Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
562 posty 4009 komentarzy

Ruch dla Rzeczypospolitej RdR2018.WordPress.com

Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej - ----- 11 LISTOPADA STRACIMY NIEPODLEGŁOŚĆ! ----- ---- Przyszedł czas na "Wielki Ruch Listopadowy" / Wygrajmy MYŚLĄC Wspólnie ---- Ziut.NEon24.pl/post/133700,Zamiast-Flagi-Ruch-Listopadowy-Bialo-Czerwona-Kartka

"SZABLON" STATUT-u STOWARZYSZENIA : Jest początek

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zapraszam do zgłaszania uwag* i propozycji "programowych" … /

* "STATUT"  powstaje tylko i wyłącznie jako "UNIWERSALNY SZABLON", w celu jego udostępnienia jako wzoru do kopiowania, z myślą o samoorganizacji "społeczności lokalnych" , dla osób chcących działać i powołać własne Niezalezne Samorządne Stowarzyszenia "Polskie", na terenie swojego działania, dla swoich własnych członków, pod swoim własnym zarządem. 

 

Tekst statutu Stowarzyszenia

 

…………………………………………………………………………………………………………..
 

 

przyjęty na zgromadzeniu założycielskim w dniu ……………… w ……………………………....
 

 

ROZDZIAŁ I : POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 

Art.1 Stowarzyszenie nosi nazwę:

 

…………………………………………………………………………………………………………..
 

 

Art.2 Stowarzyszenie może korzystać z nazwy skróconej w brzmieniu:

 

……………………………………………………………………………………………………………
 

 

Art.3 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego statutu.
 

 

Art.4 Siedzibą Stowarzyszenia jest

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Art. 5 Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

 

Art. 6 Stowarzyszenie nawiązuje do polskiej myśli i tradycji przełomu XIX i XX wieku z myślą o przyszłości.

 

Art. 7 Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnych celach działania.
 

 

ROZDZIAŁ II : CELE i FORMY DZIAŁANIA
 

 

Art. 8 Celem Stowarzyszenia jest
 

 

 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie polskiej myśli i tradycji, pielęgnowanie polskości, oraz rozwijanie polskiej świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 2. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka i obywatela.

 3. Działalność wspomagająca samoorganizację i rozwój społeczności lokalnej.


   

Dla osiągnięcia tego celu Stowarzyszenie:
 

 

 1. prowadząc działalność edukacyjną kultywuje i popularyzuje polską myśl i  tradycje

 2. szerzy wiedzę o dorobku wcześniejszych pokoleń Polaków  

 3. współpracuje z organizacjami i instytucjami o podobnych celach, w kraju i na świecie

 4. w realizacji swoich celów Stowarzyszenie współpracuje z przedstawicielami nauki i kultury, korzystając z ich wiedzy i doświadczeń


   

Art.9  W urzeczywistnianiu swoich celów, uznając uniwersalizm PREAMBUŁY Konstytucji z 1997 roku ,  Stowarzyszenie przyjmuje jej treść za swoją myśl przewodnią na równi ze słowami: “Jesteśmy Polakami, mamy polskie obowiązki”.

 

Art.10  Obszerny fragment Preambuły Konstytucji z 02 kwietnia 1997 r.  staje się załącznikiem Nr.1 niniejszego Statutu.
 

 

Art.11  Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich członków.

 

Art. 12 Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 

Art.13.1  Stowarzyszenie może ubiegć się o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego działającej na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24.03.2003 roku “Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”  Dz. U. Nr.96 poz. 873 z późniejszymi zmianami.

 

2. Działalność o której mowa w ust.1 powyżej nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia

 

3. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa z przeznaczeniem dochodów na rzecz działalności pożytku publicznego
 

ROZDZIAŁ III : CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 

 

Art.14.1  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy, wyrażający wolę realizacji celów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem Art.9 i Art.10 niniejszego Statutu, którzy dbając o wizerunek własny Stowarzyszenia stać będą na straży dobrego wizerunku Polski w kraju i na świecie.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3.Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych

b. wspierających

c. honorowych

Art. 15.1  Osoba fizyczna wymieniona w Art. 14 chcąc zostać członkiem Stowarzyszenia składa pisemną deklarację wraz z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Art. 16.1 Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

Art.17.1 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 

Art.18  Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a.biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

b.korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c.udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d.        zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

e.       jeśli wniosek składa co najmniej siedmiu członków Stowarzyszenia, wniosek taki  musi zostać poddany pod głosowanie Zarządu Stowarzyszenia

f.        jeśli wniosek o którym mowa w podpunkcie e. nie uzyska akceptacji Zarządu, sprawę rozpatruje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na następnym zgromadzeniu.

 

Art. 19  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b.uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c.przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d.regularnego opłacania składek.

 

Art. 20.1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

Art. 21.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

- na wniosek co najmniej siedmiu członków Stowarzyszenia, po przegłosowaniu wniosku przez Zarząd i/lub Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

CZĘŚĆ DALSZA W BUDOWIE


 

Zał. Nr. 1 Statutu Stowarzyszenia


 

Preambuła Konstytucji

 

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.


 

 

KOMENTARZE

 • RdR2018.WordPress.com
  https://rdr2018.wordpress.com/

  Wersja "do druku" >> https://docs.google.com/document/d/1tsYC7AHKpTWha1tsRODmRX-WufqCXmKlwcuPS2IY6IA/edit

  - Książka skarg i zażaleń znajduje się w bufecie :D
 • @Autor
  Art.8.2
  Wystarczy napisać "krzewienie personalizmu"; prawa nadane mogą być odebrane.

  Art.9. Wykonując polskie obowiązki stajemy się Polakami (Bo kto powiedział, że już na starcie jest się Polakiem?).

  Dalej można podumać.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:08:39
  Art.8.2 ? Nie rozumiem

  Propozycja >> Art.9. Wykonując polskie obowiązki stajemy się Polakami (Bo kto powiedział, że już na starcie jest się Polakiem?).

  Jest > Art.9 W urzeczywistnianiu swoich celów, uznając uniwersalizm PREAMBUŁY Konstytucji z 1997 roku , Stowarzyszenie przyjmuje jej treść za swoją myśl przewodnią na równi ze słowami: “Jesteśmy Polakami, mamy polskie obowiązki”.

  JAKO UŚCIŚLENIE PROPOZYCJI PROSZĘ O PRZEREDAGOWANIE TEGO CO JEST, NA TO CO PANA ZDANIEM POWINNO BYĆ I UZASADNIĆ ZMIANĘ MAJĄC NA UWADZE ŻE:

  Z Art.9 wiąże się Art.14 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy, wyrażający wolę realizacji celów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem Art.9 i Art.10 niniejszego Statutu, którzy dbając o wizerunek własny Stowarzyszenia stać będą na straży dobrego wizerunku Polski w kraju i na świecie.
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 09:43:29
  Art. 6 Stowarzyszenie nawiązuje do polskiej myśli i tradycji przełomu XIX i XX wieku

  Niebezpieczny jest brak myśli o przyszłości narodu polskiego w dobie błyskawicznych informacji XXI wieku.

  Bez, tradycji szanowania moralnego prawa do niezbywalności własnych źródeł życia i ziemi, jednym kliknięciem możemy zostać sprzedani.
 • @goodness 08:48:37
  Art. 6 Stowarzyszenie nawiązuje do polskiej myśli i tradycji przełomu XIX i XX wieku, z myślą o przyszłości.

  // Niebezpieczny jest brak myśli o przyszłości narodu polskiego w dobie błyskawicznych informacji XXI wieku. //

  Myśl i tradycja rzełomu XIX i XX wieku jest "symbolem 11 Listopada".
  Znowelizowałem Art.6 dodając "z myślą o przyszłości."

  - Czy wyjaśnienie z nowlizacją rozwiew wątpliwości?
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 14:31:30
  Myśl i tradycja przełomu XIX i XX wieku jest "symbolem 11 Listopada".
  Znowelizowałem Art.6 dodając "z myślą o przyszłości."

  Bardzo mało gwarantuje sama myśl o przyszłości.

  "Szablon i grafika geometrii demokracji, to wzór na wieki." Tak jak stały wzór rozszczepienia kolorów promienia słońca.

  Szablon, bez bezwzględnej niezbywalności źródeł do życia i własnej ziemi, to zbyt mało - sama niby myśl o przyszłości, jest pobożnym życzeniem niewolników o przetrwanie.
 • @goodness 15:42:41
  // Szablon, bez bezwzględnej niezbywalności źródeł do życia i własnej ziemi, to zbyt mało - sama niby myśl o przyszłości, jest pobożnym życzeniem niewolników o przetrwanie. //

  - Myślenie jest "domeną człowieka". / Żadne "same słowa" [i myśli] nie przekute w czyn ludzi nie są, i nigdy nię będą "rozszczepiać promieni słońca".
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 16:05:56
  Tęcza jest naturalną analizą porządku promieni słońca. Człowiek jako jednostka narodowej demokracji jest tylko jednym pikselem w harmonii kolorów.

  Technika steruje równowagą kolorów fal radiowych z obrazem TV i wszystko gra.

  Jednak politycy używają, nieistniejącej równowagi w matematyce, czyli konstytucyjnej nierównowagi trójwładzy i tym sposobem blokują obraz demokracji, bezczelnym prostym błędem.

  Tym sposobem niemożliwe są nawet kontury demokracji, czarne jest białe, a białe jest czarne zgodnie z konstytucją

  Nie chodzi o rozszczepianie promienia słońca wystarczy przyjąć logiczny stały porządek częstotliwości fal kolorów tęczy za szablon, dla stałego prawdziwego wzoru demokracji, czy stowarzyszenia.
 • @goodness 20:28:09
  // Tęcza jest naturalną analizą porządku promieni słońca. Człowiek jako jednostka narodowej demokracji jest tylko jednym pikselem w harmonii kolorów. //

  - TĘCZĘ JUŻ PRZERABIALIŚMY, .... NA PLCU ZBAWICIELA W WARSZAWIE

  // Nie chodzi o rozszczepianie promienia słońca wystarczy przyjąć logiczny stały porządek ... , dla stałego prawdziwego wzoru demokracji, czy stowarzyszenia. //

  Wzorem dla stowarzyszeń[ia] będzie właśnie SZABLON STATUTU nad którym pracuję, i który mam ndzieję, się sprawdzi w praktyce.
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 22:41:22
  Tęcza, bez porządku częstotliwości fal kolorów jest atrapą.
  Krzyż , którym się żegnamy na trzy podmioty jest kotwicą.

  Był już szablon nadziei na lepsze jutro NSZZ, później Solidarności. Bez, naturalnego prawdziwego porządku z samymi dobrymi chęciami zostaliśmy okradanym motłochem.
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 22:41:22
  Na co dzień Jan Zbigniew hrabia Potocki, prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie i IX Wielki Mistrz Orderu Św. Stanisława przyjmuje gości na dziesiątym piętrze nowoczesnego biurowca w samym centrum Warszawy. Obie funkcje zawdzięcza swemu dalekiemu kuzynowi Juliuszowi Nowinie - Sokolnickiemu, w latach 1972-90 nieuznawanego przez większość emigracji prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie. Sokolnicki najpierw mianował go Wielkim Mistrzem, a już na łożu śmierci (zmarł 17 sierpnia tego roku), w obecności angielskiego notariusza podpisał mu nominację na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.
  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1501691,1,jak-jan-hrabia-potocki-postanowil-oddac-prezydenture.read

  Współpraca z Parlamentem Europejskim >> http://eu-bc.eu/pl/wspolpraca/

  Z powodu ścisłej współpracy z Unią Europejską, Prezydent Klubu Pan Zbigniew Roch posiada legitymacje, umożliwiającą mu nieograniczony dostęp do Komisji i Parlamentu Europejskiego.
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 06:37:10
  W 1990 r. Sokolnicki zrzekł się prezydenckiej władzy, wyłączając wcześniej OŚS z pocztu orderów państwowych; po czym ustanowił go na nowo, już jako suwerenny order o zasięgu międzynarodowym, poświęcony idei braterstwa ludzi wszystkich wyznań i ras „pod kierownictwem dziedzicznych wielkich mistrzów z rodu Nowinów-Sokolnickich”.

  Zamach na prezydenta Kaczyńskiego

  17 sierpnia sensację wywołało upowszechnione w Internecie pismo, podpisane przez Zbigniewa Rocha, przedstawiającego się jako rzecznik Tymczasowego Biura Prezydenta Rzeczypospolitej (na Uchodźstwie), wysłane do Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w którym „ze smutkiem” zawiadamia o zgonie Sokolnickiego oraz o wcześniejszym udekorowaniu przez niego Orderem Orła Białego hrabiego Potockiego i wyznaczeniu go „na Prezydenta Rzeczypospolitej w wypadku swojej śmierci”.
  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1501577,2,na-tropach-prezydenta-rzeczypospolitej-na-uchodzstwie.read
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 06:47:55
  Niewygodne Fakty z Przeszłości Hrabiego Potockiego!
  https://www.youtube.com/watch?v=0cVNck-TRJQ
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 06:47:55
  SZOK! Hrabia Potocki wpłaca 25.000.000 zadatku. Czy wywalczy reparacje od Niemców?
  https://www.youtube.com/watch?v=g8juYpZglNo

  USA Pomoże w Odzyskaniu Reparacji. Sprawdź Warunki Jakie Wynegocjował Hrabia Potocki!
  https://www.youtube.com/watch?v=knp9dJvExYw
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 06:47:55
  Przeszłość Wspólnika Hrabiego Jana Potockiego! Czy Szykuje się Nowy Amber Gold?
  https://www.youtube.com/watch?v=uhuWvR5oaG8
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 07:50:42
  https://miziaforum.wordpress.com/2018/02/15/cyba-hrabiego-jana-zbigniewa-potockiego-grozi-dwuletniemu-dziecku-dziennikarza/#comment-341694
 • Nowe priorytety! Chcemy więcej imigrantów
  Nowe priorytety! Chcemy więcej imigrantów

  http://wgospodarce.pl/informacje/48080-nowe-priorytety-chcemy-wiecej-imigrantow

  https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/nowe-priorytety-rzadowej-polityki-migracyjnej/
 • szansa na dotacje dla organizacji pozarządowych
  http://www.tvp.info/36670377/ostatnia-szansa-na-dotacje-dla-organizacji-pozarzadowych

  http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Informacje,ogolne,3879.html
 • Zaskakująca deklaracja szefa MSZ: Przyjęliśmy 2700 migrantów
  https://wpolityce.pl/polityka/389716-polska-juz-przyjela-imigrantow-zaskakujaca-deklaracja-szefa-msz-przyjelismy-2700-migrantow-ale-oni-nie-chca-zostac-w-polsce

  Minister Czaputowicz powiedział, że Polska przyjęła 2700 migrantów. MSZ poinformował, że chodzi o przyjecie 3700 migrantów w ramach mechanizmu strefy Schengen. Rzecznik rządu powiedziała, że Polska nie przyjęła imigrantów w ramach relokacji. Dodała, że wypowiedź ministra jest przedmiotem niewłaściwych interpretacji.
  https://wpolityce.pl/polityka/389806-nasz-wywiad-czarnecki-minister-czaputowicz-powiedzial-prawde-tylko-ze-chodzi-o-osoby-pochodzace-z-europy-wschodniej-i-azji-centralnej

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY