Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
780 postów 5026 komentarzy

"Słowo Polskie" Konfederacji Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

SENSACJA! To jest warte więcej niż legendarny "Złoty Pociąg"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Niedawno opublikowano listę warszawskich nieruchomości, wobec których toczą się sprawy reprywatyzacyjne. To aż 1980 adresów, które zostały odebrane właścicielom zaraz po wojnie zgodnie z dekretem Bieruta.

Problem polega na tym, że spadkobiercy właścicieli przedwojennych nieruchomości zgłaszają się teraz po budynki „z wkładką ludzką”. Przejmują je wraz z lokatorami. >> http://natemat.pl/164055,dzika-reprywatyzacja-co-to-oznacza-i-jak-z-nia-walczyc 

16 lipca 1960 roku, w Waszyngtonie, zawarto   UKŁAD MIĘDZY RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI i RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLIOTEJ LUDOWEJ DOTYCZĄCY ROSZCZWEŃ OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

Rządy USA i Polski zgodziły się, za wypłaconą przez Polskę kwotę 40 milionów dolarów, uregulować roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych będące wynikiem "nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia" po II Wojnie Światowej  -  Polska zgodziła się z tego tytułu wypłacić 40 mln. dolarów w rocznych ratach po 2 mln. dolarów przez 20 lat począwszy od stycznia 1961 roku.
 
Suma zapłacona Rządowi Stanów Zjednoczonych została "rozdzielona w sposób i zgodnie z metodą  podziału zastosowanymi wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych."
 
W Art. IV UKŁADU napisano:
 
"Po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu, ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu polskiego, o których mowa a artykuje I niniejszego układu. (Treść Układu w YouTube > https://www.youtube.com/watch?v=fHywVWknElg, i wyżej) W przypadku gdyby takie roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone przez obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych." 
 
-  Jak się okazuje Rząd Stanów Zjednoczonych od roku 2003, aż po dzień dzisiejszy łamie postanowienia Art. IV Układu, a Rząd Polski nie wypełnia obowiązku wynikającego z jego postanowień.
 
W Art. V Układu napisano:
 
B. W celu zabezpieczenia Rządu Polskiego przed możliwym dochodzeniem praw za pośrednictwem krajów trzecich, lub w inny sposób, roszczeń uregulowanych niniejszym układem, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu kopii takich formalnych oświadczeń odnośnie roszczeń, jakie zostaną przedstawione przez wnoszących roszczenia, oraz kopii decyzji dotyczących ważności i wysokości roszczeń.
 
C.Odnośni3e każdego roszczenia, które zostało przez Rząd Stanów Zjednoczonych uznane za ważne, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu oryginalne dokumenty odnoszące się do mienia znacjonalizowanego, lub przejętego przez Polskę, z których wynika roszczenie,  / ... / . W przypadku gdy roszczenie nie jest oparte na takich dokumentach Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu zwolnienie z zobowiązania podpisane przez wnoszącego roszczenie."  -  W punkcie (D) uzgodniono, że rządy będą sobie udzielać informacji na temat powyższego.
 
Artykuł V jasno wskazuje, że musiała powstać oddzielna dokumentacja (teczka) każdej nieruchomości, której dotyczył Układ z 16 lipca 1960 roku, teczki powinny znajdować się w Warszawie, i zapewne znajdują się w Stanach Zjednoczonych o czym świadczy spis wniosków o odszkodowanie znajdujący się w archiwach USA. >>> https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/claimants-poland-1960-1966.pdf     
 
Wydaje się rzeczą naturalną, że każde współczesne postępowanie odszkodowawcze, lub reprywatyzacyjne, powinno być "konsultowane" z istniejącymi archiwami, aby uniknąć, a zapewne też uniemożliwić wypłatę odszkodowań, lub zwrot już zrekompensowanej nieruchomości osobom nieuprawnionym.
 
Wydaje się wysoce prawdopodobne, że znajdujące się w polskich archiwach dokumenty mogą być, lub są wykorzystywane po raz drugi przez osoby mające dostęp do archiwów, i chcące wyłudzić nienależne odszkodowanie, lub zwrot nieruchomości, pod płaszczykiem wykupienia praw do roszczeń. - Możliwe, że z takim przypadkiem mamy do czynienia w przypadku nieruchomości rodziny Glass'ów z Warszawy.
 
Aby zapobiec nielegalnemu przejmowaniu kamienic należałoby jak najszybciej zlokalizować w Polsce lokalizację przechowywania dokumentów za które wypłacono odszkodowania, ewentualnie posiłkować się archiwami znajdującymi się w USA.   >>>    https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-299.html     >>>   https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-poland
      
  image
   
03.09.2015 / Gazeta.pl:  "Reprywatyzacja. Mieszkańcy nie dopuścili do zwrotu kamienicy z roszczeniami:  Rodzina Glassów, zamożnych przemysłowców, przed wojną miała też kamienice przy Hożej, w Al. Jerozolimskich, Mokotowskiej. Wszystkie straciła dekretem Bieruta, który w 1945 r. pozwolił przejąć grunty na terenie całego miasta. Glassowie próbowali walczyć o majątek. W 1948 r. kamienice ostatecznie przejęło państwo.
 
Rodzina Glassów do Polski już nigdy nie wróciła.
 
W latach 90. spadkobiercy zaczęli starania na nowo. - Postępowanie trwało 15 lat - mówi mecenas Jan Stachura reprezentujący posiadaczy roszczeń do Kredytowej 6 (rodzina Glassów je sprzedała).  / ... /  W 2011 r. adwokat wywalczył korzystną decyzję. Sprawa przeniosła się do miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami, który prowadzi reprywatyzację.
 
W styczniu 2015 r. Stachura wyszedł z kwitem o zwrocie Kredytowej 6.  >> http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18698636,reprywatyzacja-mieszkancy-nie-dopuscili-do-zwrotu-kamienicy.html
 
Pytanie, czy kamienica przy Kredytowej 5  znajdje się  na liście osób, i spraw rekompensacyjnych za kamienice,  za które Polska już zapłaciła odszkodowanie, ... liście amerykańskiej, lub innej,... a konkretnie w  którejś ze "Złotych teczek amerykańskich Żydów"   >>>  https://www.youtube.com/watch?v=fHywVWknElg
 
image
 

Okazuje się, że nazwiska Glass'ów znajdują się na liście osób, którym za zajęte kamienice wypłacono odszkodowania w USA. - Teraz wystarczy sprawdzić, czy Glasso'wie z listy, to "CI GLASS'OWIE" z Warszawy, ... i może się okazać, że setki kamienic w Warszawie ZOSTAŁO ZREPRYWATYZOWANYCH, lub reprywatyzuje siębezprawnie.
 
Jeśli za kamienicę już zapłacono odszkodowanie, to kamienica ta, np. z Kredytowej 6 w Warszawie,  jest  prawowitą własnością miasta Warszawy, i tak jak inne kamienice Żydów z list nie podlega powtórnej reprywatyzacji. >>
 
Każde nazwisko z listy wyżej (kliknij), i numer sprawy i obok, wskazują "teczkę", ... i nieruchomość, w stosunku do której wniesiono w USA wniosek o odszkodowanie.  -   W teczkach znajdują się  też informacje o sposobie załatwienia sprawy.  / Udawano, że to nie miało miejsca.  - Możliwe, że chodzi o nieruchomości, i budynki, z których z których usunięto, lub obecnie podstępnie, i nielegalnie, usuwa się mieszkańcow, ... a "zrekompensowane" przed laty budynki, bezprawnie oddaje się ich byłym właścicielom, lub ich spadkobiercom.   -  Umowy jak pokazana na YouTube zawarte zostały też z innymi, najważniejszymi państwami świata.  -  Obecnie środowiska żydowskie domagają się powtórnego zadośćuczynienia, i reprywatyzacji.  /KONIECZNIE ZOBACZ CAŁOŚĆ  >>> http://www.zonacezara.blogspot.com/2016/02/istnieja-znalazem-teczki-zydow-warte.html
         
SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOM ZAGROŻONY JEST REPRYWATYZACJĄ!  
     
image


Źródło:   https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-299.html   >> The Polish Claims Program commenced with the signing of a claims agreement on July 16, 1960 after negotiations with the People's Republic of Poland.  Under this agreement, Poland agreed to pay $40 million over the period of twenty years in full settlement of the claims of nationals of the United States    >>>   https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-poland

  image

 

FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS

 
Reference ID Created Classification Origin
05WARSAW1225 2005-03-04 14:09 CONFIDENTIAL Embassy Warsaw
This record is a partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not available.
C O N F I D E N T I A L  WARSAW 001225
SIPDIS
E.O. 12958: DECL: 03/04/2015
TAGS: EFIN PHUM KNAR PL
SUBJECT: FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS
ON POLISH PRIVATE PROPERTY LEGISLATION
REF: A. 2004 WARSAW 1368  B. 2003 WARSAW 4074
Classified By: Political Counselor Mary Curtin, reasons 1.4 (b) and (d)
1. (SBU) In Warsaw on February 16-17, a World Jewish  Restitution Organization delegation discussed private property restitution with the Ambassador, SLD party leader Jozef Oleksy, opposition leader Jan Maria Rokita, Treasury Minister Jacek Socha and Sejm Speaker Wlodzimierz Cimoszewicz.  The delegation expressed its dissatisfaction with the GOP,s failure to carry out promises to consult on  private property legislation with NGOs.  The delegation called the current draft legislation conditionally adopted by the Polish Council of Ministers on February 15 unacceptable as it contains no possibility for in rem restitution and provides for cash compensation at the rate of only 15 percent of current value.  They also floated the idea of a separate settlement for Jewish owners.
TŁUMACZENIE
1 . ( SBU ) 16-17 lutego (2005 roku) w Warszawie, DELEGACJA Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucji Mienia (World Jewish  Restitution Organization) spotkała się i przedyskutowała z Ambasadorem (USA), liderem SLD Józefem Oleksym, liderem opozycji Janem Marią Rokitą, Ministrem Skarbu Panstwa Jackiem Sochą, i Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimoszewiczem, sprawę restytucji własności prywatnej (w Polsce). DELEGACJA wyraziła swoje niezadowolenie z działań "Partii Rzadzacej" (GOP) spowodowane niewywiązaniem się z przyżeczenia konsultowania przygotowywanego projektu ustawy reprywatyzacyjnej z Organizacjami Pozarządowymi (NGO). DELEGACJA nazwała projekt ustawy, przyjetej warunkowo 15 lutego (2005 r) przez Polską Radę Ministrów, za nie do zaakceptowania z powodu tego, że nie zawiera on możliwości zwrotu mienia w naturze, zawierając jedynie możliwosc rekompensat finansowych, w wysokosci 15 procent aktualnej wartości nieruchomości. DELEGACJA zaproponowała też aby stworzyć oddzielne "settlement" dla byłych właścicieli nieruchomości (po) żydowskich.
AMBASSADOR'S OCTOBER 28 MEETING WITH SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
Date: 2008 October 29, 07:02 (Wednesday)
Canonical ID:08WARSAW1250_a
Original Classification:CONFIDENTIAL
Current Classification:CONFIDENTIAL
Źródło: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/08WARSAW1250_a.html
Fragmentu raportu ambasadora z rozmowy z Komorowskim z dnia 29.10.2008
Dotyczy ustawy reprywatyzacyjnej
6. (C) w sprawie perspektyw uchwalenie przepisów w sprawie odszkodowań za nieruchomości prywatne skonfiskowane w czasach II wojny światowej i erze komunistycznej, Komorowski powiedział, że jest "osobiście zaangażowany" przekonać rząd Tuska, aby przenieść projekt ustawy do przodu tak szybko, jak to możliwe.
8. (C) Komorowski powiedział że wielkim problemem w rządzie jest procent odszkodowania.
Komorowski powiedział, że opowiada się za wyższym procentem, mimo że oznacza to wydłużenie okresu, w którym jak twierdzi, odszkodowanie może być wypłacone.
Podkreślił, że ważne jest, aby ustawodawstwo było nową alternatywę dla obecnego polskiego stanu prawnego, podkreślając, że zainteresowani mają obecnie możliwość korzystania z kroków prawnych dochodzenia odszkodowania lub zwrotu skonfiskowanego mienia prywatnego na drodze prawnej.
MamPrawoWiedzieć.pl
AMBASSADOR'S FAREWELL CALL ON SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
Date: 2009 January 23, 16:23 (Friday)
Canonical ID: 09WARSAW78_a
Original Classification: CONFIDENTIAL
Current Classification: CONFIDENTIAL
Żródło: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/09WARSAW78_a.html
Fragment raportu ambasadora USA z rozmowy z Komorowskim, z dnia 23.01.2009
Dotyczy: Ustawy reprywatyzacyjnej
6. (C) W sprawie perspektyw uchwalenie przepisów o odszkodowaniach za prywatną własność skonfiskowaną w czasie II wojnie światowej i ery komunistycznej, Komorowski wyraził obawę, że kryzys finansowy przedstawił "nowe okoliczności".
Niemniej jednak, Komorowski powiedział: Tusk jest zdecydowany zmusić nieprzejednanych ministrów, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska, do przyczynia się do wypłaty odszkodowań z funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości państwowych, w tym lasów. 

 
Gdyby powyższe przeszło, dalibyśmy za darmo organizacjom żydowskim miliardy dolarów, całkowicie im nienależne, za które organizacje te mogły by wykupować sprzedawane przez Polskę Lasy Państwowe. Powstałby samonapędzający się mechanizm przejmowania 1/3 terytorium Polski przez podmioty niepolskie. -  Warto w tym miejscu przypomnieć sobie historię powstania Izraela. Wtedy też żydowskie organizacje latami wykupowały ziemię w Palestynie, na wykupionej ziemi osiedlali się imigranci żydowscy z Europy, co w konsekwencji stworzyło warunki do powstania w Palestynie państwa Izrael. - Myślę, że ten manewr chce się powtórzyć, tyle że w przeciwnym kierunku, kosztem Polski. 
 
DOKUMENTY WIKELEKS 2005 -2010 DOTYCZĄCE RESTYTUCJI i LASÓW
 
W związku z wyciekiem "dokumentów WIKILEAKS" z Ambasady USA w Warszawie powinna powstać Sejmowa Komisja Śledcza do spraw ewentualnych związków tej sprawy z zamachem na Prezydenta RP w Smoleńsku. - Sprawa restytucji tzw. "mienia pożydowsakiego" jest najbardziej prawdopodobnym motywem tego zamachu. >>>  http://zonacezara.blogspot.com/2015/12/dokumenty-wikeleks-2005-2010-dotyczace.html
image
 
 
W kwietniu 2005 roku do Ambasady USA w Warszawie zgłosiły się żydowskie organizacje pozarządowe. Posiadając wsparcie Żydów z USA, za pośrednictwem ambasady USA, próbowały po raz kolejny wymóc na polskim rządzie, i Sejmie, uchwalenie ustawy, która nadałaby im nieuprawnione prawa spadkowe do mienia bezpotomnie zmarłych w Holokauście obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.  -  Myślę, że sprawa ta jest motorem wielu niewyjaśnionych wydarzeń, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach. Chodzi o olbrzymie pieniądze, ... i najprawdopodobniej też o zawłaszczenie naszego kraju, tak jak to miało miejsce w Palestynie w 1948 roku, gdy na ziemiach wydartych Palestyńczykom utworzono państwo Izrael.
 
Kwoty o które trwa walka sięgają nawet 65 miliardów dolarów według cen z 2005 roku. Obecnie może to być wielokrotnie więcej. -  Tutaj należy wyjaśnić. Bezpotomnie zmarli w Holokauście Żydzi byli obywatelami polskimi i jeśli nie nie pozostawili spadkobierców, tak jak i w Polsce,  z powszechnie stosowanym na świecie prawem, mienie takich osób przechodzi na własność Skarbu Państwa. -  Bez uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej przekazanie tego mienia organizacjom żydowskim byłoby bezprawne. -  Pomimo tego organizacje te od lat naciskają Polskę, i bezprawnie usiłują je przejąć., teraz za pośrednictwem, i przy pomocy USA.
 
 
Pikanterii sprawie dodaje fakt, że chcą tego dokonać jako obywatele Polscy. Między innymi w tym celu Sejm pod rządami PO Sejm uchwalił zmianę ustawy o obywatelstwie polskim, która przywróciła obywatelstwo polskie wielu mieszkańcom Izraela, w tym, zgodnie z obowiązującym prawem, także obecnemu premierowi Izraela. 
Więcej na ten temat Tutaj    >>>    http://polishrestitution.com/
 
image
o
image
 
image
o
image
 
.....

KOMENTARZE

 • Co robi chazarski PIS ?
  Drapie się po pejsach na jajach.
 • @kfakfa 15:10:32
  kfakfa 21.03.2016 15:10:32 Co robi chazarski PIS ?

  - Z tego co wiem, to zablokował sprzedaż Lasów Państwowych, z których miano finansować roszczenia Żydów opiewające na $ 65 miliardów dolarów.

  Myślę, że PiS się stara, ... dlatego go zewsząd naciskają.
 • @Nibiru 16:28:29
  Nibiru 21.03.2016 16:28:29 -- Wiadomo, że z każdym rokiem przybywa "ofiar" ocalałych z "holy-cows 2". Polska stanowi zaplecze dla uwłaszczenia ich i ich potomstwa, a ciała Polaków mogą się przydać jako źródło organów do przeszczepów dla wiecznie niezaspokojonych "ofiar".

  - WIADOMO NAWET SKĄD TE "OFIARY" OCALAŁE "HOLY-COWS2" SIĘ BIORĄ

  Polecam artykuł FORBES'a "Kadisz za milion dolarów"
  >>> http://www.forbes.pl/kadisz-za-milion-dolarow,artykuly,160596,1,1.html#

  Uważnie czytając znajdziesz tam wzmiankę o szefie żydowskiego cmentarza, który uciekł z listą ponad 200 000 inwentaryzowanych nagrobków z cmentarza w Warszawie

  PO CO KOMU LISTA MARŁYCH? - Ano każdy zmarły miał rodzinę, może dom.

  Wystarczy przeszukać w księgach wieczystych, ... o poprosić Warszawę o zwrot mienia. / Kto wie, może nawet Państwo Polskie wystawi potrzebne "fejkowe dokumenty ??? >> Rozdajemy izraelskim Żydom obywatelstwa jak ulotki >>> http://www.zonacezara.blogspot.com/2016/03/rozdajemy-izraelskim-zydom-obywatelstwa.html
 • ---- a prawdziwi Żydzi ocalali z ŻYDOSKIEGO HOLOKAUSTU
  ---umierają w nędzy i zapomnieniu w N.Y.C.
 • @Nibiru 17:46:29
  Nibiru 21.03.2016 17:46:29 Pewnie do tej pory ukrywały się przed Niemcami i dopiero ostatnio ujawniają się i zgłaszają do WJC. WJC szuka teraz dla nich jakiegoś łatwego żerowiska.

  - Taaak, ... przewiduję z tym problem. / W Polsce właśnie stracili koryto. (:
 • @Ziut 15:15:55
  Jedyny ,,żond", który złożył do sejmu projekt ustawy o zwrocie żydom majątku równownowartości 65 mld $ był ,,żond" J. Kaczyńskiego w 2006 roku. Tylko postawa posłów LPR i Samoobrony oraz niezależnych nie dopuściłą do jej uchwalenia. Cały PIs w I czytaniu był za oddaniem majatku żydom.
  Co do lasów, to PIS wrzeszczał, że nowelizacja ustawy o LP dotyczy prywatyzacji tych lasów. Chodziło w tej ustawie o przekazywanie zysków LP do budżetu Państwa w kwocie blisko 5 mld zł rocznie.
  Obecnie nie słychać posłow pisuar, że należy zmienić ta ustawę. Widocznie mld nie śmierdzą obecnie jak sie ma władzę.
 • Zwrócić co zabrano bezprawnie.
  Powinna być ustawa która uprościła by zwrot bezprawnie zajętych (bez odszkodowania) i nie będącą własnością obywateli państw napastniczy III Rzeszy Niemieckiej, ZSRR, Słowacji i Litwy (do obywateli tych państw zaliczył bym obywateli II RP, współpracujących dobrowolnie z państwem wrogim).
  Jeśli komuniści zapłacili odszkodowanie, wzywających do zapłaty odszkodowania bym sadził za krzywoprzysięstwo.
 • @Wrzodak Z. 23:10:07
  Wrzodak Z. 21.03.2016 23:10:07 @ Ziut 15:15:55 Jedyny ,,żond", który złożył do sejmu projekt ustawy o zwrocie żydom majątku równownowartości 65 mld $ był ,,żond" J. Kaczyńskiego w 2006 roku. Tylko postawa posłów LPR i Samoobrony oraz niezależnych nie dopuściłą do jej uchwalenia. Cały PIs w I czytaniu był za oddaniem majatku żydom.

  - MYLI SIĘ PAN / WSYSTKIE RZĄDY IIIRP (w tym PiS-owski w 2006) chciały dokonać bezprawnej reprywatyzacji mienia na korzyść Żydów

  Ma to Pan tu >>> http://polishrestitution.com/background/timeline/ , ... jeśli Pan czyta po angielsku

  Rząd PiS chciał oddać 10-15 % ale zanim przegłosowano ustawę odwołał się, i nie wygrał wyborów.

  ZASTANAWIAM SIĘ, CZY TA CAŁA AFERA ROLNA NIE BYŁA WŁAŚNIE PO TO , ABY PiS NIE UCHWALIŁ TEJ USTAWY, BO RZYDZINCHCIELI 100% , NA DODATEK W NATURZE, A NIE W PIENIĄDZACH

  A poniższe proszę sobie przetłumaczyć, bo jest bardzo ciekawe

  2001:The Sejm passed a property restitution bill proposed by the government of Prime Minister Jerzy Buzek which provided that former owners could recover 50% of the property’s value.

  >>> The bill — requiring Polish citizenship to be eligible,
  >>> would have precluded virtually all Jewish claimants –
  >>> was vetoed by President Aleksander Kwasniewski.
 • @Ziut 05:40:18
  Zgoda, każdy rząd obiecał oddać żydom majątek Polski w kwocie 65 mld$, ale ustawę złożył tylko Rząd Kaczynskiego.
  Pogląd o to, że afera rolna była po to aby wyplątać się z oddania majątku żydom jest błędna.
  J. Kaczyński miał jedno najważniejsze zadanie - zlikwidować antyzachodnie partie Samoobronę i LPR, zresztą to obecywał żydom z FB w 2005 roku.
 • @Wrzodak Z. 09:46:57
  Wrzodak Z. 22.03.2016 09:46:57 @ Ziut 05:40:18 Zgoda, każdy rząd obiecał oddać żydom majątek Polski w kwocie 65 mld$, ale ustawę złożył tylko Rząd Kaczyńskiego.

  Gdyby Pan nie był posłem napisałbym, że się Pan myli. / Pan był posłem, więc napiszą wprost PAN JESTEŚ KŁAMCA PANIE WRZODAK

  Wcześniej była złożona i uchwalona ustawa reprywatyzacyjna rządu Jerzego Buzka dająca 50% zwrot wartości mienia. W ostatniej chwili ktoś z AWS dał wniosek aby oddawać mienie tylko obywatelom polskim, co zostało uchwalone. - Dlatego Kwaśniewski zawetował ustawę, weta Sejm nie dał rady odrzucić.

  10-15% oferowane przez rząd PiS wydawało się Żydom za mało, dlatego zapewne doszło do jego usunięcia(się ?).

  UWAŻAM, ŻE ZAMACH W SMOLEŃKU DOKONAŁ MOSAD Z TEGO SAMEGO POWODU, BO LECH KACZYŃSKI SKIEROWAŁ DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO USTAWĘ W KTÓREJ PLATFORMA PRZYZNAŁA ŻYDOM OBYWATELSTWO POLSKI POTRZEBNE DO UCZESTNICZENIA W PRZYSZŁEJ, JAK CHCĄ ŻYDZI, REPRYWATYZACJI. >>> http://www.zonacezara.blogspot.com/2016/03/rozdajemy-izraelskim-zydom-obywatelstwa.html

  WOKÓL TEGO PRZEZ OSTATNIE 25 LAT KRĘCI SIĘ POLSKA POLITYKA
 • @Ziut 14:16:43
  Oj chłopie przesadzam i wychodzi z ciebie takie oszołomstwo, ponieważ nazywasz mnie kłamcą, a nie rozumiesz co napisłem do ciebie.
  AWS debatował nad ustawą reprywatyzacyjną ogólna dla wszystkich łącznie z zwrotem ,,własności" dla niemców z terenów pólnocnej i zachodniej Polski i przede wszystkim chodziło o to aby ablokować tą furtkę, ale ustawa reprywatyzacyjna w pierwotnej wersji była dla wszystkich.
  Ja piszę, że Kaczyński złożył ustawę, która dotyczyła tylko zwrotu majatku żydom. Także prosze czytać z zrozumieniem.
 • @Wrzodak Z. 18:49:54
  Panie Pośle.

  Tak, to była ustawa dla wszystkich, w tym dla Żydów, ... i dzięki Bogu ktoś w porę pomyślał że ma być tylko dla Polaków, bo by się Niemcy też mogli podłączyć.

  - Ale za ustawą lobbowało Żydostwo, dlatego gdy zrobiono ją tylko dla Polaków Kwaśniewski Żyd ją zawetował, bo Żydzi by się nie załapali.

  TUTAJ TO ŻYDZI SAMI PISZĄ ŻEBY SIĘ NIE ZAŁAPALI >>> http://polishrestitution.com/background/timeline/

  Zagranicznym Żydom nic się nie należy, bo Polska podpisała z obcymi państwami umowy, jak ta wyżej z USA.

  Tutaj ma Pan historię niech PAN sobie odświeży pamięć. / NIgdy nie miało być reprywatyzacji dla samych Żydów >>> http://kancelaria-obrebski.pl/weblog/polskie-doswiadczenia-z-ustawa-reprywatyzacyjna/

  A TO, ŻE KACZYŃCY FAKTYCZNIE SZLI NA RĘKĘ ŻYDOM TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ
 • @Ziut 04:21:54
  Kaczyński to przeszłopść pracy dla żydów. Chłopie jestes w straszliwym błędzie. Wszystko co robi obecna ekipa to podwaliny pod Judeopolonie. Nawet rzucili ochłap 500 zł by odwrócić uwagę polaków od wdrażania strategicznych planów wygodnych dla żydów. Np; 1 mld euro dla żydów - banderowców w UPAdłej, dług publiczny wzrósł o 35 mld zł w ciągu 120 dni, pieniądze brane w bankach żydowskich, sfinansowanie i otwarcie muzeum w Łańcucie upamiętniających Polaków, którzy ratowali żydów, muzeum w rękach żydów, Duda to wnuczek Mychaiłowa Dudy - szeja batalionu UPA, teść - żydokomuna, Kaczyńskie to przybłędy do Polski - Kalsteiny, instalowanie baz amerykańskich w Polsce, wspólpraca w ,,mózgami" z Pentagonu w sprawie kierowania ISiS, udział polskich samolotów w bomabardowaniu Syrii, przyjęciu tysiecy muzułmanów do Polski itd.
  To wszystko jest w interesie żydostwa.
 • @Wrzodak Z. 08:42:17
  Wrzodak Z. 23.03.2016 08:42:17 @Ziut 04:21:54 Kaczyński to przeszłopść pracy dla żydów. Chłopie jestes w straszliwym błędzie. Wszystko co robi obecna ekipa to podwaliny pod Judeopolonie.

  - CZAS POKAŻE

  Pan myśli kategoriami sprzed 10.04.10, to przeszła epoka, ... tak samo jak Pan. / Nawet jeśli ktoś był filosemitą, gdy zabija mu się brata to musi/powinien zmienić poglądy. ... NIE UWAŻA PAN?
 • @Wrzodak Z. 08:42:17
  Jakby Pan żył w czasie II w. św.,to należało pomagać żydom (wiadomo kara śmierci dla pomagających),co Pan by zrobił ?
 • 13 wrzesień 2006
  Cztery dni trwała oficjalna wizyta prezydenta Kaczyńskiego w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej. Wiele uwagi poświęcono w jej trakcie kwestiom historycznym, zwłaszcza trudnym momentom we wspólnej historii narodów polskiego i żydowskiego. W czasie spotkań Lecha Kaczyńskiego z izraelskim prezydentem Kacawem i premierem Olmertem nie ominięto jednak kwestii bieżących - sytuacji na Bliskim Wschodzie i relacji dwustronnych. „Polska jest przyjacielem Izraela, który zawsze może na Polskę liczyć” zadeklarował polski prezydent, dodając jednak później, że jego kraj chce być również "przyjacielem narodu palestyńskiego".
  Rozmawiano o przeszłości

  Oficjalną wizytę w Izraelu prezydent Lech Kaczyński rozpoczął w niedzielę 10 września. Pierwszy dzień pobytu prezydenta nie obfitował w oficjalne wydarzenia. Na cmentarzu chrześcijańskim przy Bramie Syjonu w Jerozolimie Kaczyński dokonał odsłonięcia pomnika upamiętniającego żołnierzy II Korpusu gen. Władysława Andersa, a później zwiedził Bazylikę Grobu Pańskiego. Prezydent udał się również pod Ścianę Płaczu, najważniejszy symbol państwowy i religijny dla Żydów.

  Pierwszy dzień wizyty można uznać za charakterystyczny dla całego pobytu prezydenta w Izraelu, gdyż historii poświęcono wiele uwagi podczas następnych trzech dni. Ten temat powracał nie tylko w oficjalnych rozmowach z przywódcami Izraela, lecz również podczas konferencji prasowych i spotkania prezydenta z izraelską młodzieżą.

  Podczas poniedziałkowego spotkania Kaczyńskiego z prezydentem Izraela Mosze Kacawem ten ostatni nawiązał do historii i holokaustu. „Pamiętamy z bólem, że na ziemi polskiej wydarzyła się najstraszniejsza tragedia narodu żydowskiego. Na ziemi polskiej działali naziści i ich kolaboranci, dążąc do zagłady narodu żydowskiego” powiedział. „Jest prawdą, że na ziemi polskiej doszło do wielkiej tragedii, zbrodni, jaką był holokaust” odparł Lech Kaczyński podkreślając jednak twardo, że „tragedię przygotował i zrealizował reżim niemiecki, nazistowski”.
  Ten sam wątek polski prezydent poruszył podczas spotkania z młodzieżą izraelską w instytucie Yad Vashem. „Chciałbym, żebyście wiedzieli rzecz podstawową - holokaust został dokonany w czasie, kiedy Polska była pod wyjątkowo brutalną okupacją, i to Niemcy dokonali tej zbrodni”.

  W poniedziałek Prezydent RP uczestniczył w uroczystości otwarcia wystawy „Za Naszą i Waszą Wolność”, poświęconej udziałowi obywateli pochodzenia żydowskiego w wojsku polskim. Prezydent Kaczyński wygłosił wykład na temat „Stosunków polsko-żydowskich i polsko-izraelskich”. Jak powiedział Lech Kaczyński, Żydzi byli obecni w polskich siłach zbrojnych już w powstaniu kościuszkowskim. Jego zdaniem, taka wystawa „to klucz do przełamywania pewnych obustronnych stereotypów”. Podczas uroczystości prezydent odznaczył łączniczkę Armii Krajowej Sarę Batt Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Przed wykładem Yohilel Lekiet, przedstawiciel Światowego Kongresu Żydów, zwrócił się do prezydenta z apelem o rozwiązanie kwestii zwrotu żydowskiego mienia komunalnego, ponieważ „to mienie należy do całego narodu żydowskiego”. Pytany o to później przez dziennikarzy Kaczyński oświadczył, że „jest w tej chwili projekt polskiej ustawy w tym zakresie”. „W tej chwili spór dotyczy nie zasady tylko procentu” – ocenił.

  Podczas spotkań pojawiały się tradycyjnie pytania o polski antysemityzm. Pytany przez izraelskich dziennikarzy czy władze naszego kraju podejmą jakieś kroki skierowane przeciwko „antysemityzmowi w Polsce”. Lech Kaczyński odpowiedział, że są to „zbędne działania, ponieważ jeżeli to zjawisko w ogóle występuje w Polsce, to na skalę mniejszą niż w innych krajach europejskich”. Podczas spotkania z młodzieżą w Yad Vashem prezydent był też pytany o Radio Maryja. Lech Kaczyński, odpowiadając, zaznaczył, że radio „się zmienia”, a ponadto „myli się” ten, kto myśli, że na jego antenie jest prowadzona jakaś walka z Żydami. Ze względu jednak na wiele rozmów ze słuchaczami „czasem zdarza się, że ktoś powie coś niewłaściwego”.
  Ze strony prezydenta Mosze Kacawa padły wcześniej pod adresem prezydenta Kaczyńskiego słowa podziękowania za „bardzo ostrą postawę w walce z antysemityzmem”.

  Obok rozmów o przeszłości były tez jednak konkrety. Podczas poniedziałkowego spotkania Kaczyńskiego z prezydentem Kacawem podpisana została „Wspólna deklaracja o przyjazdach edukacyjnych młodzieży izraelskiej do Polski”. Stronie polskiej udało się wynegocjować, że trasy izraelskich wycieczek obok miejsc zagłady będą również obejmować spotkania z młodzieżą Polską oraz wizyty w miejscach związanych z historią i kulturą Polski. Ma to zapobiec kojarzeniu Polski przez Izraelczyków jedynie z ziemią grobów i prochów. Jednocześnie strona polska podejmie działania aby ochronę wycieczek w miejsce służb izraelskich przejęły służby polskie.
  W zamian Polska zgodziła się by za koordynację tych wizyt, na nowych zasadach, odpowiadał specjalny pełnomocnik powołany kilka tygodni temu w kancelarii premiera. Jest to ustępstwo wobec Izraela, który nieoficjalnie nie chce aby za wizyty odpowiadał resort edukacji kierowany przez uznawanego w Izraelu za antysemitę Romana Giertycha.

  Podczas trzeciego dnia wizyty Lecha Kaczyńskiego w Izraelu została też podpisana umowa między Instytutem Pamięci Narodowej a instytutem Yad Vashem. Przewiduje ona m.in. wzajemną wymianę archiwów, wyników badań i wizyty naukowców.

  Poza tym podczas poniedziałkowej rozmowy z wicepremierem Izraela Szimonem Peresem Lech Kaczyński zaproponował rozważenie, aby obie strony wspólnie wystąpiły o przyznanie Irenie Sendlerowej Nagrody Nobla. Irena Sendlerowa w trakcie II wojny światowej uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z getta warszawskiego.

  ...i teraźniejszości

  Polski prezydent był pierwszą głową państwa, która odwiedziła Izrael z oficjalną wizytą od czasu niedawno zakończonej wojny z libańskim Hezbollah. Podczas rozmów z prezydentem Izraela Mosze Kacawem, premierem Ehudem Olmertem, szefową MSZ Cipi Liwni i wicepremierem Szimonem Peresem poruszano więc siłą rzeczy kwestię aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rozmawiano też oczywiście o stosunkach dwustronnych.

  Na spotkaniu z Kacawem prezydent RP zapewnił, że Polska chce dobrych i głębokich stosunków z Izraelem. „Polska jest przyjacielem Izraela, który zawsze może na Polskę liczyć” deklarował Kaczyński. Zadeklarował też chęć aktywnego uczestniczenia w bliskowschodnim procesie pokojowym. W ramach tych działań Polska weźmie udział w misji pokojowej w Libanie. Kaczyński oświadczył, że Polska może - jeśli to będzie konieczne - zwiększyć swój kontyngent w oenzetowskich siłach pokojowych UNIFIL w Libanie, ponad deklarowaną wcześniej liczbę 500 żołnierzy.
  Kacaw z kolei zachęcał Polskę oraz inne kraje do zdecydowanych działań wobec Iranu, który mimo sprzeciwu społeczności międzynarodowej kontynuuje swój program nuklearny. „W przypadku niektórych reżimów stanowczość daje więcej niż brak stanowczości” podpowiedział Kaczyński, co przez dziennikarzy izraelskich zostało odebrane jako poparcie Polski dla ostrego kursu wobec Teheranu.

  Komentując spotkania z premierem Ehudem Olmertem, wicepremierem Szimonem Peresem oraz Minister Spraw Zagranicznych Izraela Tzipi Lipni. Kaczyński powtórzył, że: „(...) jeżeli Polska okazałaby się potrzebna, to możemy służyć pomocą”

  Prezydent Kaczyński spotkał się także z byłym premierem, przywódcą opozycyjnego Likudu, Benjaminem Netanjahu. Głównym tematem rozmowy były sprawy wewnętrzne w Izraelu i Polsce oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie.

  W trakcie swej wizyty Kaczyński spotkał się również z przebywającym w Jerozolimie z nieoficjalną wizytą premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem. Nieoficjalne spotkanie w pokoju hotelowym Lecha Kaczyńskiego poświęcone było sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz stosunkom dwustronnym.

  Wizyta w Autonomii Palestyńskiej

  Prezydent Kaczyński przebywał też w Autonomii Palestyńskiej. W środę spotkał się z prezydentem Autonomii Mahmudem Abbasem. Kaczyński oświadczył, że Polska chce być „przyjacielem narodu palestyńskiego” i w ramach swoich możliwości gotowa jest podjąć wszelkie starania, które mogłyby pomóc w osiągnięciu pokoju na Bliskim Wschodzie.
  Prezydent Abbas podziękował Kaczyńskiemu za wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie i za wsparcie dla sprawy palestyńskiej. Podkreślił też, że istnieje konieczność wznowienia negocjacji pokojowych, które doprowadzą do pokoju na Bliskim Wschodzie. Jak zaznaczył, Autonomia Palestyńska liczy na powrót do tzw. mapy drogowej dla Bliskiego Wschodu.

  Przed spotkaniem z Mahmudem Abbasem Lech Kaczyński skłonił głowę pod Mauzoleum Jasera Arafata.

  Na podstawie: „Nasz Dziennik”, www.prezydent.pl, „Gazeta Wyborcza”
  >> http://www.psz.pl/92-polska/polska-lech-kaczynski-odwiedzil-izrael

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY