Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
552 posty 3938 komentarzy

Ruch dla Rzeczypospolitej RdR2018.WordPress.com

Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej - ----- 11 LISTOPADA STRACIMY NIEPODLEGŁOŚĆ! ----- ---- Przyszedł czas na "Wielki Ruch Listopadowy" / Wygrajmy MYŚLĄC Wspólnie ---- Ziut.NEon24.pl/post/133700,Zamiast-Flagi-Ruch-Listopadowy-Bialo-Czerwona-Kartka

"Havel w Pałacu Lecha" / Notka która wstrząśnie trollami ***

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kiedyś napisałem: "Polska potrzebuje prezydenta z sercem po polskiej stronie" - Takiego jakim był św. Prezydent Lech Kaczyński. / Słowa te przyszły mi do głowy obserwując Jana Pietrzaka.

 Tak to wtedy dokładnie szło, a był rok 2013: 

"Polska potrzebuje Prezydenta, z sercem po polskiej stronie"! - Takim, jakie ma Pan Jan Pietrzak. - Panie Janie, "nie ma co udawać" , za stary Pan nie jest, ale czasu naprawdę już nie ma. 

-  Zamiast kabaretu, czas w końcu zrobić w życiu coś poważnego!

o

" Havel w Pałacu Lecha "

 01.09.2013

<>

Sen miałem dziwny, prawie że błogi.

We śnie, jak duch,

"Pałacu Lecha" przestąpiłem progi.

Drewna trzask, ogień.

Ciepło jakieś inne biło od kominka.

 

Okulary. Na biurku rozłożona gazeta.

Obok lampka czerwonego wina.

Portret?

Nasz Prezydent na ścianie,

oprawiony w grubej, mahoniowej ramie.

 

W fotelu "Havel" siedzi?

Coś ściska ruszając palcami.

O .. o .. !

Pas przełożony przez ramię.

On w rękach ściska gitarę!

 

Pod nosem cicho coś nuci.

Głos jakby znajomy?

O .. o ..!

To o Polsce piosenka,

... i "ruskich przekrętach"!

o

*** Zauważyłem, że na trollów argumenty nie działają, ... ale poezja już tak. /  To dobrze. To znak, że jakiś współczynnik wrażliwości na kulturę u nich jest. :D

<>


 
Lech Kaczyński: przemówienie po zaprzysiężeniu 23.12.2005 r.

"Mamy zmienić Polskę, ale bez Was jej nie zmienimy"
 Szanowny Panie Prezydencie! Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu! Wysokie Zgromadzenie! Eminencjo Księże Prymasie! Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi! Dostojni Przedstawiciele Innych Wyznań! Dostojni Goście!

Staję dziś przed Zgromadzeniem Narodowym świadom wielkiej odpowiedzialności jaką nakłada na mnie przysięga którą przed chwilą złożyłem. Wiem, że decyzja podjęta przez Naród w wyborach prezydenckich, a także w wyborach parlamentarnych wyrasta z oczekiwania wielkiej, pozytywnej zmiany w życiu publicznym i społecznym. Zadaniem przed którym staję ja, ale także ci wszyscy, którzy dzisiaj dzierżą w Polsce władzę jest sprostać temu oczekiwaniu, nie zawieść nadziei, podjąć budowę nowego kształtu naszego życia. Jestem przekonany, że sens tej nadziei, która tak głęboko zapadła w umysły Polaków można określić słowami sprawiedliwość, solidarność, uczciwość.
Znaczenie tych słów, jeżeli odnieść się do życia społecznego, do międzyludzkich stosunków wiąże się ze sobą. Nie może być sprawiedliwości bez solidarności. Nie ma takiego mechanizmu, który pozwoliłby realizować zasadę solidarności bez uczciwości, w szczególności uczciwości tych, którzy podejmują decyzję dotyczące innych. Dotyczy to także rządzących w państwie, jaki winnych instytucjach głównie ekonomicznych. Gdy chodzi o państwo, uczciwość łączy się ściśle z gotowością do traktowania sprawowania urzędów jako służby publicznej, którą odnieść trzeba do dobra wspólnego, do nieustannych zabiegów o jego realizację Gdy mówimy o państwie jako całości, tym dobrem wspólnym jest dobro Polski, dobro narodu. Tam, gdzie chodzi o sferę pozapaństwową uczciwość jest związana z gotowością do zachowań solidarnych, z samą solidarnością, która jest podstawowym spoiwem życia społecznego.

Gdy spojrzeć na wydarzenia ostatnich 16 lat to niczym nie uchybiając twórcom naszych sukcesów, a tych sukcesów było niemało, trzeba jasno powiedzieć, zbyt mało było solidarności, zbyt mało było sprawiedliwości a często brakowało też i uczciwości. W wielu przypadkach zabrakło gotowości do traktowania władzy jako służby publicznej oraz woli i energii do zabiegania o dobro wspólne. I właśnie w tej sferze musi nastąpić zmiana głęboka, dostrzegalna dla społeczeństwa.

Jest bowiem rzeczą oczywistą, iż nie ma możliwości budowania dobrego porządku publicznego bez ludzi, którzy kierują się w swoich działaniach wartościami zasadniczymi, zabiegają o dobro wspólne, gdyż jest ono dla nich wartością samą w sobie.

Tylko w oparciu o takie motywacje, w oparciu dążenie do zapewnienia Polsce pomyślności w jej rozwoju, powiem więcej, jej wielkość, można dążyć do naprawy Rzeczpospolitej.
Ta naprawa, Wysokie Zgromadzenie, to zadanie konkretne, to usunięcie z naszego Życia zjawisk patologicznych, a przede wszystkim wielkiej dziś przestępczości, szczególnie zaś przestępczości korupcyjnej całego, wielkiego pędu do uzyskania nieuprawnionych korzyści, który to pęd zatruwa społeczeństwo, deformuje jego konstrukcję, tworzy zbyt wielkie i niczym nieuzasadnione społeczne dystanse, degeneruje instytucje rynkowe, a przede wszystkim degeneruje aparat państwowy i uniemożliwia prawidłowe wypełnienie przez państwo społeczne dystanse, degeneruje instytucje rynkowe, a przede wszystkim degeneruje aparat państwowy i uniemożliwia prawidłowe wypełnienie przez państwo jego elementarnych zadań. Te zadania to zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa osobistego obywateli, elementarnego bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa zdrowotnego, podstawowych przesłanek dla rozwoju rodziny i wreszcie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i podstawowych warunków dla rozwoju gospodarki.
Panowie Marszałkowie! Wysokie Zgromadzenie! Ze szczególną mocą chciałbym podkreślić, iż obowiązki państwa odnoszące się do jednostek i do rodzin z równą siłą muszą być wykonywane zarówno w mieście, jak i na Wsi.

Polska jest jedna i wszystkie środowiska muszą mieć możliwość awansu i rozwoju. Ogromne różnice, jakie mają dzisiaj miejsce, muszą być systematycznie niwelowane. Dotyczy to również różnic między regionami.
Panowie Marszałkowie! Wysokie Zgromadzenie! Panie i Panowie Senatorowie i Posłowie!

Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i związane z tym wydarzenia, wysoki poziom przestępczości, ogromne bezrobocie, poważny kryzys służby zdrowia, daleko niewystarczający stan budownictwa mieszkaniowego, godzący w rodziny, ich rozwój, groźne dla małych i średnich przedsiębiorstw niepewność obrotu, fatalny stan dróg, wieloletnia niezdolność do budowy autostrad to fakty, których nie da się podważyć, nie da się im zaprzeczyć. Państwo nieprawidłowo wykonuje swe zadania i dlatego musi być oczyszczone i przebudowane.

Obok, moralnej zmiany nowej postawy rządzących jest to podstawowy warunek spełnienia społecznych w pełni uzasadnionych oczekiwań.

Bezwzględnie potrzebna jest taka polityka gospodarcza, która będzie łączyła zabiegi o szybki rozwój z zabiegami o rozwiązanie problemów społecznych z bezrobociem na czele.

Panie i Panowie Posłowie! Partie i Panowie Senatorowie!

Wydarzenia ostatnich trzech lat, narastający sprzeciw wobec zła, mobilizacja i wielkie moralne napięcie w pamiętnych chwilach po śmierci naszego papieża, niezapomnianego Jana Pawła II stwarzają nadzieję. Chrońmy ją i podtrzymujmy.
Gdy mówią o wadze sfery moralnej, nie mogę pominąć jeszcze prawdy. Naród jako wspólnota buduje się również wokół tradycji. Nie wolno przeciwstawiać jej koniecznym zmianom, koniecznej modernizacji Polski. To jest sprzeczność wymyślona. To jest szkodliwy sposób myślenia.

Największe sukcesy w Europie odnosili ci, którzy potrafili połączyć modernizację z dobrą tradycją.  Nasze państwo w całej swej praktyce, w swoim ustawodawstwie, w sferze edukacji szkolnej i innych rodzajów powinno wejść na tę drogę.

Panowie Marszałkowie! Wysokie Zgromadzenie! 

Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uczynię wszystko, wszystko co możliwe, by oczekiwanie na wielką pozytywną zmianę nie zostało zawiedzione.

Będę wykorzystywał wszystkie uprawnienia jakie daje mi konstytucja i ustawy, w tym także te, z których dotąd korzystano rzadko, by nakłaniać rządzących do wprowadzenia koniecznych zmian, by piętnować tych, którzy szkodzą odrzucają dobro wspólne, działają w imię partykularnych interesów, albo zgoła we własnym interesie. Nie będę w tych sprawach kierował się lojalnością wobec nikogo więcej poza lojalnością wobec Polski. Podejmę też wysiłki zmierzające do umocnienia społecznych podstaw całego procesu przemian, a w szczególności nowej polityki gospodarczej.
Polsce potrzebna jest swego rodzaju umowa społeczna, która określi na następne lata sposób dzielenia wspólnego dorobku. Polacy muszą wiedzieć czego mogą się spodziewać jako konsumenci, jako pracownicy, jako pracodawcy, spodziewać od państwa. Trzeba zacząć o tym rozmawiać, trzeba podjąć trud, wielki trud porozumienia.

Jestem głęboko przekonany) że Polsce potrzebna jest nowa ustawa zasadnicza, która będzie lepiej niż obecna odpowiadać potrzebom czasu, likwidować sfery wyjęte spod społecznej kontroli, zmniejszać niebezpieczeństwo patologizacji państwa, eliminować nieodpowiedzialność. 

Wiem, że w obecnym parlamencie będzie ją niezwykle wręcz trudno, niemniej o to zabiegał odwołując się do poczucia odpowiedzialności wszystkich obecnych w parlamencie frakcji.

Uchwalenie nowej konstytucji ułatwiłoby bowiem w bardzo wysokim stopniu naprawę państwa, byłoby też uwieńczeniem budowy tego co nazywamy czwartą Rzeczpospolitą.
Panowie Marszałkowie! Wysokie Zgromadzenie! Polska jest częścią światowego porządku.

Prezydent Rzeczypospolitej ma konstytucyjny obowiązek strzeżenia naszej suwerenności, ponosi wysoką odpowiedzialność za politykę obronną i politykę zagraniczną.

Wypełnianie tych zadań następuje zawsze w konkretnych okolicznościach. Dziś moim zadaniem jest uczynienie wszystkiego by zapewnić bezpieczeństwo i sprzyjające warunki polityczne i gospodarcze dla wielkiej przebudowy którą powinniśmy w Polsce podjąć.

Więcej, moim zadaniem jest doprowadzić do tego, by nasze stosunki z innymi państwami stały czynnikiem dynamizującym przemiany, wzmacniającym nasze poczucie wartości i nasze przywiązanie do ojczyzny. Drogą do tego jest odrzucenie narodowych kompleksów, ciągłego podnoszenia naszych słabości, chorobliwej tendencji do naśladownictwa także wtedy gdy chodzi o zjawiska i podstawy wątpliwie czy też jawnie szkodliwe. Aby być traktowany jako duży europejski naród trzeba chcieć nim być. Gdy się chce szacunku innych trzeba najpierw szanować siebie.
Polityka zagraniczna, którą chcę wraz z rządem prowadzić musi być energiczna, nastawiona na zarówno na kontynuację tego co jest jej niezaprzeczalnym dorobkiem, to jest na stosunki euroatlantyckie, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, które trzeba w najlepiej pojętym narodowym interesie zacieśniać, a w trudnych momentach podtrzymywać stawiając jednak zdecydowanie nasze postulaty, jak i o stosunki wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie nie możemy ograniczyć się do obrony bieżącym interesów. Odnieśliśmy tutaj ostatnio wielkie sukcesy a poprawa stosunków z Niemcami i Francją jest zjawiskiem pozytywnym, co nie oznacza, że nie istnieją w dalszym ciągu, szczególnie w stosunkach z tym pierwszym państwem, Niemcami, bardzo istotne problemy. Ale musimy podjąć bardziej dalekosiężne działanie. Aktywna rola w przygotowaniu nowego projektu dla Unii po upadku projektu traktatu konstytucyjnego powinna być szczególnie istotnym elementem naszej polityki zagranicznej.

Naszym celem jest Unia będąca organizacją tworzącą podstawy stałej, ściślej, ścisłej, przepraszam, i zinstytucjonalizowanej współpracy państw europejskich opartej o zasady solidarności. Będę podejmował wysiłki, by przekonać naszych partnerów, że jest to najwłaściwszy i najbardziej odpowiadający dzisiejszym realiom kształt Unii Europejskiej.

Nową jakość trzeba nadać także temu wszystkiemu co wiąże się z naszymi stosunkami z krajami leżącymi na wschód od naszych granic. Strategiczny sojusz z Ukrainą powinien nabrać bardziej konkretnych kształtów. Ścisła współpraca Z Litwą, a także Łotwą i Estonią, czyli pozostałymi krajami nadbałtyckimi i dążenie do nadania im trwałego charakteru to nasze cele. Wielkie znaczenie ma także obrona praw obywatela na Białorusi, w tym szczególnie obrona praw polskiej mniejszości.
Żywą treść trzeba nadać porozumieniu wyszehradzkiemu naszym stosunkom z Republiką Czeską, Republiką Słowacką oraz Węgrami. Wiele wskazuje na to, iż nie wykorzystane są możliwości współpracy z państwami skandynawskimi szczególnie w odniesieniu do sytuacji na Morzu Bałtyckim. Istotną kwestią są nasze stosunki z Rosją, która pozostaje od wieków, mimo zmiennych kolei losu naszym wielkim sąsiadem.
Patrzymy na nie uwzględniając przede wszystkim historyczną perspektywę zachowując cierpliwość i przekonanie, że nie ma obiektywnych powodów, dla których nie mogłyby być one dobre. Polska i jej prezydent nigdy nie mogą zapomnieć o rodakach żyjących poza granicami kraju. Istnieje wielka potrzeba daleko idącej zmiany, intensyfikacji naszych stosunków z Polonią. Ich utrzymanie i umocnienie jest naszym narodowym obowiązkiem.

Panowie Marszałkowie! Wysokie Zgromadzenie! 

Polska bezpieczna, rozwijająca się, rozwiązująca problemy społeczne, odnosząca sukcesy, osadzona w tradycji i jednocześnie nowoczesna to cel, wokół którego mogą dziś jednoczyć się Polacy. Powtórzę tu słowa, które już powiedziałem nasz kraj potrzebuje rozliczenia przeszłości, bo bez tego nie może być porządku moralnego. Potrzebuje też zgody i jedności w sprawach najważniejszych.
Jestem przekonany, że możemy je osiągnąć. Całe moje doświadczenie mówi, że dobra praca, uczciwe wykonywanie zadań, sprawiedliwe traktowanie ludzie jednoczy ludzi różnych światopoglądów i życiorysów. Inne doświadczenia sprzed lat 20 i 30 pokazały, że historię tworzą ci, którzy mają odwagę działać.
Na moich oczach niewielkie grupy opozycjonistów, kilkudziesięciu osobowy wolny związek zawodowy przekształcił się w wielki ruch narodowy "Solidarność" i mimo zadanych ciosów zwyciężył. Chcieć to móc. Te słowa wydawałoby się nierozważne towarzyszyły nam w tamtych trudnych ale pięknych czasach. Towarzyszyły też twórcom naszej niepodległości II Rzeczypospolitej.
Zwracam się do was Rodacy, abyście mimo wszystkich zawodów raz jeszcze uwierzyli. Mamy zmienić Polskę, ale bez Was jej nie zmienimy. A zmienić ją koniecznie trzeba.

 

KOMENTARZE

 • Ruskie serwery liczą głosy, czy nie!? Jan Pietrzak felieton
  >>> https://www.youtube.com/watch?v=NwFBc0pAIYI
 • MODLITWA - Obudź się, Polsko
  >> https://www.youtube.com/watch?v=VXeL29YEMLo
  .
  http://m.neon24.pl/b80a503129937ba35e3f6f4bcfc3605b,0,0.jpg
  .
  >> https://www.youtube.com/watch?v=aSBVJpMs1qQ
 • Warszawskie Orlęta! 11/11 możemy obalić SYSTEM
  .
  >> http://ziut.neon24.pl/post/134743,warszawskie-orleta-11-11-mozemy-obalic-system
 • @Ziut 01:10:41
  Ziut to - Dyktatura kłamstw pisowskich;

  - zdiagnozować problemy najbiedniejszych i najmniej wyedukowanych,
  - dać im wroga, najlepiej kilku, będących w zmowie, (Putin, chrześcijańska Rosja, islamiści, Peło, komuna, TK, poświęcić kumpla naczelnego czyli Rzeplńskiego)
  - dać im fikcyjnego bohatera, lub prawie boga, (Lech Kaczynski, mason, sługa interesów usraela, wróg polskości)
  - złożyć obietnice, najlepiej takie, których nie da się spełnić (wiek emerytalny, aneks WSI, obniżka podatków, tuszować lustrację swoich)
  - obwiniać wroga o wszystkie problemy, (Peło, Putina, Tchusk, Kopacz)
  - wszelką opozycję i inaczej myślących podpiąć pod wroga
  - zatrudnić 200- 300 trolli internetowych, których zadaniem jest wychwalanie ,,dzieł” L. Kaczynskiego, zamachu smoleńskiego, naczelnego Polski, wskazywać fikcyjnego wroga Polski – Rosji,
  - skutecznie swoimi medialnymi trikami TVP, RM, TvT, liczne radia i prasa, odwracać uwagę naiwnych Polaków od spraw zasadniczych dla nich.
  - uczynić z najbiedniejszych oraz z elektoratu radiomaryjnego, najmniej wyedukowanych naród wybrany, ludzi prześladowanych za wiarę, czujących ciągłe zagrożenie ich wiary, Polskości – oni ciągle muszą być straszeni – by realizować politykę usraela w Polsce, czyli dokończenie likwidacji Polski.
  - zrobić z siebie męczennika dla dobra narodu (najlepiej, gdy osoba w roli wodza nie ma rodziny, można ludziom wmawiać, że wódz poświęca się sprawie, pomimo, że nie ma zielonego pojęcia o zarządzaniu nawet kiosku z cebulą, nie ma prawa jazdy, na rowerze nie umie jeździć, dziecka nie wychował, kobiety nie przytulił itd.)
  - jako przybłędy do Polski, podpiąć się pod wszystkie narodowe wartości, ale realizować wartości antypolskie jak; szykowanie młodych Polaków na wojnę, realizować lichwiarską politykę banksterską
  - przypisać wrogie wartości opozycji, (walke z kościołem, życiem)
  - przypisać opozycji kolaborację z wrogiem, (UE, pomimo, że sami są za UE, Rosją Putinem, islamistami)
  - przypisać sobie patriotyzm, rewolucję, walkę dla sprawy, (ale linia służby dla NWO, Ceta, TTIP, TL, jest pośpiesznie realizowana)
  - mówić, że dąży się do wzoru bohatera, (ale samemu jest się tchórzem)
  - za niespełnione obietnice obwiniać wroga i jego pomocników, (Rosje, UE, Tchuska, Putina)
  - być konsekwentnym (czas działa cuda)
  - wszelkie działania uzasadniać dobrem sprawy, (obronie interesów narodowych)
  - pokazać, że się walczy się z wrogiem, (zamknąć kilku ,,agentów” ruskich - Piskorski)
  - co jakiś czas poświęcić kogoś (wykorzystać ofiarę z wroga do eliminacji opozycji, patrz nierób Gowin, czy Rzepliński)
  - mówić, że jest się blisko realizacji celów i prosić naród o kolejne ustępstwa dla dobra sprawy, od najmniejszych do coraz większych
  - uzasadnić łamanie prawa wyższą koniecznością, dobrem społecznym.
  - dzieci stalinowców uczynić swoimi medialnymi propagandzistami (Targalski, Wildsteine, Czabańskie, )
  - poprzez swoją krytykę ,,wybranej” opozycji budować kontrolowaną opozycję, która będzie realizować służbę temu samemu panu co służy obecna władza (Nowoczesna, KOD)
  -robić wszystko aby nie dopuścić prawdziwej, nie sprzedajnej obcym opozycji z ruchu narodowego.
  - podstępnie zwiększać dług publiczny, ku zadowoleniu banksterii światowej
  - uwłaszczaniem się na majątku narodowym, nazywać dobrą zmianą (patrz fundacja prasowa solidarności i jej imperium)
  - wmawiać o obniżaniu podatków, ale dla niemców
  - no i przede wszystkim; kłamać, kłamać, kłamać, kłamać, kłamać, kłamać i kłamać, rano, w południe, wieczorem, wszędzie gdzie jesteś – wmawiać, że całe zło to komuna, Putin, peło, opozycja, agenci ruscy itd., by służba swoim mocodawcom z usraela mogła być skutecznie realizowana w imię upadku moralnego Polaków.
 • @Wrzodak Z. 09:52:54
  ...świetne podsumowanie wschodnich politykierów popisowskich itd. +
  - krzyczeć:Sława Ukrainie [ UPA i Banderze !!!] na Majdanie.
 • @Wrzodak Z. 09:52:54
  https://youtu.be/x9o9m08F5AE
 • @Wrzodak Z. 09:52:54
  Tak, tak Panie Wrzodak. / W tej Pańskiej wyliczance zapomniał się Pan konstruktywnie odnieć do rzeczy podstawowej:

  - LISTU PREZYDENTA DUDY, i TEGO, CO PAN SĄDZI O FAKCIE SFAŁSZOWANIA WYBORÓW PREZYDENTA 2010

  Tak się składa, że Duda pochodzi z PiS, a jego Kancelaria ciśnie wodę dokładnie tak jak Pan to robi. / To samo robi prokuratura.
 • @Wrzodak Z. 09:52:54
  Ty jesteś patriotą, jak z koziej dupy trąba!!! Napisz lepiej, co robił przez 7 lat ryży matoł, dla którego "POLSKOŚĆ TO NIENORMALNOŚĆ"!!!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY