Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
785 postów 5125 komentarzy

"Słowo Polskie" Konfederacji Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

W urzędowym Dzienniku Ustaw opublikowano ustawy o SN i KRS

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Obserwujmy: jeśli "Totalna Opozycja" nie jest tylko i wyłącznie opozycją głupią [albo fejkową], ... może być bardzo, ale to bardzo, ciekawie.

Zgodnie z prawem ustawy korzystają z domniemania konstytucyjności, ... tak długo aż Trybunał Konstytucyjny na wniosek uprawnionej strony nie stwierdzi ich niezgodności z Konstytucją.

Zgodnie z opublikowaną ustawą o SN, ale niezgodnie z Konstytucją, Prezydent Duda moze [w drodze ROZPORZĄDZENIA] ustanowić REGULAMIN Sądu Najwyzszego. 

Jeśli to zrobi, złamie Art. 178.1 Konstytucji, co otworzy drogę do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Więcej w komentarzach i poprzednich notkach.

 

Zgodnie z przyjętą przez Sejm i Senat ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Art.4. 

 PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  ,

 po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego, 

 OKREŚLI W DRODZE ROZPORZĄDZENIA,

 REGULAMIN SĄDU NAJWYŻSZEGO

w którym ustali liczbę stanowisk sędziego Sądu Najwyższego nie mniejszą niż 120, w tym ich liczbę w poszczególnych izbach, wewnętyrzną organizację Sądu Najwyższego, zasady wewnętrznego postępowania, oraz szczegółowy zakres i sposób wykonywanie czynności przez asystentów sędziego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sądu Najwyższego, jego izb i organów, specyfikę postępowań prowadzonych przed Sądem Najwyższym, w tym postępowań dyscyplinarnych, oraz liczbę i rodzaj rozpoznawanych spraw.

Art. 31. § 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” liczbę wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego.

§ 4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości oraz sprawności postępowania w sprawie wyboru kandydata na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.
 Źródło / Ustawa o SN z 8.12.2017 r. >> http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2003_u/$file/2003_u.pdf

<>

 

Zgodnie z Art.178.1 Konstytucji: "Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli, i podlegają tylko konstytucji i ustawom".
 
Zgodnie z Art.173 Konstytucji: "Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz."

 

Art. 173 i 178.1 Konstytucji jasno wskazują czym są Sądy i Trybunały [są władzą odrębną], i komu podlegają [Konstytucji i ustawom], czyli zgodnie z Konstytucją kontroli Sejmu, i to tylko i wyłącznie za pomocą uchwalonych  "kompletnych" ustaw,
 
a nie za pomocą pozaustawowych aktów wykonawczych, jakimi są rozporządzenia. Dotyczy to nawet, a moze nawet przede wszystkim tych, wydawanych przez Prezydenta.
 
Sprawą jasną jest, że to jednostka nadrzędna [lub szef], określa regulamin podległej sobie instytucji.
 

Niekonstytucyjnym jest to, aby to Prezydent, za pomocą pozaustawowego Regulaminu Sądu Najwyższego, w sposób arbitralny, w formie swojego rozporządzenia kontrolował SN.

 

Takie usytuowanie urzędu prezydenta względem Sądu Najwyższego, że to Prezydent nadaje Sądowi Najwyzszemu regulamin [lub kolejne zmiany regulaminów],  jest niezgodne z Konstytucją, jest zaprzeczeniem trójpodziału władz i niezalezności władzy sądowniczej,

władzy odrębnej od innych władz, władzy którą może kontrolować TYLKO USTAWA uchwalona przez Sejm, A NIE NIEMAJĄCE MOCY USTAWY, pozaustawowe rozporządzenia Prezydenta. /// Patrz Art.234 i Art.178.1 Konstytucji.

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja RP z dnia 02.04.1997 r.

Rozdział IX - Stany Nadzwyczajne  / Art. 234. Rozporządzenia z mocą ustawy

1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 stany nadzwyczajne ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. / koniec cytatu /

Jak widzimy, Konstytucja jasno precyzuje które rozporządenia, i w jakich okolicznościach, są w Polsce  rozporządzeniami z mocą ustawy

Zgodnie z Konstytucją, jedynymi rozporządzeniami z mocą ustawy, to rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, wydane na wniosek Rady Ministrów, ... w czasie stanu wojennego. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Konstytucja nie przewiduje innych, niż wydawane w stanie wojennym, określone w Art.234 Konstytucji, "rozporządzenia z mocą ustawy".
 

Zgodnie z prawem ustawy korzystają z domniemania konstytucyjności, ... tak długo aż Trybunał Konstytucyjny na wniosek uprawnionej strony nie stwierdzi ich niezgodności z Konstytucją.

Zgodnie z opublikowaną ustawą o SN,   ale niezgodnie z Konstytucją,  Prezydent Duda moze [w drodze ROZPORZĄDZENIA] ustanowić REGULAMIN Sądu Najwyzszego. 

Jeśli to zrobi,  złamie Art. 178.1 Konstytucji, co otworzy drogę do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Obserwujmy, ... jeśli "Totalna Opozycja" nie jest opozycją głupią [albo fejkową], moze być ciekawe. Więcej w komentarzach i poprzednich notkach.

Podstawowymi karami,
jakie może zasądzić Trybunał Stanu, są:
 
- utrata czynnego i biernego prawa wyborczego (nie można ani głosować, ani być wybranym w wyborach),
 
- utrata odznaczeń państwowych (wszystkich lub jakiejś części),
 
- zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych,
 
- pozbawienia mandatu poselskiego (od 2 do 10 lat),
 
- utraty zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.
 
 
Jako świadomi Polacy, jedną rzecz powinniśmy mieć na uwadze:
 
ustawy o SN i KRS były ustawami [przynajmniej nominalnie] "zaprojektowanymi" z inicjatywy Prezydenta. /  W perspektywie mamy kolejną, niezrealizowaną jeszcze inicjatywę. Ma nią być zmiana obecnie obowiązującej Konstytucji.
 
 
Naszym zadaniem jest i będzie ocena, czy osobie, w tym przypadku Prezydent, który nie czyta, lub nie rozumie zapisów Konstytucji [a właśnie to udowodnił] jako Naród mamy prawo powierzyć obowiązek zmiany Konstytucji, lub napisania nowej.
 
 
 

Preambuła obecnej Konstytucji RP

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra   Trzeciej  Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

* Osobiście, w powyższym tekście usunąłbym tylko zaznaczone słowo "Trzeciej", bo  "Trzeci" w polskiej historii był PRL. / I życzyłbym sobie w tym "Całym Nowym Roku", aby nikt, nawet "Prezydent, który podobno wie najlepiej", ... aby nic w naszej Konstytucji nie zmieniał. - NIKT GO PO TO NIE WYBRAŁ

 

Prawda kryje się w słowach, wypowiedzianych przez Dudę podczas powitania Amerykańskiego Kongresu Żydów w POLIN

"Tę wyjątkową wspólnotę polityczną, którą nazywamy 'Rzeczpospolitą Przyjaciół', unicestwiła agresja nazistowskich Niemiec i przeprowadzony przez hitlerowców Holocaust   (...)   Dzisiaj znów razem budujemy wspólną pomyślną przyszłość"

 

 

Konstytucja w niektórych fragmentach się zdezaktualizowała? 

Pan Prezydent wyszedł z przekonania, że to Polacy powinni zdecydować o zmianach w Konstytucji. / ... / Tak, choćby z tego powodu, że pochodzi z 1997 roku, a my jesteśmy od 1999 roku w NATO i od 2004 roku w Unii Europejskiej.

Mamy rozdział trzeci o źródłach prawa i zawartą tam regulację, która określa, że prawo stanowione przez organizację międzynarodową może być prawem obowiązującym, jeżeli to wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej konstytuującej daną organizację międzynarodową.  ***

Natomiast konstytucje zachodnie mają całe rozdziały o prawie europejskim. Polacy też chcą, aby do nowej Konstytucji wpisać takie artykuły. [?] Jesteśmy proeuropejscy, natomiast chcemy też znać granice ingerencji UE w nasze sprawy. >>> http://www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/aktualnosci/art,33,minister-mucha-teraz-jest-moment-konstytucyjny.html

*** Tu warto przypomnieć, że   "prawo stanowione przez organizację międzynarodową może być prawem obowiązującym"   jeśli umowa była zgodna z polską Konstytucją, i w chwili obecnej, to polska Konstytucja określa"granice ingerencji UE w nasze sprawy."

Wygląda na to, że zmiana Konstytucji ma, lub może chcieć, dopasować Konstyttucję do nikonstytucyjnych umów międzynarodowych. A na to zgody być nie powinno, ... np. w kwesti Euro.

KOMENTARZE

 • Czy stać nas, aby Ziobro cierpiał na "pomroczność jasną"?
  .
  Sprawa dotyczy też kolejnych prezydentów, od Kwaśniewskiego, przez Komorowskiego, ... do? Prezydenta Dudy jeszcze nie, ale jemu też to grozi.

  Kwaśniewski wyłga się "pomrocznością jasną", Komorowski nie takie rzeczy "odpie*dalał" [więc takiej "drobnostki" nie mozna mu mieć za złe]. W "intelektualną ślepotę" prezydenta Dudy jednak nikt nie uwierzy. ... To samo dotyczy kolejnych [od 1997 r.] Ministrów Sprawiedliwości, ... w tym jak widzimy Ministra Ziobrę.
  >> http://ziut.neon24.pl/post/141720,czy-stac-nas-aby-ziobro-cierpial-na-pomrocznosc-jasna
 • Kiedy Prezydent Duda stanie przed Trybunałem Stanu?
  .
  Wszystko wskazuje na to, ... że to tylko kwestia czasu: wniosek w tej sprawie musi podpisać co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego, jeśli zagłosuje za nim co najmniej 2/3 jego członków.

  Najciekawszym w tym całym "procederze" będzie to, jak po złożeniu takiego wniosku zachowa się Prawo i Sprawiedliwość?

  Fakt złamania Konstytucji jest i będzie ewidentny. Czy w związku z tym, zachowanie posłów PiS i Jarosława Kaczyńskiego, ... też będzie konsekwentne?
  >> http://ziut.neon24.pl/post/141676,kiedy-prezydent-duda-stanie-przed-trybunalem-stanu
 • Myślę, że to zdrada: Duda zainstalował AJC w POLIN
  .
  >>> http://ziut.neon24.pl/post/137732,mysle-ze-to-zdrada-duda-zainstalowal-ajc-w-polin
  .
  Bohaterski Prezydent Warszawy Stefan Starzyński bronił miasta przed wrogiem. Innych, roztropny Prezydent Mościcki w 1938 r. przegnał z Polski. - Obecnie, kolejni pRezydenci witają ich w granicach Rzeczypospolitej z otwartymi rękoma. - To jest zdrada!

  Uważam że obecny pRezydent Andrzej Duda zdradził Polskę i Polską Młodzież mówiąc podczas kampanii wyborczej, że: Przyszłość ma na imię Polska!".

  - Kłamał rano! Kłamał w południe, i kłamał wieczorem! -

  Prawda kryje się w tych słowach, wypowiedzianych przez Dudę podczas powitania w POLIN Amerykańskiego Kongresu Żydów:

  "Tę wyjątkową wspólnotę polityczną, którą nazywamy 'Rzeczpospolitą Przyjaciół', unicestwiła agresja nazistowskich Niemiec i przeprowadzony przez hitlerowców Holocaust (...) Dzisiaj znów razem budujemy wspólną pomyślną przyszłość"

  Jak zaznaczył Duda, znamiennym jest, że gala odbywa się w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich.

  "To instytucja ogromnie istotna dla zachowania prawdy o wspólnej historii obu naszych narodów. W atrakcyjny, nowoczesny sposób ukazuje ona dzieje naszej ojczyzny, która przez wieki była dla Żydów ziemią POLIN - gościnnym, bezpiecznym domem."

  — napisał prezydent, zapominając / lub nie wiedząc / o tym że Żydowski Instytut Historyczny jest ostatnią pozostałością po działającym w ZSRR CKŻP, które wraz z Armią Radziecką przyjechało na radzieckich czołgach zniewalać Polskę. / Tutaj więcej >> http://ziut.neon24.pl/post/131541,skandal-pis-chce-przekazac-treblinke-zydokomunie

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY