Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
698 postów 4608 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Powrót [Neo]KOMUNY, ... a sprawa Sądu Najwyższego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W komunizmie, czyli w czasach nie tak nieodległej ideologicznej okupacji, sądy były podstawą aparatu walki ideologicznej i represji. Czy, a jeśli tak, to kto i po co, chce nam ukraść Sąd Najwyższy? Czy [Neo]Komuna wraca?

Ustawa 1984 / 1 //m.neon24.pl/69ad9ed880950dfc04a2435edf2a331b,0,0.jpg

Ustawa 1984 / 2 //m.neon24.pl/31d9dba4d37d4e6ee6eed5018dcadb2c,0,0.jpg

Ustawa 1984 / 3 //m.neon24.pl/85545b6f994044cdfc256d87b17f6e33,0,0.jpg

 

Znając historię łatwiej zrozumieć to, co się dzieje na naszych oczach.

Jak widzimy, zgodnie z pierwsżą polską Ustawą o Sądzie Najwyższym / Dz. U. Nr. 45 poz. 241 z 1984 r., tak jak i teraz Sąd Najwyższy był "naczelnym organem sądowym" PRL, stał na straży "politycznego i społeczno-gospodarczego ustroju" i "ochraniał zdobycze ludu pracującego, własność społeczną" [skutecznie], sprawując nadzór nad działalnością wszystkich innych sądów. - Odpowiadał tylko "przed Bogiem i Partią" :D

Sąd Najwyższy PRL powoływany był przez Radę Państwa PRL powoływaną na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Sejmu PRL. Rada Państwa była czymś w rodzaju "kolegialnego prezydenta", zastąpionego "w latach przełomu" 1989-1990 przez animatora "Stanu Wojennego" z 1981 r., generał-prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Szefem Szefem Kancelarii Prezydenta PRL był gen. Michał Janiszewski [na zdjęciu wyżej], cichy współtwórca pierwszego sekretariatu PKW, którego pierwszym [lub drugim] szefem był odwołany w 2015 r. szef powstałego w 1990 r. Krajowego Biura Wyborczego i z urzędu sekretarz PKW, Kazimierz Wojciech Czaplicki, ... minister z najdłuższym starzem w IIIRP-PRL/Bis [patrz > //ziut.neon24.pl/post/139418 ].

Powstały w Kancelerii Prezydenta Jaruzelskiego Sekretariat PKW, a potem Krajowe Biuro Wyborcze, pod tym samym kierownictwem przez ponad 25 lat jest odpowiedzialne za organizację wszystkich wyborów w III RP / PKL-bis {patrz > //ziut.neon24.pl/post/134702 ].  - Sąd Najwyższy od początków swego istnienia zatwierdza wyniki wyborów w IIIRP.  -  Sąd Najwyższy to bardzo ważny sąd, ... to od niego zależy kto nami rządzi, i jak się nas sądzi. - Jest się o co bić.

W PRL, kandydatami do Sądu Najwyższego byli  [Uwaga! Art. 32. 1 i 2 wyżej],  "sędziowie Sądu Najwyższego upływającej kadencji" i "osoby których kandydatury przedstawia[ł] Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego".

Właśnie to, jako wzorzec, jest najważniejszym punktem do wglądu w dalszą historię Sądu Najwyższego. - Bo obecnie, właśnie o to, kto ma być sędzią SN i Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, toczy się walka. 

Ustawa z 1994 / 1  //m.neon24.pl/24c6cc311ecbe695a3bd7022ce0679ff,0,0.jpg

Jednolity tekst ustawy o Sądzie Najwyższym z lat 1993 / 1994

<>

JAK MA BYĆ TERAZ?  /  USTAWA Z 08.12.2017 r.

//orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2003_u/$file/2003_u.pdf

Art. 30. § 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołana osoba, która: [warunek nr 8]  posiada co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa, radcy, albo przez co najmniej dziesięć lat wykonywała w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza;

Art. 29. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,  na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

[z tym, że to Prezydent ma organizować procedurę zgłaszania kandydata na kandydata KRS]

Art. 31 § 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii PIerwszego Prezesa Sądu Najwyższego, obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” liczbę wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego.

 § 2. Każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, może zgłosić swoją kandydaturę Krajowej Radzie Sądownictwa w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o którym mowa w § 1.

OKAZUJE SIĘ ŻE WAŻNYM JEST TO, CO ZADECYDUJE

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

To wymagało by wyjaśnienia, ... i należy być raczej pewnym, że "w trakcie badania" historia podpowie nam co by tu jeszcze napisać, choć i tak, już teraz jest ciekawa. [ patrz > //ziut.neon24.pl/post/141676 ].

 

REGULAMIN SĄDU NAJWYZSZEGO Z 2003 ROKU 

<>

Szukaj >Tytuł > Ustawa o Sądzie Najwyższym > Dz.U. 2015 poz.1167

Dz. U. 2015 poz. 1167

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Poz. 1167

USTAWA

z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13:

a) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje na pięcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym i odwołuje, na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.”

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: „§ 3. Prezes Sądu Najwyższego może być powołany najwyżej na dwie kadencje.”

2) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie:  „§ 5.   W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o których mowa w § 1, sę- dzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 72. roku życia, nie może jednak zajmować stanowiska Prezesa Sądu Najwyższego ani przewodniczącego wydziału. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku składając odpowiednie oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.” .

Art. 2.   Powołanie na podstawie przepisów dotychczasowych na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że wcześniej nastąpiło odwołanie z dotychczas zajmowanego stanowiska.****

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

 

Art.30 § 2. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku:

1) po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety, a 65 roku życia w przypadku mężczyzny;

2) po ukończeniu 60 roku życia, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego nie mniej niż 9 lat.

§ 3. (uchylony)

§ 4. Przepis § 2 pkt 2 stosuje się do sędziego, który wymagane warunki spełnił do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 5. [ wprowadzony przez Komorowskiego ]    W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o których mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 72. roku życia, nie może jednak zajmować stanowiska Prezesa Sądu Najwyższego ani przewodniczącego wydziału. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku składając odpowiednie oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.

 

USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Dz. U. 2013 poz. 499 ze zmianami Komorowskieho Dz. U. 2015 poz. 1167

Art. 30. § 1. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70 roku życia.***

*** [ po zmianie Komorowskiego 72 lata / ale tylko tych, których powołała PO po wejściu w życieArt. 2. który mówił:    Powołanie na podstawie przepisów dotychczasowych / sprzed zmiany Komorowskiego / na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy/ patrz Dz. U. 2015 poz. 1167 /, chyba że wcześniej nastąpiło odwołanie z dotychczas zajmowanego stanowiska. ]

§ 2. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku:*1)*4)

po ukończeniu 67 roku życia albo z dniem osiągnięcia wieku określonego w § 3.

po ukończeniu 60 roku życia, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego nie mniej niż 9 lat.*2)

§ 3. [ uchylony przez Komorowskiego ] Wiek, którego osiągnięcie powoduje przejście sędziego w stan spoczynku, dla kobiet urodzonych do dnia 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do dnia 30 września 1953 r. jest równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu odpowiednio w art. 24 ust. 1a pkt 61–84, art. 24 ust. 1b i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.6) [ = około 65 lat ]*5)

§ 4. Przepis § 2 pkt  2 stosuje się do sędziego, który wymagane warunki spełnił do dnia 31 grudnia 2017 r. *5)

§ 5. [ wprowadzony przez Komorowskiego ]    W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o których mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 72. roku życia, nie może jednak zajmować stanowiska Prezesa Sądu Najwyższego ani przewodniczącego wydziału. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku składając odpowiednie oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.

_________________________________________________________________

*3) W brzmieniu ustalonym przez art. 147 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.

*4) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

*5) Dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

*6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240.

*7) W brzmieniu ustalonym przez art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714), która weszła w życie z dniem 18 lipca 2011 r.

 

 

 

 

 

OD TEGO MIEJSCA NOTKA W DALSZEJ BUDOWIE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

USTAWA O SN Z 2002 ROKU

 

 

Notka w dalszej budowie

KOMENTARZE

  • Uwaga nadchodzi: Wielki Ubecki Rewolucyjny Ciamajdan II
    Uwaga chłopcy i dziewczęta! Nadchodzi! - W dniu dzisiejszym, wprowadza się "Stan Anonymous" na terenie całego kraju! - Aż do odwołania! / NOTKA Z 15.07.2017 R. >> http://ziut.neon24.pl/post/139314,uwaga-nadchodzi-wielki-ubecki-rewolucyjny-ciamajdan-ii

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY