Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
832 posty 5298 komentarzy

"Głos Polski" Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ UCHODŹCÓW

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

REGULACJA PRAWNA - Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161).

Uznanie za obywatela polskiego

Przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim powiększają w stosunku do ustawy z 1962r. krąg cudzoziemców, którzy będą mogli zostać uznani za obywateli polskich w trybie administracyjnym.

W drodze uznania, o obywatelstwo polskie będą mogli ubiegać się cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, którzy w toku długoletniego legalnego pobytu w Polsce zintegrowali się ze społeczeństwem polskim, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,

a w szczególności uchodźcy, osoby bez obywatelstwa, dzieci oraz małżonkowie obywateli polskich oraz osoby polskiego pochodzenia. [to szerokie pojęcie np. obecni obywatele całego świata / Ziut]

 

 

 

Postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego będzie toczyło się w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji wojewody (działającego jako organ I instancji) służyć będzie stronie odwołanie do organu II instancji, którym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego.

Wniosek składa się na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. poz. 916).

Stosownie do przepisu art.30 ust.1 ustawy o obywatelstwie polskim, [z mocy prawa / Ziut] za obywatela polskiego uznaje się:

pkt 1: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

pkt 2: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;

pkt 3:cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku zposiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

   

pkt 4: małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

pkt 5: małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

pkt 6: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu, oraz posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

pkt 7: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Jednocześnie ust.2 przywołanego przepisu art.30, wymaga od cudzoziemca (z wyjątkiem pkt.4 i 5, tj. małoletnich dzieci, których jedno z rodziców posiada już obywatelstwo polskie) ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego, aby posiadał znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym dokumentem.

Uznanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej i rozciąga się na dzieci uznanego za zgoda drugiego rodzica, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest również jego zgodą.

Natomiast przepis art.31 ustawy określa, iż cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdynie spełnia obligatoryjnych – wyżej wskazanych – przesłanek określonych w art.30 ust.1 lub gdy nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwaalbo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

KOMENTARZE

 • SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO
  REGULACJA PRAWNA --- Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161). >> http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/10169,SPOSOBYNABYCIAOBYWATELSTWAPOLSKIEGO.html
 • Konsulat Polski we Lwowie
  Obywatelstwo i repatriacja >>>> http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/169,Repatriacja-i-cudzoziemcy.html
 • .
  Sprawy obywatelskie >>> http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/obywatelstwo_polskie/
 • OBYWATELSTWO
  Liczba wydanych decyzji (rozstrzygnięć) w sprawach o nabycie obywatelstwa >> https://danepubliczne.gov.pl/dataset/liczba-wydanych-decyzji-rozstrzygniec-w-sprawach-o-nabycie-obywatelstwa/resource/1e09c86c-4027-4330-86ff-10adcdd6cbf6
 • URZĄD DS CUDZOZIEMCÓW
  Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Ze strony można również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Portal cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim. W kwietniu UdSC uruchomił witrynę migracje.gov.pl z aktualnymi danymi na temat imigracji do Polski.

  >> https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy-gov-pl-nowa-strona-dla-obcokrajowcow/
 • Relokacja a przesiedlenie
  >> http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/53-grudzien-2015/relokacja-a-przesiedlenie

  >> http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny30.pdf
  >> http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny40.pdf
 • A co z 3.5 mln uchodźców z Polski? Polaków zastąpią Ukraińcy?
  >>> http://ziut.neon24.pl/post/138568,a-co-z-3-5-mln-uchodzcow-z-polski-zastapia-ich-ukraincy-1
  .
  Nie uchodźców! Unia chce nam wcisnąć Obywateli RP!

  1 >> http://ziut.neon24.pl/post/138549,nie-uchodzcow-unia-chce-nam-wcisnac-obywateli-rp
  .
  2 >> http://ziut.neon24.pl/post/138556,nie-uchodzcow-unia-chce-nam-wcisnac-obywateli-rp
  .
  INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1970: Książka na dysku Google
  Notka >> http://ziut.neon24.pl/post/138544,inwazja-upiorow-1944-1970-ksiazka-na-dysku-google
  Książka >> https://drive.google.com/uc?id=0B2Xx8xtfldhUWENsdjkxOXpsakU&export=download

  W tym temacie warto, warto przeczytać "PARADOKSY HISTORII" Uszkujnika >> https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/uszkujnik-pdf.pdf

  .
  http://m.neon24.pl/52c96b3159d259a95e7d152ad1995a14,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/bcd873efb43c9bcf515c258047749f51,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/159dcd1ce3de6de979ad647bbcb15302,0,0.jpg
 • Masowa migracja a Plan Kalergi
  >>> http://spiritolibero.neon24.pl/post/138699,masowa-migracja-a-plan-kalergi

  Hrabia Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi (1894 - 1972), jest uważany za "ojca" obecnej Unii Europejskiej. Był pomysłodawcą Europy "od Polski do Portugalii".

  Twór ten miał być przeciwwagą dla rosnącej w siłę opanowanej przez bolszewików Rosji. Kalergi był masonem i gorącym zwolennikiem wymieszania rasowego. W swojej pierwszej książce "Paneuropa" (1923) nakreślił główne założenia i kierunki stworzonego przez siebie ruchu paneropejskiego.

  W książce "Praktischer Idealismus” (1925) www.dailystormer.com/wp-content/uploads/2014/03/Coudenhove-kalergi-Richard-Praktischer-Idealismus-Adel-Technik-Pazifismus.pdf

  pisze on odnosząc się do Europy:

  "Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy stopniowo znikną z powodu braku przestrzeni, czasu i przesądów. Euroazjatycko - negroidalna rasa przyszłości, podobna do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność jednostek."
 • @Ziut 06:19:17
  Z tego co pamiętam z newsów (WP), to Bułgarzy znaleźli PROSTY sposób... "LEJĄ" muzułmańską szarańczę, tak "zwykli ludzie" jak i ichniejsze "służby".
  Widać mają uraz do "ludzi sułtana"...

  No i ciapki WOLĄ przez morze (a ilu umie pływać?) niż przez Bułgarię.

  Więc można NIE mieć problemu z imigrantami.
 • @laurentp 22:34:16
  SZOK! Oglądajcie, horror, do Europy zmierzają już teraz 3 Miliony nachodźców z Turcji, Iraku, Syrii, Mali, już idą !!!!
  To już nie są przelewki, zaczęła się III WŚ:

  https://www.youtube.com/watch?...

  Wojsko polskie jest potrzebne tu, u nas na naszych granicach aby znowu zatrzymać "Potop islamski", to co teraz oglądnąłem, przeraża. Zwykła Straż Graniczna tej fali NIE powstrzyma! Jestem naprawdę w szoku. Polacy, organizujmy się, róbmy coś, budujmy mur SZYBKO!
  PiS mimo najlepszych chęci nie da rady obronić naszych granic, a czarnuchy teraz pójdą przez Polskę, Kraków, Śląsk, zostawią za sobą pożogę, puste sklepy, obrabowane banki, będą napadać na mieszkania i domy. Będą gwałcić nasze kobiety i dzieci. Nasz piękny Kraków będzie wyglądał jak Paryż. To już nie jest czcze gadanie, to Armagedon! Wyciągajmy ze schowków broń, musimy się sami bronić i nasze rodziny! Granica Polska powinna natychmiast zostać zaminowana z każdej strony, zostawić tylko jedno małe przejście dla biznesu. Zamknąć granice Shengen natychmiast !!!!!!
  Dalsze 3.5 Miliony arabusów pójdzie za nimi w późniejszym terminie, jak się obronimy? Linkujcie dalej ten film, niech Polacy się przygotowują na to co nas czeka. Widzieliśmy filmy z Berlina, Paryża, Holandii, Włoch, Grecji, wiemy kto idzie do Europy. Tego w TVP nam nie pokażą, i nie powiedzą. To najazd islamu na Europę jak w XVII wieku. Albo się ktoś za to weźmie i zacznie do nich wreszcie strzelać albo my to zrobimy jak wejdą do Polski. To KONIEC Europy! I nas. Szwajcarzy wykupują broń gdyż czują olbrzymie zagrożenie. Rządzie Polski, błagamy zamykajcie granice, te trzy miliony z Turcji to rzeczywistość i horror kto jeszcze wędruje to widzimy i słyszymy codziennie.
 • @Ziut 14:50:02
  Prawda jest całkiem inna. Uchodźców i imigrantów jak najbardziej przyjmuje kościół katolicki i caritas poprzez korytarze humanitarne. A robią to dlatego, bo UE za każdego takiego delikwenta płaci kościołowi kasę, a oni przecież sprzedadzą się przysłowiową złotówkę.
  Tu macie źródło:
  https://www.youtube.com/watch?...
  Ciągle tylko gadamy "nie chcemy, nie chcemy..." a oni już tutaj są, przynajmniej w dużych miastach. Wystarczy przejść się np. po Warszawie czy przejechać komunikacją i ciapatych pełno. To się zrobiło jakoś tak w ostatnim roku. Przypuszczam, że to albo robota tych co na granicy albo słynny korytarz biskupów z Caritasem już działa. I tym sposobem nasza Premier wyjdzie na durnia, bo będzie się przeciwstawiać czemuś co już powoli, przez osmozę nastąpiło.... Panie Błaszczak co Pan na to ? Reportaż z polskiego ośrodka, wygląda na to, że chyba sobie nie radzimy z tymi których już mamy, pan Błaszczak powinien się zainteresować sprawą bo mieszkańcy jednego z naszych miast widać są już przerażeni tym co się dzieje u nich w miasteczku.
  http://niezlomni.com/jak-napra... Franciszek naciska, a za nim nasz kościół lobbuje, chcą nas podejść od zakrystii.
  http://wpolityce.pl/polityka/3... Zaczyna się już ubogacanie? http://www.rmf24.pl/fakty/pols... Czyli zabawa się skończyła i należy tworzyć "lokalne odziały samoobrony". Najprościej na bazie młodzieżowych grup kibiców , wciągać też do tej akcji ludzi dorosłych,cenni byli by tacy z minimalnym przeszkoleniem wojskowym. Jak to często bywa, nasz LOS, leży w naszych Polskich rękach. Przestańmy się bać własnego cienia, aby za tą słabość nie płacić łzami, nad grobami naszych dzieci i wnuków. Naprawdę to nie żarty, jak się nie daje przez UE, to ładują ich, przez kanały zdradzającego POLSKIE interesy KK. Większość nas tu pisze o zamknięciu granic i zwiększeniu osłony militarnej POLSKIEJ granicy, ale rząd nic w tej sprawie nie robi bo ma nasze gadanie w dupie i tylko wciska kit, że Polski, problem nie dotyczy. Jesteśmy bojaźliwi, nawet boimy się tych, którym powierzyliśmy naszą egzystencję i właściwie, szykujmy sobie dywaniki do modłów, albo pudła na głowy, które pójdą pod maczety.
  Ogromne fale uchodźców przez Polskę czeka nas wielki problem
  https://www.youtube.com/watch?...
  Do Europy zmierza nawet 35 milionów muzułmanów
  https://www.youtube.com/watch?...
  Postsowieckie społeczeństwa , "Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek" , ale jaki kościół tacy wyznawcy. To nie lenistwo, to jest ustawianie się bokiem i czekanie, aż KTOŚ to załatwi. Banda tchórzy i tumiwisistów . I taki naród, chce być wolny i suwerenny a jak zabrzęczą srebrniki to i swoje dzieci odda w niewolę. Naprawdę Bóg odebrał ludziom rozum i instynkt samozachowawczy. Apokalipsa jest nieuchronna, i jak widać, to Czterech Jeźdźców Apokalipsy, poprzedza, wszechobecna ludzka głupota. Są dwa powody: Europejskie finanse, media i polityka są kontrolowane przez "żymian" i wydaje im się, że skoro tak łatwo zmanipulowali przez setki lat chrześcijan to dadzą sobie radę z muzułmanami. Wyborcy PO. Nowoczesna i SLD to głównie imigranci drugiego i trzeciego pokolenia o pochodzeniu "żymskim". Zależy im też na zwalczaniu patriotyzmu i nacjonalizmu w Polsce, bo to może obrócić się przeciw nim. Poza tym Międzynarodowy "Żymianin" chce wymieszać ludność Europy aby uzyskać większą wydajność pracy (co się nie uda z ludami najeżdżającymi obecnie Europę) i osłabić identyfikację narodową obecnych mieszkańców Europy. Za wzór stawiają sobie USA, ale rdzenna ludność Ameryki Północnej była nieliczna i nieodporna. Skończy się krwawymi konfliktami etnicznymi i plagami chorób przywleczonych przez ludy z Afryki. Na tym wszystkim da się zarobić i o to właśnie chodzi.
 • @Ziut 14:50:02
  Przegląd Tygodnia Witolda Gadowskiego na Youtube. Tam znajdziecie informacje jak dobrze się rozwija islam w Polsce. Dziękujemy politycy, kler, policjo, itd itp. podobno i straż graniczna przekupiona! Co jest do cholery??? Jeszcze trochę a już w każdym większym polskim mieście będzie dzielnica no go zone. Tak może być, bo wbrew tym wszystkim zapewnieniom, że Polska nie przyjmie uchodźców widać ich wszędzie, zwłaszcza w dużych miastach! BRAWO!
 • @Ziut 06:17:58
  W tej chwili w EU mamy identyczną nomenklaturę, czyli chazarsko-kałmuckich kryminalistów z za Kaukazia i tak samo jak w Polsce czasów powojennych, tak samo dzisiaj w skali „zjednoczonej” Europy.... nikt ich nie rozlicza za ich zbrodnie przeciwko ludzkości???... a przecież to oni sowieccy chazarsko-kałmuccy kryminaliści z za Kaukazia wraz z sowieckim polskojęzycznym kryminalistą volksdeutschem Donaldem Tuskiem na czele, są winni i odpowiedzialni w całej rozciągłości za wszystkie ich zbrodnie przeciwko ludzkości utożsamiane w obecnym terroryzmie zamachów ostatnich dwóch lat na terenie Europy Zachodniej...i co bardzo znamienne i charakterystyczne, wtedy kiedy wszystkie kraje Europy, a powiedziałbym nawet świata... żyją w jakimś zaślepionym amoku zastraszenia, bez ładu i składu najczęściej broniąc się przed wielosettysięcznym najazdem islamskich fanatyków z Afryki poprzez wypisywanie credo na asfaltowych jezdniach europejskich miast... zamiast wziąć do ręki personalne karabiny i rewolwery???...po każdym zamachu terrorystycznym w Europie, co jest powtarzalnie bardzo widoczne,... liderzy EU, czyli współcześni europejscy zbrodniarze przeciwko ludzkości,... przetransferowywują własną zbrodnię na fanatycznych samobójców islamskich... a przecież to sprowadzone z Afryki do Europy dziadostwo islamskie zwane nachodźcami, są tylko zmanipulowanymi fanatykami i to przez kogo???... a właśnie przez tych współczesnych zbrodniarzy przeciwko ludzkości, czyli niekwestionowanych liderów EU wraz z sowieckim polskojęzycznym kryminalistą volksdeutschem Donaldem Tuskiem i sowiecką kryminalistką Angelą Merkel na czele !!!... kiedy sprowadzeni przez Tuska z Afryki fanatycy islamscy są tylko wykonawcami tych zbrodni na narodach Europy... wprowadzając w życie współczesne formy nazistowskiego SS i Kamikaze, shinpū... natomiast niekwestionowani liderzy EU,... ochraniają i kierują tymi afrykańskimi fanatykami... i to oni właśnie, niekwestionowani liderzy EU, ci wszyscy zapijaczeni współcześni sowieccy zbrodniarze przeciwko ludzkości, bezkarnie zasiadają teraz w zarządzie EU w Brukseli i na Malcie... wraz z pojawiającym się notorycznym wizerunkiem kryminalisty i alkoholika Junckera w otoczeniu kryminalisty volksdeutscha Tuska,... obaj gremialni współcześni zbrodniarze przeciwko ludzkości... coś tak na kształt Stolzmana w PRLu w latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku...
 • Allocation of refugees in European Union , ... z 2013 r.!
  2013 >>> https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2013/03/Memorandum_Dublin_engl.pdf

  Kiedy uchodźcy zaczeli napływać do Europy? ... w 2015
  >> http://zonacezara.blogspot.ca/2015/09/

  Kiedy PO/PSL zmieniła ustawę o obywatelstwie polskim w którym zagwarantwano uchodźcom w Polsce polskie obywatelstwo? ... kwiecień 2009 r
  Kiedy L.Kaczyński zaskarżył w/w ustawę? 30.04.2009 r
  Kiedy doszło do zamachu w smolesku? 10.04.2010 r.
  Kiedy Komorowski sądził się w TK z Komorowskim ws. w/w ustawy? ... w 2012 r.
  >> http://ziut.neon24.pl/post/138688,sposoby-nabycia-obywatelstwa-polskiego-przez-uchodzcow
  Kiedy uchwalono unijne prawo o relokacji? 26.06.2013 r / Patrz Dz.U. 2003 Nr. 128 poz. 1176 ze zmianami
  Od kiedy, na podstawie w/w przepisów chce się ich wcisnąć do polski? 2014-2015?
  >>> http://zonacezara.blogspot.ca/2015/09/
 • 22 09 2015 DECYZJE
  https://www.google.ca/?gfe_rd=cr&ei=NHE0WZedLIyN8QfpsazQAQ#q=polska+przyjmie+7000+uchod%C5%BAc%C3%B3w

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY