Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
658 postów 4439 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Ruch (robimy) Listopadowy - Listopad'16

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

TO ZNAK OSTRZEGAWCZY DLA "ICHNYCH PRZYBŁĘDÓW"!

"Wola ludu wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych i wolnych wyborach i jest podstawą władzy rządu" - Tak zapisano w POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA z 1948 r. , ... i właśnie to jest podstawą "Ruchu Listopadowego - Listopad '16" - Chcesz decydować?  /  To wybieraj!

>> //ziut.neon24.pl/post/133368,ruch-robimy-listopadowy-listopad-16

Mene , takel , fares  מנא ,מנא, תקל, ופרסין  - "Ukazała się wtedy ręka pisząca słowa: Mane, Tekel, Fares. Było to proroctwo zapowiadające upadek Babilonu i śmierć Baltazara, co nastąpiło jeszcze tej samej nocy."

"Rządzą nami namiestnicy obcych interesów a społeczeństwo tkwi w hipnotycznym letargu. Płonne jest oczekiwanie że obecna sytuacja międzynarodowa naznaczona groźnym paroksyzmem histerii sowieckiego imperium, w obliczu kurczącej się strefy wpływów, obudzi nasz naród i zachęci do działania by zrzucić jarzmo niewidzialnej okupacji.  Jeśli katastrofa smoleńska nie spowodowała u nas rewolty, to pewnie i wkroczenie wrogich wojsk dałoby się piarowsko nagłośnić  w „zaprzyjaźnionych mediach” jako sukces obecnej ekipy." 

- pisał Ryszard Makowski 3 kwietnia 2014 roku na portalu wPolityce.pl 

"Prawda o katastrofie smoleńskiej jest miarą naszej wolności. W tej chwili jesteśmy niestety upokorzonym i sponiewieranym narodem, któremu, być może, można bezkarnie zamordować prezydenta i wmówić „pancerną brzozę”.  -  tymi słowami Ryszard Makowiecki zakończył swój komentarz z 2014 roku.  -  I  te słowa właśnie są wciąż aktualne.

Pisucki ps."Ziut" & Płk.Szeląg! "SYSTEM" zadrżał w posadach?

//ziut.neon24.pl/post/133351,pisucki-ps-ziut-plk-szelag-system-zadrzal-w-posadach

Józef Pisucki

Do:  Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

 

z Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

“Dla przypisania odpowiedzialności karnej z art. 231 § 1 k.k. konieczne jest ustalenie, że sprawca – mający przymiot funkcjonariusza publicznego – przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. / .. / Przestępstwo to musi być zawinione umyślnie, co oznacza, że funkcjonariusz publiczny muszą obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (w wyniku działania lub zaniechania), jak i „działanie” na szkodę interesu publicznego lub prywatnegocharakteryzujące to przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków.  Wracając na grunt rozpoznawanej sprawy, dla zobrazowania jej stanu, przytoczyć można fragment wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1954 r., III K 788/54 (OSN 1955, z. III, poz. 31), z którego wynika, że „w przypadkach tego rodzaju naruszeń (przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków – dopisek SN ) ... rzeczą oskarżyciela publicznego jest udowodnienie, a rzeczą sądu ustalenie, iż naruszenia te stanowią w konkretnym wypadku działania na szkodę interesu publicznego zarówno w sferze przedmiotowej, jak i podmiotowej ...”.  /// Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 53

 

W sprawie:  Decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa w związku z informacją o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdefiniowanego w  Art. 248.4  Kodeksu Karnego / Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum.

 

Art. 248.4  Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:>> 4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

- Prokuratura Krajowa   sygn. akt PK II Ko1  924.2016  

- Prokuratura Regionalna w Warszawie  sygn. akt  RP IV Ko 152.2016

- Prokuratura Rejonowa warszawa Śródmieście  sygn. akt PR 1 Ds 772.2016.IS

 

Dnia 14 lipca 2016 roku, Ireneusz Szeląg, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, POSTANOWIENIEM o odmowie wszczęcia śledztwa postanowił / Cytat: “odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym dniu, nie wcześniej niż 21 marca 2010 r., i nie później niż 3 sierpnia 2010 r., w Warszawie i innych miejscowościach, podjęcia przez bliżej niesprecyzowanych funkcjonariuszy publicznych, niesprecyzowanych czynności skutkujących sfałszowaniem wyborów wyborów prezydenckich, które odbyły się w dniach 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r., co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego, tj. o czynz Art. 231. § 1. k.k. - (na) podstawie art.17 § 1 pkt. 1 k.p.k - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienie przestępstwa.” / KONIEC CYTATU / Uzasadnienie w załączonej kopi POSTANOWIENIA z dnia 14 lipca 2016 r.- Prokuratura Rejonowa warszawa Śródmieście sygn. akt PR 1 Ds 772.2016.IS

 

Wyżej wymienione POSTANOWIENIE dotyczyło zawiadomienia, które wpłynęło, wraz z późniejszymi uzupełnieniami,  do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście 16 kwietnia 2010 r. / lub później / za pośrednictwem:

 

- Prokuratura Krajowa sygn. akt PK II Ko1  924.2016

- Prokuratura Regionalna w Warszawie  sygn. akt  RP IV Ko 152.2016

 

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA Z DNIA 16 KWIETNIA 2010 R.

 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny i Ministrze Sprawiedliwości Zbigniewie Ziobro!

 

Mając na względzie obowiązek określony w Art. 304 § 1. Kodeksu Postępowania Karnego, uprzejmie zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdefiniowanego w Art. 248.4  Kodeksu Karnego /  Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

 

Swoje podejrzenie opieram na analizie wyników cząstkowych i  końcowego wyniku Wyborów Prezydenta 2010, ... oraz relacji ówczesnego Marszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego o  przecieku wyniku cząstkowego z godziny 11-stej, które odbiega od wyniku cząstkowego z tej samej godziny podanego przez PKW

 

1. Niesiołowski   >  https://www.youtube.com/watch?v=y3pULo9SyRo

2. Komunikat z 22:48   > //www.prezydent2010.pkw.gov.pl/ALL/pliki/DOKUMENTY/komunikaty/Komunikat_g.2300_0407pl.pdf

3. Komunikat z 00:58  > //www.prezydent2010.pkw.gov.pl/ALL/pliki/DOKUMENTY/komunikaty/Komunikat_g.0110_0507pl.pdf

 

Ponadto analiza oficjalnego wyniku cząstkowego z godziny 00:58 podanego przez PKW, w porównaniu z wynikiem końcowym Wyborach Prezydenta 2010 , oraz wynikiem cząstkowym pośrednim wskazuje na "dosypanie" głosów jednemu z kandydatów po godzinie 00:58 w nocy po wyborach Prezydenta 2010.

 

W dalszej części maila skierowanego do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro wysłanego mailem dobiuro.podawcze@pg.gov.pl przedstawiłem wyliczenia i tabele potwierdzające podejrzenie.

 

Z treści UZASADNIENIA do POSTANOWIENIA z dnia 14 lipca 2016 r. - Prokuratura Rejonowa warszawa Śródmieście   sygn. akt PR 1 Ds 772.2016.IS  -   sporządzonego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Ireneusza Szeląga, nie wynika, aby poza zaznajomieniem się (być może) z treścią mojego zawiadomienia, prokurator Ireneusz Szeląg powziął jakiekolwiek działania sprawdzające zasadność zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa.

 

Z braku odniesień, poza bardzo ogólnym i nieprecyzyjnym,  w UZASADNIENIU prokuratora Ireneusza Szeląga, do treści mojego zawiadomienia domniemywać można, że wydana decyzja “skrojona” została celowo, lub co najmniej prokurator Ireneusz Szelągnie dopełnił swoich obowiązków.

 

W związku na wagę przedstawionych w zawiadomieniu z 16 kwietnia 2010 r. zarzutów, mając na względzie obowiązek określony w Art. 304 § 1.§ 2.§ 3. Kodeksu Postępowania Karnego, uprzejmie zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdefiniowanego w Art. 248.4  Kodeksu Karnego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Ireneusza Szeląga.

 

 • DZIAŁ VII Postępowanie przygotowawcze / Rozdział 34 Wszczęcie śledztwa

Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

§ 3.  Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi.

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, celowo lub w wyniku niedopełnienia swoich obowiązków, wydał POSTANOWIENIE godzące i działające “na szkodę interesu publicznego”  (Art. 231. § 1)  /  “rzeczą oskarżyciela publicznego jest udowodnienie, a rzeczą sądu ustalenie, iż naruszenia te stanowią w konkretnym wypadku działania na szkodę interesu publicznego zarówno w sferze przedmiotowej, jak i podmiotowej ...”.  ///  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 53.

 

UZASADNIENIE

 

Prokurator Ireneusz Szeląg w swoim POSTANOWIENIU i jego  UZASADNIENIU  napisał, Cytat: ““odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym dniu, / .. / , w Warszawie i innych miejscowościach, podjęcia przez bliżej niesprecyzowanych funkcjonariuszy publicznych, niesprecyzowanych czynności skutkujących sfałszowaniem wyborów wyborów prezydenckich” i “Zawiadomienie,  by stanowić podstawę zainicjowania procesu, winno tyczyć się konkretnych okoliczności i konkretnego zachowania, które można przypisać zindywidualizowanej osobie.

 

Treść zawiadomienia Jana Pisuckiego (*powinno być Józefa *JP), jest natomiast tak dalece lakoniczna, iż uniemożliwia przede wszystkim jakiego rodzaju zdarzenie zawiadamiający ma na myśli / … / wyłączając tym samym możliwość rozpoznania zgłoszonych okoliczności pod kątem naruszania dyspozycji któregokolwiek (z) przepisów rozdziału XXXI k.k. , typizującego przestępstwa przeciwko wyborom i referendom. ”. ***  / KONIEC CYTATU /

 

Już tylko pobieżny wgląd w zawiadomienie z 16 kwietnia 2016 r. pozwala udowodnić, że powyższe nie odpowiada prawdzie (*** można by się tu zastanawiać o poświadczeniu nieprawdy)

 

1.W moim zawiadomieniu bardzo dokładnie określono, że zawiadomienie dotyczy  Art. 248.4  Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum: 4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

- Powyższe wyjaśnia kto mógł się dopuścić przestępstwa “z zawiadomienia” - prokurator Ireneusz Szeląg z nieznanych mi przyczyn, nie uwypuklił w swojej decyzji o co dokładnie chodzi.

 

2. Do zawiadomienia załączono link do nagrania YouTube kanału Gazeta.pl pt. “Niesiołowski: Już myślałem, że na starość czeka mnie emigracja” (Pkt.1 zawiadomienia),  w którym słyszymy następujące słowa rozemocjonowanego, ówczesnego marszałka Sejmu, Stefana Niesiołowskiego, Cytat:  “Teraz to się do końca wahało. Ja miałem o jedenastej przeciek, Kaczyński prowadzi 56 … nie, 54.46 / Ja myślę Boże! No katastrofa, ja muszę wyjeżdżać chyba. Na starość mnie czeka emigracja.” / KONIEC CYTATU /

 

3. Pkt.2. Zawiadomienia przedstawiał link do dokumentu PKW z 4 lipca 2010 r. z wynikami z godziny 22:48 (godzina komunikatu 23:00), konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej, mającej miejsce w siedzibie PKW w Warszawie.  W konferencji udział wzięli: Przewodniczący PKW: Stefan Jaworski (były sędzia Trybunału Konstytucyjnego; Zastępca Przewodniczącego PKW: Jan Kacprzak; Członkowie PKW: Maria Grzelka i Andrzej Mączyński.

 

O godzinie 23:00 (jedenastej) przedstawili oni cząstkowe wyniki wyborów, stan na 22:48 4 lipca 2010 r., …. na godzinę jedenastą, o której marszałek Niesiołowski mówił, Cytat: “Ja miałem o jedenastej przeciek, Kaczyński prowadzi 56 … nie, 54.46”

 

W komunikacie PKW z godziny jedenastej 4 lipca 2010 r. członkowie PKW ogłosili, że na godzinę 22:48 Kaczyński przegrywa z wynikiem 49.39% (Komorowski 50.61%)

 

Rozbieżność między przeciekiem z relacji Niesiołowskiego, a komunikatem PKW z tej samej godziny wynosiła więc około 5 pkt. procentowych, i wskazywała, że o godzinie jedenastej 4 lipca 2010r. w siedzibie PKW w Warszawie doszło do sfałszowania wyników Wyborów Prezydenta 2010.

 

Dalsze badania wyniku wyborów, w tym rozłożenie głosów ogłaszane w dalszych komunikatach, potwierdzają że faktycznie do sfałszowania Wyborów 2010 doszło.

 

Zadaniem prokuratora Ireneusza Szeląga, z urzędu, powinno być doprowadzenie do przesłuchania obecnego posła Stefana Niesiołowskiego, oraz dotarcie do wydruków komputerowych PKW z godziny jedenastej 4 lipca 2010 r., i skonfrontowanie tych wydruków z relacją posła Niesiołowskiego, i komunikatem PKW.

 

Jeśli ja to zauważyłem i na to teraz wskazuję, a jestem osobą (chyba)  mniej “zmyślną” niż prokurator Ireneusz Szeląg, to i On powinien to też zauważyć. Jeśli z jakiegoś powodu doskwierała mu wtedy “pomroczność jasna”, i nic nie mógł w przesłanych dokumentach dostrzec,, miał obowiązek zapytać co ja w nich widzę, czego On nie zauważa.

 

Jeśli nie przesłał zapytania, świadczy to o tym, że widział co powinien zauważyć, nie jest przecież osobą niewidzącą (albo może jest jak Prezes TK Rzepliński?). Jeśli widział, i nie zreferował tego co widzi w swoim POSTANOWIENIU, oznacza to, że albo nie zreferował tego celowo, albo w sposób rażący nie dopełnił swoich obowiązków.

 

Można zrozumieć, że prokurator nie był w stanie, samodzielnie zinterpretować przesłanych tabel z wynikami “prostych działań matematycznych”, o których pisałem w zawiadomieniu, i o których wspominał prokurator Ireneusz szeląg w UZASADNIENIU do swojego nierzetelnego, moim zdaniem,  POSTANOWIENIA. Jeśli nie potrafił przesłanych mu wyliczeń samodzielnie zinterpretować, powinien przesłać zapytanie co z tych wyliczeń wynika. - Nie przesłał zapytania w tej sprawie, a z UZASADNIENIA jego POSTANOWIENIA nie wynika, aby zasięgnął jakiejkolwiek opinii w tej materii, lub przedsięwziął jakiekolwiek inne czynności do sprecyzowania o czym, i czy o czymkolwiek one świadczą. Wygląda na to, że poprzestał On na obejrzeniu przesłanego zawiadomienia, i napisaniu POSTANOWIENIA mijającego się z faktami zawartymi w moim zawiadomieniu z dnia 16 kwietnia 2016 r., a wydaje się nawet, że być może nawet ogólny opis tego co rozpatrywał, z nazwaniem mojego zawiadomienia “dalece lakonicznym”, miało za zadanie ukrycie czego, i kogo zawiadomienie w swojej istocie dotyczy - świadczyło by o tym brak wymienienia przecieku, i osoby ówczesnego marszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego.

 

W świetle przesłanych w zawiadomieniu dokumentów, można więc domniemywać, że prokurator Ireneusz nie wszczynając śledztwa w sprawie, dopuścił się niedopełnienia obowiązków, lub w sposób świadomy tych zaniechań dokonał, działając naszkodę interesu publicznego z Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

To tyle jeśli chodzi o ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA z Art. 231. § 1.

dotyczącego osoby prokuratora Ireneusza Szeląga.

 

W dalszej części przedstawię nowsze wersje tabel, i “ekspertyzę”, wraz z komentarzem dotyczącym i dowodzącym, że do sfałszowania Wyborów Prezydenta 2010 jednak doszło, i oczekuję, że do wszczęcia śledztwa w tej sprawie z urzędu jednak dojdzie.

 

Rozwianie wątpliwości co do tego, czy przedterminowe Wybory Prezydenta 2010, będące wynikiem tzw. Katastrofy Smoleńskiej (a być może zamachu), którą prokurator Ireneusz Szeląg chyba osobiście badał (jeśli to ta sama osoba), jest ważniejsze od wyjaśnienia technicznych przyczyn samej katastrofy. -  Podstawą twierdzenia jest to, że gdyby okazało się, że tragedia smoleńska była zamachem, sfałszowanie Wyborów Prezydenta 2010 s mogło być potencjalnym motywem zamachu, a ustalenie kto stał za fałszerstwem wyborczym mogło by pomóc w ustaleniu sprawców ewentualnego zamachu w Smoleńsku, i przyczyn sprawczych tragedii narodowej z 10 kwietnia 2010 r.

 

Wyjaśnienie, lub nie, tego czy Wybory Prezydenta 2010 zostały sfałszowane, i przez kogo, ma też, lub może mieć konsekwencje polityczne na sytuację  zewnętrzną, i wewnętrzną Polski, a ta jak wiemy nie jest najlepsza, i co najciekawsze dotyczy sporu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, i NSA, którzy mają swoich oddelegowanych członków w Państwowej Komisji Wyborczej, ustawowo odpowiedzialnej za ustalanie wyników wyborów, w tym kwestionowanego wyniku Wyboru Prezydenta 2010.

 

Scedowanie decyzji Panu prokuratorowi (płk.?) Ireneuszowi Szelągowi, z zawiadomienia z dnia 16 kwietnia 2016, w sprawie czy Wybory Prezydenta 2010 zostały sfałszowane, czy nie,  które faktycznie na pierwszy rzut oka mogło wyglądać na “astronomiczną bzdurę”, a zarazem odmowa wszczęcia śledztwa w wymienionej sprawie, pomimo bardzo wiarygodnych poszlak popełnienia przestępstwa, wydaje mi się, albo próbą zakpienia sobie przez obecnych zwierzchników z prokuratora Szeląga, albo celowym działaniem bardzo wpływowych ośrodków władzy politycznej, które “oddały” sprawę w ręce, chyba (niezbyt) zasłużonego prokuratora (od sprawy Smoleńska?), być może po to, aby sprawę “utrącić” - na to mi to wygląda.

 

Z poważaniem*

Józef Pisucki

 

*Na koniec pozostaje mi aby krzyknąć: “Melduję wykonanie zadania Panie Prezydencie”

 

.

>>  https://docs.google.com/document/d/1ZzZXz-dtv_7B6zg_9_Yv8bJ0Y_WACkcAKbnEcQ1yIbM/edit?usp=sharing

 

 

 Dzień Flagi 2 maja 2007 r. - archiwalny wywiad Tomasza Sakiewicza z prezydentem Lechem Kaczyńskim - niezalezna.pl

 

"Ruch (robimy) Listopadowy - Listopad '16"

25.05.2014

Tu Polska! STOP! / Orle Gniazdo STOP!
Do wszystkich Orlątek!
Przy urnie - GŁOSAMI! - wolą naszą!
"Ruch (robimy) Listopadowy"
Większości wprowadzamy porządek!
Jak Rada Regencyjna, w 1918,
Polakom oddajemy władzę!

11 Listopada zróbmy Listopad '16!
W "bitwie na głosy", krzykiem: "Hurrra!",
z Warszawy pogońmy tych,
co wciąż
 "w ruskiej stoją budzie",
i pruskim kłaniają się panom.

Jest dwóch patriotów,
co dają przykłady:
"Piłsudski i Dmowski, to
Prawdziwy Polak!",
i My zatroskani mieszkańcy Warszawy!
Słuchajmy ich! Bierzmy przykłady,
bo każdy z nich, to człowiek prawy!

W Polsce, za wzór do wzięcia,
dwóch mamy patriotów.
Za ich ideałem, jak za ułanem,
za którym "panny szły sznurem".
Tak my Polacy, za nimi,
wszyscy razem stańmy murem.

11 Listopada jak Piłsudski,
w Warszawie robimy porządek!
Dowód w kieszeń! Trampki na nogi!
Do urn zawsze spieszcie młodzi Polacy!
Nigdy nie kończmy "bitwy na głosy"!
Zawsze urn kibice! Do urn Warszawiacy!

Do urn biegnijcie Warszawskie Orlęta,
Orlęta Poznania! Orlęta Gdańska!
Orlęta Wrzeszcza i Łodzi!
Do urn Polskie Orlęta!
Zawsze walczcie, bo Polska,
to Wasza "Ziemia Święta
"!

Czas byśmy jak Chrobry, który
szczerbcem w Złotą Bramę Kijowa,
byśmy zawsze jak on, pięścią,
wołając "Dość!", uderzyli,
w bramę Warszawy, Poznania,
Gdańska, Bydgoszczy, Wrzeszcza i Łodzi!

W wyborach wygrywać muszą Polacy,

bo jeśli nie, władzę zdobędą tacy,
co Chrobrego chcą oddać ziemię
niemieckim kanclerzom,
 i "ichnym przybłędom".

 <>

 

 

 

 

 

Kto bezpośrednio odpowiada za PKW? / Dzisiaj znamy odpowiedź: 

Mamy w Polsce "Spisek sędziów - Trójpodział władzy Narodu Prawniczego"

//ziut.neon24.pl/post/133211,spisek-sedziow-trojpodzial-wladzy-narodu-prawniczego

 

Batory.Org.pl:Obecnie w uproszczeniu można przyjąć, że to na PKW spoczywa odpowiedzialność za organizację najważniejszych zadań związanych z wyborami, zwłaszcza zaś za ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania, i wyników wyborów. Do zadań Krajowego Biura Wyborczego należy zapewnianie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją wyborów i referendów. Krajowe Biuro Wyborcze pełni zatem rolę instytucji obsługującej PKW. Nie jest natomiast instytucją obarczoną bezpośrednio ustawową odpowiedzialnością za ustalanie wyników wyborów, nawet jeśli w praktyce koordynuje wszystkie zadania z tym związane,  włączając w to organizację systemu organizacyjnego. -   w dalszej części w publikacji Fundacji Stefana Batorego "Soros & Przyjaciele sugerują jak zreformować system. 

Zadaniem "Ruchu Listopadowego - Listopad'16" też jest (w sposób demokratyczny poprzez uświadamianie czym jest system wyborczy), "zreformowanie" tego systemu. -  Z tym, że "na gruzach" obecnej Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego,  ... bo są one ostatnimi już chyba, chcącymi się jeszcze "uchować", reliktami systemu (post)komunistycznego w Polsce.  >>   //ziut.neon24.pl/post/133331,soros-wplywowi-przyjaciele-czyli-o-pkw-i-kbw-1

TEN PROCES WŁAŚNIE SIĘ ROZPOCZĄŁ

 

 

KALENDAEIUM

 

1. 09.04.2016 "Pierwszy Raport": "Jak Komorowski 'na finiszu' Belweder zrobił?"

-  zrzuty "Pierwszego Raportu" w komentarzach

2. Od wtedy trwa walka ...

 

"WYGRAMY MYŚLĄC WSPÓLNIE"

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Prawdziwy Polak na Marszu Niepodległości
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=4sxto4t_kiE
  .
  Lech Kaczyski 11 listopada > https://www.youtube.com/watch?v=5NShU42EbCw
  .
  http://m.neon24.pl/ade9cc3d41127bbdb1b8adc582fddca6,0,0.jpg
  .
 • TUSK GOV ERROR 404 DETECTED - Spot
  >> https://www.youtube.com/watch?v=GYingbicm00
 • .
  http://m.neon24.pl/191808263f8a7ba40445a3196e5c62ce,0,0.jpg
 • MODLITWA - Obudź się, Polsko - sł. muz. Lech Makowiecki
  .
  >> https://www.youtube.com/watch?v=VXeL29YEMLo

  http://m.neon24.pl/7fce8c4a0bb6c320b7f4fb6af6f2bb78,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/700c4f43ddb072aefdfd8ad7a828eb7f,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/65311cae079f650fbdedf4786d111240,0,0.jpg
 • Ziut @Eugeniusz Sendecki / REDUTA ORDONA ZAWŁASZCZONA
  WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE TO WASP-Y SPROWADZAJĄ NAM MUZUŁMANÓW Właśnie temu zagadnieniu jest poświęcony mój najpopularniejszy* pod względem oglądalności (ponad milion) film spod kolumny Zygmunta, kiedy głośno opowiedziałem się za odsunięciem masonów i ubeków WASP-owskich od władzy, od dostępu do publicznych pieniędzy. Wrogowie podsumowują ten film - że "Sendecki wrzeszczy na niewinne imigranckie dziecko". A prawda jest inna. Na tym filmie Sendecki odkrywa ZASADĘ ludobójstwa na białych chrześcijanach realizowanego przez Wrogów UKRYWAJĄCYCH SIĘ; >> https://www.youtube.com/watch?v=InTIQoZGtjM

  Panie Eugeniuszu proszę mnie uświadomić, ... co to są te WASP-Y, bo do dzisiaj nie wiem, to jedno. /// A odnośnie "Wrogowie podsumowują ten film - że "Sendecki wrzeszczy na niewinne imigranckie dziecko". A prawda jest inna. Na tym filmie Sendecki odkrywa ZASADĘ ludobójstwa na białych chrześcijanach realizowanego przez Wrogów UKRYWAJĄCYCH SIĘ;"

  - To ma Pan chyba na myśli < Ludobójstwo kulturowe / ludobójstwo etniczne > KTÓRE PRZEPROWADZANE JEST OD JAKIEGOŚ CZASU NA TUBYLCZYCH LUDACH EUROPY, ... W TYM W POLSCE, którym była konkwista zapoczątkowana przez odkrycie Ameryki przez krzysztofa Kolumba, przeprowadzona w sposób najbardziej dramatyczny na szczepach Indian Amerykańskich Ameryki Północnej, byłych mieszkańcach USA i Kanady. >>> Nanowszym przykładem jest "konkwista Palestyny" przez europejskich Żydów, ... choć tam Palestyńczycy, pomimo cierpień, dzięki nadzwyczajnej dzietności, hyba wygrają tę wojnę - Zapowiadany jest "koniec Izraela", co chyba jest początkiem naszych polskich problemów

  < Ludobójstwo kulturowe / ludobójstwo etniczne / Definicja> https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo_kulturowe

  Ludobójstwo kulturowe; ludobójstwo etniczne[1] (ang. ethnocide) – planowe[2] niszczenie odrębności kulturowej i etnicznej (narodowej) grupy. Ma na celu rozbicie tkanki społecznej i rodzinnej[3], a także zmuszenie ludzi do porzucenia własnej kultury[2] (wierzeń, języka, sztuki) i sposobu życia oraz przyjęcia innej tożsamości. Zachodzi najczęściej w sytuacji konfliktu między grupami[4], gdzie grupa dominująca (reprezentowana np. przez władze państwowe[2]) uniemożliwia rozwój kulturowy słabszej grupy i łamie prawa człowieka w imię interesów politycznych, ideologicznych bądź ekonomicznych. Działania te prowadzą w efekcie do zaniku grupy etniczej i asymilacji jej członków do społeczeństwa dominującego. Arjun Appadurai uważa, że ludobójstwo kulturowe jest konsekwencją dążenia narodu do "czystości etnicznej"[5]. Ludobójstwo kulturowe jest potępiane przez UNESCO[1]. Zazwyczaj proces ludobójstwa kulturowego przebiega bez fizycznej likwidacji członków grupy[4].

  WARTO PRZECZYTAĆ WERSJĘ ANGIELSKĄ BO JEST O WIELE OBSZERNIEJSZA
  >> https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_genocide

  Usage[edit]

  As early as 1944, lawyer Raphael Lemkin distinguished a cultural component to genocide, which since then has become known as "cultural genocide".[3] The term has since acquired rhetorical value as a phrase that is used to protest against the destruction of cultural heritage. It is also often misused as a catchphrase to condemn any destruction the speaker disapproves of, without regard for the criterion of intent to destroy an affected group as such.

  Proposed usage[edit]

  The drafters of the 1948 Genocide Convention considered the use of the term, but dropped it from their consideration.[4][5][6] The legal definition of genocide is unspecific about the exact way in which genocide is committed, only stating that it is destruction with the intent to destroy a racial, religious, ethnic or national group as such.[7]

  Article 7 of a 1994 draft of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples used the phrase "cultural genocide" but did not define what it meant.[8] The complete article in the draft read as follows:

  Indigenous peoples have the collective and individual right not to be subjected to ethnocide and cultural genocide, including prevention of and redress for:
  (a) Any action which has the aim or effect of depriving them of their integrity as distinct peoples, or of their cultural values or ethnic identities;
  (b) Any action which has the aim or effect of dispossessing them of their lands, territories or resources;
  (c) Any form of population transfer which has the aim or effect of violating or undermining any of their rights;
  (d) Any form of assimilation or integration by other cultures or ways of life imposed on them by legislative, administrative or other measures;
  (e) Any form of propaganda directed against them.
  This wording only appeared in a draft. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples was adopted by the United Nations General Assembly during its 62nd session at UN Headquarters in New York City on 13 September 2007, but only mentions "genocide, or any other act of violence" in Article 7 (the only reference to genocide in the document). The concept of "ethnocide" and "cultural genocide" was removed in the version adopted by the General Assembly, but the sub-points noted above from the draft were retained (with slightly expanded wording) in Article 8 that speaks to "the right not to be subject to forced assimilation".[9]

  In practice[edit]

  It involves the eradication and destruction of cultural artifacts, such as books, artworks, and structures, and the suppression of cultural activities that do not conform to the destroyer's notion of what is appropriate. Motives may include the religious (e.g., iconoclasm), as part of a campaign of ethnic cleansing to remove the evidence of a people from a locale or history, as part of an effort to implement a Year Zero, in which the past and its associated culture is deleted and history is "reset", the suppression of an indigenous culture by invaders and colonisers, along with many other potential reasons.
 • .
  http://m.neon24.pl/852d737377b745b906c53718c55e7973,0,0.jpg
  http://m.neon24.pl/35a20a3bd217042ed3841d14e4b7edd6,0,0.jpg
  http://m.neon24.pl/a8abfec8a0e56e24db6b442b51ecf301,0,0.jpg
  http://m.neon24.pl/b3193df391ebe5fea4a9ae4f2abd3fbf,0,0.jpg
  http://m.neon24.pl/7e5df035866f66a779e3c58a84a68a59,0,0.jpg
  http://m.neon24.pl/3f14a09e0eb19437da03150c995941d9,0,0.jpg
  http://m.neon24.pl/76e9aac7a65721be06d375b23c938e08,0,0.jpg
  http://m.neon24.pl/5e4062624cd87cce69e9369cf0a74a53,0,0.jpg
  http://m.neon24.pl/1028d823a41bff1f14d3aaa57ab47759,0,0.jpg
  http://m.neon24.pl/7c5910f01fae2063cc2cb5028b30cd53,0,0.jpg
 • "BIBLIOGRAFIA"
  .
  Dokument >> https://docs.google.com/document/d/1ZzZXz-dtv_7B6zg_9_Yv8bJ0Y_WACkcAKbnEcQ1yIbM/edit?usp=sharing


  "Mgła II", ... czyli "Mała Madzia Amber Gold"

  >> http://ziut.neon24.pl/post/132775,mgla-ii-czyli-mala-madzia-amber-gold

  "Kaczyński prozą", ... czyli to co Ziut powiedział wierszem

  >> http://ziut.neon24.pl/post/133283,kaczynski-proza-czyli-to-co-ziut-powiedzial-wierszem

  PILNE "PONAGLENIE": Do wiadomości Premier Beaty Szydło

  >> http://ziut.neon24.pl/post/133294,pilne-ponaglenie-do-wiadomosci-premier-beaty-szydlo

  Rada Państwa wprowadziła "Stan PKW" na obszarze całego kraju

  >> http://ziut.neon24.pl/post/133233,rada-panstwa-wprowadzila-stan-pkw-na-obszarze-calego-kraju

  "Soros & Wpływowi Przyjaciele", .. czyli o PKW i KBW (1)

  >> http://ziut.neon24.pl/post/133331,soros-wplywowi-przyjaciele-czyli-o-pkw-i-kbw-1

  "Soros & Przyjaciele Rzeplińskiego Sądu"

  >> http://ziut.neon24.pl/post/133314,soros-przyjaciele-rzeplinskiego-sadu

  TAJNY REFERAT JAKUBA BERMANA 1946 / ŹRÓDŁO
  >> http://ziut.neon24.pl/post/132628,tajny-referat-jakuba-bermana-1946-zrodlo

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY