJ PISAŁEM / TAK DŁUGO JAK DŁUGO OBECNA KONSTYTUCJA OBOWIĄZUJE, TAK DŁUGO JESTEŚMY NIEPODLEGŁYM KRAJEM: DUDA CHCE NAM TĘ NIEPODLEGŁOŚ ODEBRAĆ ZMIENIAJĄC KONSTYTUCJĘ NA TAKĄ, KTÓRA BĘDZIE PODLEGAĆ PRAWU UNI EUROPEJSKIEJ, ... i TO JEST PARADOKSEM HISTORII: POST-KOMUNIŚCI ODDAJĄ NAM Z NAWIĄZKĄ CO KIEDYŚ ZABRALI
  Western betrayal / WOJNA HYBRYDOWA DZIAJE SIĘ W POLSCE
 • Propozycje pytań w referendum konsultacyjnym
  Propozycje pytań przedstawione podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju:

  1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem

  a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
  TAK - NIE

  b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?
  TAK - NIE

  2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?

  7. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?

  8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?

  9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?

  13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

  cd >> >> http://www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/aktualnosci/art,62,propozycje-pytan-w-referendum-konsultacyjnym.html
  Western betrayal / WOJNA HYBRYDOWA DZIAJE SIĘ W POLSCE
 • Western betrayal / WOJNA HYBRYDOWA DZIAJE SIĘ W POLSCE
  Pojęcie zdrady Zachodu odnosi się do poglądu, że Wielka Brytania i Francja nie spełniły swoich prawnych, dyplomatycznych, wojskowych i moralnych zobowiązań wobec narodów czechosłowackich i polskich podczas preludium do i po II wojnie światowej. Czasami odnosi się także do traktowania innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w tym czasie.

  W komentarzu do sojuszu angielsko-polskiego polski publicysta Stanisław Mackiewicz napisał w swojej książce z 1964 roku "Polityka Becka":

  Anglia nie potrzebuje istnienia Polski, nigdy jej nie potrzebowała. Czasami Brytyjczycy pchają nas do walki z Rosją, czasem z Niemcami, jak to miało miejsce w 1939 roku, kiedy udało im się od tego czasu powstrzymać Hitlera przed nimi. Po tak zwanych gwarancjach z marca 1939 r. Anglia nie była zainteresowana naszą armią, nie pomogła nam finansowo w przygotowaniach wojennych i nie miała najmniejszego zamiaru pomóc nam podczas inwazji Hitlera na Polskę (...) gwarancja niepodległości Polski, zapewniona przez Anglię, nie była wcale gwarancją. Przeciwnie, była to spekulacja, której celem była jak najszybsza likwidacja państwa polskiego. Anglia chciała najpierw, aby Polska walczyła z Niemcami i aby przegrała tę wojnę tak szybko, jak to możliwe, aby Niemcy wreszcie stanęły przed Rosją.

  >> WOJNA HYBRYDOWA DZIAJE SIĘ W POLSCE
  >> CHCĄ NAS TAK USTAWIĆ, ABY BYŁO JAK WTEDY

  >> https://en.wikipedia.org/wiki/Western_betrayal

  The concept of Western betrayal refers to the view that the United Kingdom and France failed to meet their legal, diplomatic, military and moral obligations with respect to the Czechoslovak and Polish nations during the prelude to and aftermath of World War II. It also sometimes refers to the treatment of other Central and Eastern European nations at the time.

  In the commentary on the Anglo-Polish Alliance, Polish publicist Stanisław Mackiewicz wrote in his 1964 book "Polityka Becka"[citation needed] :

  England does not need the existence of Poland, it has never needed it. Sometimes the British push us to fight against Russia, sometimes against Germany, as happened in 1939, when they managed to keep Hitler away from them for some time. After their so-called guarantees of March 1939, England was not interested in our army, it did not help us financially in our war preparations, and did not have the slightest intention to aid us during Hitler's invasion of Poland (...) The guarantee of Poland's independence, provided by England, was not a guarantee at all. On the contrary, it was a speculation, whose purpose was the fastest possible liquidation of the Polish state. England wanted Poland to fight Germany first, and to lose that war as quickly as possible, so that Germany would finally face Russia.
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • @kula Lis 67 17:46:02
  // Bardzo to wszystko podobne do wprowadzonego w lutym 1976 roku do ówczesnej konstytucji wpisu o sojuszu ze Związkiem Radzieckim. //

  Z TYM SAMYM MAMY DO CZYNIENIA / WYMIANA [NIE ZMIANA] KONSTYTUCJI MA NAS W TO WPĘDZIĆ
  Czy oficer UPA był jednak dziadkiem Prezydenta [stryjecznym]
 • @Uchoigielne 11:55:33 / gdyby "dziadek z UPA" był faktem, to poprzez szantaż Niemcy mogą uzyskać władzę nad Polską /
  .
  WSZYSTKO NA TO WSKAZUJE / SZANAŻOWAĆ GO TYM MOGĄ NIEMCY, AMERYKANIE , ROSJANIE i ŻYDZI : /

  27.06.2016: Czy to nie dziwne, że status obcych wojsk mógłby zostać zrównany ze statusem Wojska Polskiego jednoosobową decyzją jakiegoś prezydenta? - Taką "ustawkę" mogła wymyślić tylko obca agentura. - Kto jest patronem tekstu "Ustawy 1066"? /// KOLEJNA ARCHIWALNA NOTKA WARTA PRZYPOMNIENIA >> http://ziut.neon24.pl/post/132399,czy-prezydent-okresli-cel-wojsk-obcych-jako-okupowac

  "Rządzą nami namiestnicy obcych interesów, a społeczeństwo trwa w hipnotycznym letargu. Płonne jest oczekiwanie że obecna sytuacja międzynarodowa naznaczona groźnym paroksyzmem histerii sowieckiego imperium, w obliczu kurczącej się strefy wpływów, obudzi nasz naród i zachęci do działania by zrzucić jarzmo niewidzialnej okupacji. Jeśli katastrofa smoleńska nie spowodowała u nas rewolty, to pewnie i wkroczenie wrogich wojsk dałoby się PR-owsko nagłośnić w „zaprzyjaźnionych mediach” jako sukces obecnej ekipy."

  - pisał Ryszard Makowski 3 kwietnia 2014 roku na portalu wPolityce.pl
  >> http://ziut.neon24.pl/post/143064,czy-prezydent-okresli-cel-wojsk-obcych-jako-okupowac

  Paradoksalnie, dwa lata po tych słowach rządzi PiS (właśnie zakończyły się manewry "Anakonda" / przed nami "szczyt NATO"), ... a słowa Makowieckiego wciąż jakby aktualne.

  Czy nie było by jeszcze większym paradoksem, gdyby udało się "piarowsko" uzasadnić wkroczenie do Polski armii izraelskiej w obliczu zagrożenia z Moskwy?

  Znowelizowana "ustawa 1066" nie mówi przecież kto wróg, a kto przyjaciel. Mówi że wkroczyć do Polski mogą OBCY! - Tak mi przyszło do głowy. >>> http://ziut.neon24.pl/post/132370,mene-takel-fares-jak-slowo-w-biblii-prawda-przeliczona
  Czy oficer UPA był jednak dziadkiem Prezydenta [stryjecznym]
 • @kula Lis 67 20:20:34
  // Mamy Konstytucję Kwietniową //

  Konstytucja kwietniowa z 1935 r ? / Tego chce Duda

  Naszą konstytucją jest Konstytucja z 1997 r. bo to ONA a nie ta przedwojenna broni nas przed zakusami Unii Europejskiej

  -------------------------------------------------------------------------

  Trybunał Konstytucyjny

  Art. 188.

  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1.zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2.zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3.zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4.zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5.skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.
  Art. 189.

  Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
  Art. 190.

  1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.  >> Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego
  >> Wyrok TK z dnia 11 maja 2005, Sygn. akt K 18/04
  >> http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=3826&dokument=97

  Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

  Wikipedia, wolna encyklopedia >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł przy okazji badania zgodności traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP, że o ile prawo wspólnotowe może mieć pierwszeństwo przed ustawami prawa krajowego, o tyle nie oznacza to, że ma automatycznie pierwszeństwo także przed Konstytucją.

  W świetle tego orzeczenia zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie narusza statusu Konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w Polsce. W przypadku konfliktu prawa wspólnotowego i Konstytucji Naród może podjąć suwerenną decyzję o sposobie rozwiązania tej sprzeczności (może zdecydować o zmianie Konstytucji – np. wprowadzić zapis:

  "Postanowienia Konstytucji nie mogą być podstawą do kwestionowania prawa wspólnotowego"

  UWAGA: W TEJ CHWILI, BEZ ZMIANY KONSTYTUCJI, MOGĄ / MAMY PRAWO DO TEGO, ABY UNIA RESPEKTOWAŁA NASZE PRAWA ZAWARTE W KONSTYTUCJI

  albo zmienić konkretny zapis powodujący kolizję z prawem wspólnotowym – może również postanowić o wystąpieniu z Unii Europejskiej, albo też doprowadzić do zmiany prawa wspólnotowego).  NASZA KONSTYTUCJA MOŻE BYĆ WZORCEM,

  MOTOREM ZMIAN W UNI EUROPEJSKIEJ  Dotychczas przykładem kolizji prawa wspólnotowego i Konstytucji RP była kwestia europejskiego nakazu aresztowania ze względu na konstytucyjny zakaz ekstradycji obywatela polskiego. Konflikt ten został rozwiązany przez zmianę odpowiedniego zapisu Konstytucji, który zezwala teraz na ekstradycję, jeśli wynika to z umów międzynarodowych.

  Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy wspólnotowe organy prawodawcze ustanowiły to prawo w ramach kompetencji przyznanych im przez państwa członkowskie oraz z poszanowaniem zasady subsydiarności i proporcjonalności. Ocena zachowania tych ram pozostaje w gestii państw członkowskich, a ich przekroczenie skutkuje nieobowiązywaniem zasady pierwszeństwa danego aktu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym.

  Trybunał podtrzymał swoje stanowisko przy okazji badania zgodności z Konstytucją treści Traktatu z Lizbony, stwierdzając, że

  "ani art. 90 ust. 1, ani art. 91 ust. 3 nie mogą stanowić podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu upoważnienia do stanowienia aktów prawnych lub podejmowania decyzji, które byłyby sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. (...) zagwarantowane w art. 91 ust. 2 Konstytucji pierwszeństwo stosowania umów o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach» – przed postanowieniami ustaw niedających się współstosować – nie prowadzi do uznania analogicznego pierwszeństwa tychże umów przed postanowieniami Konstytucji.

  Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej mocy – «prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej» w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

  TO OZNACZA, ŻE TO POLSKA MOŻE BADAĆ PRAWO UNIJNE, A

  NIE NA ODWRÓT / DUDA CHCE TO UNIEWAŹNIĆ NOWĄ KONSTYTUCJĄ

  Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach». Z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji nadrzędności mocy prawnej Konstytucja korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania". >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  TAK JAK WCZEŚNIEJ PISAŁEM / TAK DŁUGO JAK DŁUGO OBECNA KONSTYTUCJA OBOWIĄZUJE, TAK DŁUGO JESTEŚMY NIEPODLEGŁYM KRAJEM: DUDA CHCE NAM TĘ NIEPODLEGŁOŚ ODEBRAĆ ZMIENIAJĄC KONSTYTUCJĘ NA TAKĄ, KTÓRA BĘDZIE PODLEGAĆ PRAWU UNI EUROPEJSKIEJ, ... i TO JEST PARADOKSEM HISTORII: POST-KOMUNIŚCI ODDAJĄ NAM Z NAWIĄZKĄ CO KIEDYŚ ZABRALI
  Wyrok Trybunału: Polska Konstytucja stoi nad unijnym prawem
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:07:23
  Czy prawo krajowe może mieć status nadrzędny względem unijnego?

  Wyrok Trybunału: Polska Konstytucja stoi nad unijnym prawem
  http://ziut.neon24.pl/post/144161,wyrok-trybunalu-polska-konstytucja-stoi-nad-unijnym-prawem

  Bogusław Jaznach: " Czy pytanie o wyższości prawa krajowego nad międzynarodowym nie jest w istocie pytaniem, o to, czy Polska chce wyjść z Unii Europejskiej? "  Pytanie to jest pytaniem nieistotnym, bo już rozstrzygniętym. / Należy się raczej zastanawiać nad tym, czy wątpliwości prezydenta nie są łamaniem Konstytucji.

  Trybunał Konstytucyjny

  Art. 188.

  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1.zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2.zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3.zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4.zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5.skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.
  Art. 189.

  Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
  Art. 190.

  1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.  >> Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego
  >> Wyrok TK z dnia 11 maja 2005, Sygn. akt K 18/04
  >> http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=3826&dokument=97

  Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

  Wikipedia, wolna encyklopedia >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł przy okazji badania zgodności traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP, że o ile prawo wspólnotowe może mieć pierwszeństwo przed ustawami prawa krajowego, o tyle nie oznacza to, że ma automatycznie pierwszeństwo także przed Konstytucją.

  W świetle tego orzeczenia zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie narusza statusu Konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w Polsce. W przypadku konfliktu prawa wspólnotowego i Konstytucji Naród może podjąć suwerenną decyzję o sposobie rozwiązania tej sprzeczności (może zdecydować o zmianie Konstytucji – np. wprowadzić zapis:

  "Postanowienia Konstytucji nie mogą być podstawą do kwestionowania prawa wspólnotowego"

  UWAGA: W TEJ CHWILI, BEZ ZMIANY KONSTYTUCJI, MOGĄ / MAMY PRAWO DO TEGO, ABY UNIA RESPEKTOWAŁA NASZE PRAWA ZAWARTE W KONSTYTUCJI

  albo zmienić konkretny zapis powodujący kolizję z prawem wspólnotowym – może również postanowić o wystąpieniu z Unii Europejskiej, albo też doprowadzić do zmiany prawa wspólnotowego).  NASZA KONSTYTUCJA MOŻE BYĆ WZORCEM,

  MOTOREM ZMIAN W UNI EUROPEJSKIEJ  Dotychczas przykładem kolizji prawa wspólnotowego i Konstytucji RP była kwestia europejskiego nakazu aresztowania ze względu na konstytucyjny zakaz ekstradycji obywatela polskiego. Konflikt ten został rozwiązany przez zmianę odpowiedniego zapisu Konstytucji, który zezwala teraz na ekstradycję, jeśli wynika to z umów międzynarodowych.

  Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy wspólnotowe organy prawodawcze ustanowiły to prawo w ramach kompetencji przyznanych im przez państwa członkowskie oraz z poszanowaniem zasady subsydiarności i proporcjonalności. Ocena zachowania tych ram pozostaje w gestii państw członkowskich, a ich przekroczenie skutkuje nieobowiązywaniem zasady pierwszeństwa danego aktu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym.

  Trybunał podtrzymał swoje stanowisko przy okazji badania zgodności z Konstytucją treści Traktatu z Lizbony, stwierdzając, że

  "ani art. 90 ust. 1, ani art. 91 ust. 3 nie mogą stanowić podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu upoważnienia do stanowienia aktów prawnych lub podejmowania decyzji, które byłyby sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. (...) zagwarantowane w art. 91 ust. 2 Konstytucji pierwszeństwo stosowania umów o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach» – przed postanowieniami ustaw niedających się współstosować – nie prowadzi do uznania analogicznego pierwszeństwa tychże umów przed postanowieniami Konstytucji.

  Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej mocy – «prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej» w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

  TO OZNACZA, ŻE TO POLSKA MOŻE BADAĆ PRAWO UNIJNE, A

  NIE NA ODWRÓT / DUDA CHCE TO UNIEWAŹNIĆ NOWĄ KONSTYTUCJĄ

  Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach». Z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji nadrzędności mocy prawnej Konstytucja korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania". >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  TAK JAK WCZEŚNIEJ PISAŁEM / TAK DŁUGO JAK DŁUGO OBECNA KONSTYTUCJA OBOWIĄZUJE, TAK DŁUGO JESTEŚMY NIEPODLEGŁYM KRAJEM: DUDA CHCE NAM TĘ NIEPODLEGŁOŚ ODEBRAĆ ZMIENIAJĄC KONSTYTUCJĘ NA TAKĄ, KTÓRA BĘDZIE PODLEGAĆ PRAWU UNI EUROPEJSKIEJ, ... i TO JEST PARADOKSEM HISTORII: POST-KOMUNIŚCI ODDAJĄ NAM Z NAWIĄZKĄ CO KIEDYŚ ZABRALI
  Po co Dudzie referendum?
 • @ Bogusław Jaznach / Po co Dudzie ["Hromenko"] referendum
  .
  >> http://ziut.neon24.pl/post/144161,boguslaw-jaznach-po-co-dudzie-hromenko-referendum

  " Czy pytanie o wyższości prawa krajowego nad międzynarodowym nie jest w istocie pytaniem, o to, czy Polska chce wyjść z Unii Europejskiej? "

  Pytanie to jest pytaniem nieistotnym, bo już rozstrzygniętym

  >> Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego
  >> Wyrok TK z dnia 11 maja 2005, Sygn. akt K 18/04
  >> http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=3826&dokument=97

  Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego – Wikipedia, wolna encyklopedia >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego
  Czy oficer UPA był jednak dziadkiem Prezydenta [stryjecznym]

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY