Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
700 postów 4619 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

W urzędowym Dzienniku Ustaw opublikowano ustawy o SN i KRS

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Obserwujmy: jeśli "Totalna Opozycja" nie jest tylko i wyłącznie opozycją głupią [albo fejkową], ... może być bardzo, ale to bardzo, ciekawie.

Zgodnie z prawem ustawy korzystają z domniemania konstytucyjności, ... tak długo aż Trybunał Konstytucyjny na wniosek uprawnionej strony nie stwierdzi ich niezgodności z Konstytucją.

Zgodnie z opublikowaną ustawą o SN, ale niezgodnie z Konstytucją, Prezydent Duda moze [w drodze ROZPORZĄDZENIA] ustanowić REGULAMIN Sądu Najwyzszego. 

Jeśli to zrobi, złamie Art. 178.1 Konstytucji, co otworzy drogę do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Więcej w komentarzach i poprzednich notkach.

 

Zgodnie z przyjętą przez Sejm i Senat ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Art.4. 

 PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  ,

 po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego, 

 OKREŚLI W DRODZE ROZPORZĄDZENIA,

 REGULAMIN SĄDU NAJWYŻSZEGO

w którym ustali liczbę stanowisk sędziego Sądu Najwyższego nie mniejszą niż 120, w tym ich liczbę w poszczególnych izbach, wewnętyrzną organizację Sądu Najwyższego, zasady wewnętrznego postępowania, oraz szczegółowy zakres i sposób wykonywanie czynności przez asystentów sędziego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sądu Najwyższego, jego izb i organów, specyfikę postępowań prowadzonych przed Sądem Najwyższym, w tym postępowań dyscyplinarnych, oraz liczbę i rodzaj rozpoznawanych spraw.

Art. 31. § 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” liczbę wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego.

§ 4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości oraz sprawności postępowania w sprawie wyboru kandydata na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.
 Źródło / Ustawa o SN z 8.12.2017 r. >> //orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2003_u/$file/2003_u.pdf

<>

 

Zgodnie z Art.178.1 Konstytucji: "Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli, i podlegają tylko konstytucji i ustawom".
 
Zgodnie z Art.173 Konstytucji: "Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz."

 

Art. 173 i 178.1 Konstytucji jasno wskazują czym są Sądy i Trybunały [są władzą odrębną], i komu podlegają [Konstytucji i ustawom], czyli zgodnie z Konstytucją kontroli Sejmu, i to tylko i wyłącznie za pomocą uchwalonych  "kompletnych" ustaw,
 
a nie za pomocą pozaustawowych aktów wykonawczych, jakimi są rozporządzenia. Dotyczy to nawet, a moze nawet przede wszystkim tych, wydawanych przez Prezydenta.
 
Sprawą jasną jest, że to jednostka nadrzędna [lub szef], określa regulamin podległej sobie instytucji.
 

Niekonstytucyjnym jest to, aby to Prezydent, za pomocą pozaustawowego Regulaminu Sądu Najwyższego, w sposób arbitralny, w formie swojego rozporządzenia kontrolował SN.

 

Takie usytuowanie urzędu prezydenta względem Sądu Najwyższego, że to Prezydent nadaje Sądowi Najwyzszemu regulamin [lub kolejne zmiany regulaminów],  jest niezgodne z Konstytucją, jest zaprzeczeniem trójpodziału władz i niezalezności władzy sądowniczej,

władzy odrębnej od innych władz, władzy którą może kontrolować TYLKO USTAWA uchwalona przez Sejm, A NIE NIEMAJĄCE MOCY USTAWY, pozaustawowe rozporządzenia Prezydenta. /// Patrz Art.234 i Art.178.1 Konstytucji.

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja RP z dnia 02.04.1997 r.

Rozdział IX - Stany Nadzwyczajne  / Art. 234. Rozporządzenia z mocą ustawy

1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 stany nadzwyczajne ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. / koniec cytatu /

Jak widzimy, Konstytucja jasno precyzuje które rozporządenia, i w jakich okolicznościach, są w Polsce  rozporządzeniami z mocą ustawy

Zgodnie z Konstytucją, jedynymi rozporządzeniami z mocą ustawy, to rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, wydane na wniosek Rady Ministrów, ... w czasie stanu wojennego. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Konstytucja nie przewiduje innych, niż wydawane w stanie wojennym, określone w Art.234 Konstytucji, "rozporządzenia z mocą ustawy".
 

Zgodnie z prawem ustawy korzystają z domniemania konstytucyjności, ... tak długo aż Trybunał Konstytucyjny na wniosek uprawnionej strony nie stwierdzi ich niezgodności z Konstytucją.

Zgodnie z opublikowaną ustawą o SN,   ale niezgodnie z Konstytucją,  Prezydent Duda moze [w drodze ROZPORZĄDZENIA] ustanowić REGULAMIN Sądu Najwyzszego. 

Jeśli to zrobi,  złamie Art. 178.1 Konstytucji, co otworzy drogę do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Obserwujmy, ... jeśli "Totalna Opozycja" nie jest opozycją głupią [albo fejkową], moze być ciekawe. Więcej w komentarzach i poprzednich notkach.

Podstawowymi karami,
jakie może zasądzić Trybunał Stanu, są:
 
- utrata czynnego i biernego prawa wyborczego (nie można ani głosować, ani być wybranym w wyborach),
 
- utrata odznaczeń państwowych (wszystkich lub jakiejś części),
 
- zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych,
 
- pozbawienia mandatu poselskiego (od 2 do 10 lat),
 
- utraty zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.
 
 
Jako świadomi Polacy, jedną rzecz powinniśmy mieć na uwadze:
 
ustawy o SN i KRS były ustawami [przynajmniej nominalnie] "zaprojektowanymi" z inicjatywy Prezydenta. /  W perspektywie mamy kolejną, niezrealizowaną jeszcze inicjatywę. Ma nią być zmiana obecnie obowiązującej Konstytucji.
 
 
Naszym zadaniem jest i będzie ocena, czy osobie, w tym przypadku Prezydent, który nie czyta, lub nie rozumie zapisów Konstytucji [a właśnie to udowodnił] jako Naród mamy prawo powierzyć obowiązek zmiany Konstytucji, lub napisania nowej.
 
 
 

Preambuła obecnej Konstytucji RP

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra   Trzeciej  Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

* Osobiście, w powyższym tekście usunąłbym tylko zaznaczone słowo "Trzeciej", bo  "Trzeci" w polskiej historii był PRL. / I życzyłbym sobie w tym "Całym Nowym Roku", aby nikt, nawet "Prezydent, który podobno wie najlepiej", ... aby nic w naszej Konstytucji nie zmieniał. - NIKT GO PO TO NIE WYBRAŁ

 

Prawda kryje się w słowach, wypowiedzianych przez Dudę podczas powitania Amerykańskiego Kongresu Żydów w POLIN

"Tę wyjątkową wspólnotę polityczną, którą nazywamy 'Rzeczpospolitą Przyjaciół', unicestwiła agresja nazistowskich Niemiec i przeprowadzony przez hitlerowców Holocaust   (...)   Dzisiaj znów razem budujemy wspólną pomyślną przyszłość"

 

 

Konstytucja w niektórych fragmentach się zdezaktualizowała? 

Pan Prezydent wyszedł z przekonania, że to Polacy powinni zdecydować o zmianach w Konstytucji. / ... / Tak, choćby z tego powodu, że pochodzi z 1997 roku, a my jesteśmy od 1999 roku w NATO i od 2004 roku w Unii Europejskiej.

Mamy rozdział trzeci o źródłach prawa i zawartą tam regulację, która określa, że prawo stanowione przez organizację międzynarodową może być prawem obowiązującym, jeżeli to wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej konstytuującej daną organizację międzynarodową.  ***

Natomiast konstytucje zachodnie mają całe rozdziały o prawie europejskim. Polacy też chcą, aby do nowej Konstytucji wpisać takie artykuły. [?] Jesteśmy proeuropejscy, natomiast chcemy też znać granice ingerencji UE w nasze sprawy. >>> //www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/aktualnosci/art,33,minister-mucha-teraz-jest-moment-konstytucyjny.html

*** Tu warto przypomnieć, że   "prawo stanowione przez organizację międzynarodową może być prawem obowiązującym"   jeśli umowa była zgodna z polską Konstytucją, i w chwili obecnej, to polska Konstytucja określa"granice ingerencji UE w nasze sprawy."

Wygląda na to, że zmiana Konstytucji ma, lub może chcieć, dopasować Konstyttucję do nikonstytucyjnych umów międzynarodowych. A na to zgody być nie powinno, ... np. w kwesti Euro.

KOMENTARZE

 • Czy stać nas, aby Ziobro cierpiał na "pomroczność jasną"?
  .
  Sprawa dotyczy też kolejnych prezydentów, od Kwaśniewskiego, przez Komorowskiego, ... do? Prezydenta Dudy jeszcze nie, ale jemu też to grozi.

  Kwaśniewski wyłga się "pomrocznością jasną", Komorowski nie takie rzeczy "odpie*dalał" [więc takiej "drobnostki" nie mozna mu mieć za złe]. W "intelektualną ślepotę" prezydenta Dudy jednak nikt nie uwierzy. ... To samo dotyczy kolejnych [od 1997 r.] Ministrów Sprawiedliwości, ... w tym jak widzimy Ministra Ziobrę.
  >> http://ziut.neon24.pl/post/141720,czy-stac-nas-aby-ziobro-cierpial-na-pomrocznosc-jasna
 • Kiedy Prezydent Duda stanie przed Trybunałem Stanu?
  .
  Wszystko wskazuje na to, ... że to tylko kwestia czasu: wniosek w tej sprawie musi podpisać co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego, jeśli zagłosuje za nim co najmniej 2/3 jego członków.

  Najciekawszym w tym całym "procederze" będzie to, jak po złożeniu takiego wniosku zachowa się Prawo i Sprawiedliwość?

  Fakt złamania Konstytucji jest i będzie ewidentny. Czy w związku z tym, zachowanie posłów PiS i Jarosława Kaczyńskiego, ... też będzie konsekwentne?
  >> http://ziut.neon24.pl/post/141676,kiedy-prezydent-duda-stanie-przed-trybunalem-stanu
 • Myślę, że to zdrada: Duda zainstalował AJC w POLIN
  .
  >>> http://ziut.neon24.pl/post/137732,mysle-ze-to-zdrada-duda-zainstalowal-ajc-w-polin
  .
  Bohaterski Prezydent Warszawy Stefan Starzyński bronił miasta przed wrogiem. Innych, roztropny Prezydent Mościcki w 1938 r. przegnał z Polski. - Obecnie, kolejni pRezydenci witają ich w granicach Rzeczypospolitej z otwartymi rękoma. - To jest zdrada!

  Uważam że obecny pRezydent Andrzej Duda zdradził Polskę i Polską Młodzież mówiąc podczas kampanii wyborczej, że: Przyszłość ma na imię Polska!".

  - Kłamał rano! Kłamał w południe, i kłamał wieczorem! -

  Prawda kryje się w tych słowach, wypowiedzianych przez Dudę podczas powitania w POLIN Amerykańskiego Kongresu Żydów:

  "Tę wyjątkową wspólnotę polityczną, którą nazywamy 'Rzeczpospolitą Przyjaciół', unicestwiła agresja nazistowskich Niemiec i przeprowadzony przez hitlerowców Holocaust (...) Dzisiaj znów razem budujemy wspólną pomyślną przyszłość"

  Jak zaznaczył Duda, znamiennym jest, że gala odbywa się w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich.

  "To instytucja ogromnie istotna dla zachowania prawdy o wspólnej historii obu naszych narodów. W atrakcyjny, nowoczesny sposób ukazuje ona dzieje naszej ojczyzny, która przez wieki była dla Żydów ziemią POLIN - gościnnym, bezpiecznym domem."

  — napisał prezydent, zapominając / lub nie wiedząc / o tym że Żydowski Instytut Historyczny jest ostatnią pozostałością po działającym w ZSRR CKŻP, które wraz z Armią Radziecką przyjechało na radzieckich czołgach zniewalać Polskę. / Tutaj więcej >> http://ziut.neon24.pl/post/131541,skandal-pis-chce-przekazac-treblinke-zydokomunie

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY