Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
666 postów 4467 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

„Nie pozwólmy, aby Soros śmiał się ostatni”, ... w Polsce

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

MSZ Izraela zadeklarowało poparcie dla rządu premiera Węgier i potępił działania amerykańskiego miliardera żydowskiego pochodzenia George'a Sorosa [pierwszy na lewo od byłej pRezydentowej / zdj. niżej] - donosi Niezalezna.pl

Chodzi o billbordową akcję rządu Viktora Orbana przeciwko Sorosowi

Niezalezna.pl:  Wobec tych, którzy dokonają zamachu na bezpieczeństwo Węgier, zostanie użyta polityczna i prawna siła państwa – zapowiedział w piątek premier Viktor Orban w liście do szefa Federacji Węgierskich Gmin Żydowskich (Mazsihisz) Andrasa Heislera.

Słowa Orbana były reakcją na apel Heislera do rządu Węgier o zaprzestanie kampanii przeciw finansiście George'owi Sorosowi. Rzecz dotyczy plakatów z podobizną roześmianego Sorosa, opatrzonych napisem "Nie pozwólmy, by Soros śmiał się ostatni". Według Heislera kampania ta wprawdzie nie jest "otwarcie antysemicka", ale bardzo sprzyja powstawaniu niekontrolowanych emocji, w tym antysemickich.

W reakcji na to Orban oświadczył, że "wobec tych, którzy dokonają zamachu na bezpieczeństwo Węgier, zostanie bez względu na ich pochodzenie, przynależność czy stan majątkowy użyta polityczna i prawna siła państwa". 

MSZ Izraela ostatecznie zadeklarowało poparcie dla rządu premiera Węgier i potępił działania amerykańskiego miliardera żydowskiego pochodzenia George'a Sorosa [pierwszy na lewo od byłej pRezydentowej / zdj. niżej]  -  donosi Niezalezna.pl

Jak widać, żydki miały chwilowe rozdwojenie jaźni.   -  Ale chyba po ostatniej wizycie Donalda Trumpa w Polsce, zauważyli skąd i jakie wieją teraz wiatry.    -   Z Sorosem, tak jak kiedyś Bronek Komorowski,  nikt się już chyba fotografował raczej nie będzie.  :D

  

<>

 

W Polsce jeszcze nie tak dawno Bronisław Komorowski wręczał Sorosowi ordery. Ale to chyba już przeszłość biorąc pod uwagę, jakie są plany Sorosa względem nie tylko Węgier i Orbana, ale też Polski i Jarosława Kaczyńskiego:

Schmitz: More broadly, how do you view the political situation in Poland and Hungary?

Schmitz: Bardziej ogólnie, jak można ocenić sytuację polityczną w Polsce i na Węgrzech?

Soros: Although Kaczyński and Orbán are very different people, the regimes they intend to establish are very similar. As I have suggested, they seek to exploit a mix of ethnic and religious nationalism in order to perpetuate themselves in power. In a sense they are trying to reestablish the kind of sham democracy that prevailed in the period between the First and Second World Wars in Admiral Horthy’s Hungary and Marshal Piłsudski’s Poland. Once in power, they are liable to capture some of the institutions of democracy that are and should be autonomous, whether the central bank or the constitutional court. Orbán has already done it; Kaczyński is only starting now. They will be difficult to remove.

In addition to all its other problems, Germany is going to have a Polish problem. In contrast to Hungary, Poland has been one of the most successful countries in Europe, both economically and politically. Germany needs Poland to protect it from Russia. Putin’s Russia and Kaczyński’s Poland are hostile to each other but they are even more hostile to the principles on which the European Union was founded.

Soros: Chociaż Kaczyński i Orbán to bardzo różni ludzie, reżimy, jakie zamierzają ustanowić są bardzo podobne. Jak sugeruję, starają się wykorzystać mieszankę nacjonalizmu etnicznego i religijnego w celu utrwalenia się przy władzy. W pewnym sensie, starają się przywrócić ten rodzaj demokracji pozornej, jaka panowała w okresie między pierwszą a drugą wojną światową za czasów admirała Horthyego z Węgier i marszałka Piłsudskiego w Polsce.Gdy są u władzy, są one w stanie uchwycić niektóre instytucje demokracji, które są i powinny być autonomiczne, czy to bank centralny, lub sąd konstytucyjny. Orbán już to zrobił; Kaczyński zaczyna dopiero teraz.    -  Będzie trudno ich [Kaczyńskiego i Orbana] usunąć.

Oprócz wszystkich innych problemów, Niemcy będą miały z Polską problem. W przeciwieństwie do Węgier, Polska jest jednym z najbardziej rozwijających się krajów w Europie, zarówno pod względem ekonomicznym jak i politycznym. Niemcy potrzebują Polski, aby bronić się (możliwe że miał na myśli Polskę)  przed Rosją.  Rosja Putina i Polska Kaczyńskiego są wrogo do siebie nastawione,ale [razem] są one [Polska i Rosja] jeszcze bardziej wrogo nastawiane do zasad,  na których powstała Unia Europejska.

*** Stary, ale wciąż aktualny archiwalny materiał z 2016 roku  >>//ziut.neon24.pl/post/132052,soros-kaczynski-odniosl-sukces-robiac-z-muzulmanow-diabla 

 

Niezalezna.pl: Premier Viktor Orban powiedział, że jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Węgrom, również węgierskiej żydowskiej mniejszości narodowej przed nielegalną migracją. Oskarżenia o antysemityzm określił mianem absurdalnych. 

 

Osoba, która wykorzystuje swoje bogactwo, wpływy, władzę oraz sieć organizacji pozarządowych zagraża przyszłości nie tylko Węgier, ale i Unii Europejskiej 

–  zaznaczył Orban. Węgierski premier dodał również, że „miliarder-spekulant George Soros kilkakrotnie dał do zrozumienia, jaki przyświeca mu cel i co zamierza robić”. / konie cytatu /

Wypadało by aby zbadać, czy Obywatele RP są finansowani przez Sorosa. Jeśli tak to wszystko jest jasne.

 

NIE POZWÓLMY ABY SOROS ŚMIAŁ SIĘ OSTATNI

 

 

-  WALCZMY O ZMIANĘ USTAWY O OBYWATELSTWIE POLSKIM!

OBYWATELSTWO POLSKIE TYLKO DLA POLAKÓW!

//ziut.neon24.pl/post/139256,pis-ma-pomysl-jak-oszukac-polakw-ws-przyjmowania-migrantow

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

REGULACJA PRAWNA -  Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161)  - Uznanie za obywatela polskiego

Przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim powiększają w stosunku do ustawy z 1962r. krąg cudzoziemców, którzy będą mogli zostać uznani za obywateli polskich w trybie administracyjnym.

W drodze uznania, o obywatelstwo polskie będą mogli ubiegać się cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, którzy w toku długoletniego legalnego pobytu w Polsce zintegrowali się ze społeczeństwem polskim, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,

a w szczególności uchodźcy, osoby bez obywatelstwa, dzieci oraz małżonkowie obywateli polskich oraz osoby polskiego pochodzenia. [to szerokie pojęcie np. obecni obywatele całego świata / Ziut]

 

 


 

 

 


 

Postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego będzie toczyło się w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji wojewody (działającego jako organ I instancji) służyć będzie stronie odwołanie do organu II instancji, którym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego.

Wniosek składa się na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. poz. 916).

Stosownie do przepisu art.30 ust.1 ustawy o obywatelstwie polskim, [z mocy prawa / Ziut] za obywatela polskiego uznaje się:

pkt 1: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

pkt 2: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;

pkt 3:cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku zposiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

pkt 4: małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

pkt 5: małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

pkt 6: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu, oraz posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

pkt 7: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Jednocześnie ust.2 przywołanego przepisu art.30, wymaga od cudzoziemca (z wyjątkiem pkt.4 i 5, tj. małoletnich dzieci, których jedno z rodziców posiada już obywatelstwo polskie) ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego, aby posiadał znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym dokumentem.

Uznanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej i rozciąga się na dzieci uznanego za zgoda drugiego rodzica, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest również jego zgodą.

Natomiast przepis art.31 ustawy określa, iż cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdynie spełnia obligatoryjnych – wyżej wskazanych – przesłanek określonych w art.30 ust.1 lub gdy nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwaalbo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

 


 

 

 

KOMENTARZE

 • PiS ma pomysł jak oszukać Polakw ws. przyjmowania migrantów?
  Mamy chyba najbardziej liberalną ustawę ws. przyznawania obywatelstwa na świecie, nadającą obywatelstwo polskie z mocy prawa w dziesiątkach przypadków / uchodźcom już po dwóch latach pobytu /. Podejrzewam, że PiS stworzył właśnie furtkę umożliwiającą bezpodstawne, z naszego punktu widzenia, nabywanie obywatelstwa polskiego i osiedlanie się obywateli obcych w Polsce.

  >> http://ziut.neon24.pl/post/139256,pis-ma-pomysl-jak-oszukac-polakw-ws-przyjmowania-migrantow

  WALCZMY O ZMIANĘ USTAWY O OBYWATELSTWIE POLSKIM! - OBYWATELSTWO POLSKIE TYLKO DLA POLAKÓW!

  SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO /// REGULACJA PRAWNA --- Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161). >> http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/10169,SPOSOBYNABYCIAOBYWATELSTWAPOLSKIEGO.html

  Konsulat Polski we Lwowie / Obywatelstwo i repatriacja >>>> http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/169,Repatriacja-i-cudzoziemcy.html

  Sprawy obywatelskie >>> http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/obywatelstwo_polskie/

  OBYWATELSTWO - Liczba wydanych decyzji (rozstrzygnięć) w sprawach o nabycie obywatelstwa >> https://danepubliczne.gov.pl/dataset/liczba-wydanych-decyzji-rozstrzygniec-w-sprawach-o-nabycie-obywatelstwa/resource/1e09c86c-4027-4330-86ff-10adcdd6cbf6

  URZĄD DS CUDZOZIEMCÓW - Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Ze strony można również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Portal cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim. W kwietniu UdSC uruchomił witrynę migracje.gov.pl z aktualnymi danymi na temat imigracji do Polski. >> https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy-gov-pl-nowa-strona-dla-obcokrajowcow/

  Relokacja a przesiedlenie

  >> http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/53-grudzien-2015/relokacja-a-przesiedlenie

  >> http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny30.pdf
  >> http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny40.pdf

  A co z 3.5 mln uchodźców z Polski? Polaków zastąpią Ukraińcy?
  >>> http://ziut.neon24.pl/post/138568,a-co-z-3-5-mln-uchodzcow-z-polski-zastapia-ich-ukraincy-1
  .
  Nie uchodźców! Unia chce nam wcisnąć Obywateli RP!
  1 >> http://ziut.neon24.pl/post/138549,nie-uchodzcow-unia-chce-nam-wcisnac-obywateli-rp
  .
  2 >> http://ziut.neon24.pl/post/138556,nie-uchodzcow-unia-chce-nam-wcisnac-obywateli-rp
  .
  INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1970: Książka na dysku Google
  Notka >> http://ziut.neon24.pl/post/138544,inwazja-upiorow-1944-1970-ksiazka-na-dysku-google
  Książka >> https://drive.google.com/uc?id=0B2Xx8xtfldhUWENsdjkxOXpsakU&export=download

  W tym temacie warto, warto przeczytać "PARADOKSY HISTORII" Uszkujnika >> https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/uszkujnik-pdf.pdf
 • @Ziut Polskę Zbaw 16:48:22
  12 lipca 2017 roku upada ostatni komuszy bastion który w stanie nienaruszonym katował Polskę i Polaków od 1944 roku.

  https://pbs.twimg.com/media/DEi0BCkXYAAKaJP.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/DEi0OyJXgAIwH1J.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/DEi0CeOWAAEblXR.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/DEi0E3DXoAA8h_K.jpg
 • @Husky 17:33:42
  Dlaczego 12 lipca?
 • @Husky 17:33:42
  Już wiem:

  Nie ulega żadnej wątpliwości, że system powoływania sędziów jest skrajnie niedemokratyczny. Jest pytanie czy jest zgodny z zasadami polskiej konstytucji – mówił Zbigniew Ziobro w czasie debaty sejmowej nad zmianami w polskim sądownictwie.

  To ci sędziowie powołani przez KOMUNISTYCZNĄ RADĘ PAŃSTWA, na zasadzie koopatacji powoływali swoje koleżanki i kolegów – stwierdził Ziobro.

  >> https://wpolityce.pl/polityka/348491-minister-ziobro-o-krs-jest-to-wylacznie-korporacyjna-spoldzielnia-ktora-sama-o-wszystkim-decyduje

  HIP! HIP! HURA!
 • @Ziut Polskę Zbaw 17:59:24
  Dzisiejsze obrady Sejmu 8-)))

  https://pbs.twimg.com/media/DEi-maYXsAEUodK.jpg
 • Petru pomylił manifestacje … :D
  .
  zamiast wśród Obywateli RP znalazł się między uczestnikami miesięcznicy smoleńskiej.

  – Dzień dobry, panie Petruś – przywitała lidera .N jedna z kobiet.
  – Dzień dobry, witam serdecznie – odparł niewzruszony, a nawet zadowolony polityk.
  – Potrzebuje pan jeszcze jednej kochanki? Ja mogę być? – dopytywała kobieta.
  – Nie, nie, nie, bez takich tekstów proszę – odpowiedział ciągle roześmiany od ucha do ucha Petru.

  W tym czasie do Schmidt oraz Scheuring-Wielgus już dotarło, że coś jest nie tak i postanowiły się wycofać. O dziwo, zostawiając swojego szefa. Ten jednak niewzruszony zaczął witać się z innymi kobietami.

  – Sześciu króli dzisiaj? – zapytała go jedna z nich.
  – Nie, dzisiaj dwunastu – odparował Petru. I w tym momencie zaczęło mu coś wreszcie świtać.

  – A państwo są? Ale z której demonstracji – z tej czy z tamtej? – spytał. I kiedy usłyszał w odpowiedzi: „tylko PiS”, mina mu zrzedła. Szybko stracił ochotę na dalszą rozmowę i tropem koleżanek z .N też zaczął się wycofywać. Rejterada okazała się dość skomplikowana…

  >> http://niezalezna.pl/102120-wideo-sprawi-ze-bedziesz-plakac-ze-smiechu-petru-pomylil-manifestacje
 • @Ziut Polskę Zbaw 18:46:33
  PO zaorane ,Nowoczesna zaorana ,KOD zaorany , UBywatele zaorani....
  cholera pług trzeba wymienić.

  https://pbs.twimg.com/media/DEZf-tTW0AARRnq.jpg
 • @Husky 18:59:45
  “Żyjemy w demokracji i bardzo się cieszę, są takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny , czy Państwowa Komisja Wyborcza , które mądrze rozstrzygają spory polityczne.”

  Państwowa Komisja Wyborcza rozstrzyga? - Zastanawiam się i czytam dalej ….“ Na szczęście Kaczyński premierem nigdy nie będzie”- mówi Niesiołowski, ….. i to brzmi jak złowieszcza prawda.

  Powyższe słowa "zarejestrowałem" przed wyborami do Sejmu i Senatu w 2011 roku: Niżej wypowiedź Józefa Orła z Ruchu Kontroliu Wyborów

  http://zonacezara.blogspot.ca/2015/12/na-szczescie-kaczynski-premierem-nigdy.html
 • @Husky 18:59:45
  Oni pragną zemsty! Neumann grozi posłom PiS: „Mogą spodziewać się zarzutów karnych za udział w zamachu stanu”. WIDEO

  http://wpolityce.pl/polityka/348693-oni-pragna-zemsty-neumann-grozi-poslom-pis-moga-spodziewac-sie-zarzutow-karnych-za-udzial-w-zamachu-stanu-wideo

  To jest niesamowita wypowiedź. Groźba zarzutów karnych za wykonywanie mandatu Posła na Sejm RP.
 • U
  Gersdorf chce spotkać się z Andrzejem Dudą: "Mam różne możliwości oddziaływania, na prezydenta może też"

  http://wpolityce.pl/polityka/348695-gersdorf-chce-spotkac-sie-z-andrzejem-duda-mam-rozne-mozliwosci-oddzialywania-na-prezydenta-moze-tez
 • @Ziut Polskę Zbaw 23:31:35
  to tylko idiota 8-)))
 • @Husky 23:38:21
  Nie! Wie co mówi. / PiS dokonuje zamachu na system komunistyczny w Polsce
 • @Ziut Polskę Zbaw 23:35:36
  "Szef Szefów - Grupa trzymająca władzę"
  http://kacpro.salon24.pl/432723,szef-szefow-grupa-trzymajaca-wladze,2
 • Bartłomiej Wróblewski o zmianach w ordynacji wyborczej
  http://vod.gazetapolska.pl/16121-nasz-news-posel-bartlomiej-wroblewski-o-zmianach-w-ordynacji-wyborczej
 • Orban a Soros:
  „Jedynie Węgrzy mają prawo decydować o tym, z kim chcą współegzystować”.

  Żydzi zwrócili się do Viktora Orbana w obronie George’a Sorosa. Takiej odpowiedzi się nie spodziewali!

  Anna Wiejak http://prawy.pl/54002-zydzi-zwrocili-sie-do-viktora-orbana-w-obronie-georgea-sorosa-takiej-odpowiedzi-sie-nie-spodziewali/

  „Rząd użyje politycznej i prawnej siły państwa węgierskiego” przeciwko każdemu, kto usiłuje obniżyć poziom bezpieczeństwa państwa poprzez promocję nielegalnej imigracji bez względu na jego „pochodzenie, przynależność wyznaniową czy status finansowy – oświadczył premier Węgier Viktor Orbán w liście wystosowanym do federacji węgierskich żydów Mazsihisz.

  List ten został wystosowany do żydowskiej organizacji w odpowiedzi na wezwanie przez nią rządu do wstrzymania kampanii billboardowej obrazującej finansistę George’a Sorosa oraz mówiącej o tym, że Soros pracuje w celu wykorzystania „bogactwa, siły, wpływu i sieci organizacji pozarządowych, które finansuje do osiedlania milionów migrantów w Unii Europejskiej”.

  „Ochronimy naszą ojczyznę, bezpieczeństwo rodzin i dnia codziennego, nasze osiągnięcia i kulturę” napisał szef rządu, dodając, iż „jedynie Węgrzy mają prawo decydować o tym, z kim chcą współegzystować”.

  Orbán przekonywał, że „zdecydowana większość Węgrów jednogłośnie zgodziła się, że przyszłość Węgier oraz Unii Europejskiej zależy od odpowiedzi danej na problem nielegalnej imigracji”. Dodał przy tym, iż „częste ataki terrorystyczne oraz przemoc w sposób szczególny wpływają na społeczność europejskich żydów”.

  Jako premier mam obowiązek chronić Węgry oraz ich obywateli” skonstatował Orbán, podkreślając, iż węgierska społeczność żydowska zawsze może polegać na rządzie, który zapewni jej ochronę.

  Źródło: dailynewshungary.com

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY