Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
782 posty 5032 komentarze

"Słowo Polskie" Konfederacji Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Soros:"Kaczyński odniósł sukces" robiąc z muzułmanów diabła

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Soros: "Muzułmanin, imigrant w katolickiej Polsce, jest ucieleśnieniem Innego. Kaczyński odniósł sukces tworząc z tego [ucieleśnienie] diabła."- To poważne oskarżenie!, .. bo przecież nie chodzi o "Muzułmanina", tylko o wielkość ich napłwu do Europy.

Soros pytany o Donalda Trampa, obecnego kandydata Republikanów  na prezydenta USA, odpowiedział:  Wracając kilka lat wstecz  Donald Trump chciał, abym był głównym najemcą w jednym z jego pierwszych budynków. [Tramp] powiedział [mi]: "Chcę, żebyś  wynajął  miejsce w [moim] budynku. Ty ustalisz cenę najmu."  Moja odpowiedź brzmiała: Obawiam się, że nie mogę sobie na to pozwolićOdrzuciłem jego ofertę. 

Widać, że Soros niespecjalnie przepada za Trampem. / To dobra wskazówka na kogo Polacy powinni stawiać w USA.  -  Z tego co słychać "finanse Sorosa" wspierają Hilary Clinton.  -  Sugeruję obstawiać amerykańską "cholerę", ... zamiast "dżumy". (:

Niesamowite! Naczelnik Państwa zaatakował George'a Sorosa / Zobacz całą notkę  >>>  http://ziut.neon24.pl/post/132037,niesamowite-naczelnik-panstwa-zaatakowal-george-a-sorosa

Jarosław Kaczyński na kongresie PiS:  "Polska jest dzisiaj przedmiotem nacisku w sprawie, która odnosi się do kształtu naszego życia, do sytuacji przeciętnego Polaka. Do kształtu naszego społeczeństwa. Nam oferuje się, byśmy się radykalnie zmienili, byśmy stworzyli społeczeństwo multikulturowe, stworzyli nową tożsamość. Każdy kto wie jaka jest sytuacja w wielu krajach Europy Zachodniej, to wie, że oznacza to radykalne pogorszenie jakości życia. I to jest nam proponowane. Mamy do czynienia z naciskiem. Tu chodzi o suwerenność. Jak ją utrzymamy, to się obronimy. Musimy się obronić.

Koncepcje pana Sorosa, koncepcje społeczeństw, które nie mają tożsamości, to koncepcje wygodne dla tych, którzy mają miliardy, bo takim społeczeństwem niesłychanie łatwo manipulować.

Jeśli nie ma mocnych tożsamości, to ze społeczeństwem można zrobić wszystko. Musimy obronić suwerenność również dlatego, żeby nie popaść w ten mechanizm. Nie wpaść w ten wir, w ten nurt"  / Źróło; wPolityce.pl

Możemy się aby zastanawiać, czy wczorajsza wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego była odpowiedzią na personalny atak George'a Sorosa na Prezesa rządzącej  w  Polsce partii PiS. -  Kto wie, może?

 

Schmitz: You have been so involved in promoting the principles of open society and supporting democratic change in Eastern Europe. Why is there so much opposition and resentment toward refugees there?

Schmitz: Był Pan bardzo zaangażowany w promowanie zasad otwartego społeczeństwa oraz wspieranie przemian demokratycznych w Europie Wschodniej. Dlaczego jest tam tyle sprzeciwu i oburzenia wobec uchodźców?

Soros:Because the principles of an open society don’t have strong roots in that part of the world. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán is promoting the principles of Hungarian and Christian identity. Combining national identity with religion is a powerful mix. And Orbán is not alone. The leader of the newly elected ruling party in Poland, Jarosław Kaczyński, is taking a similar approach. He is not as intelligent as Orbán, but he is a canny politician and he chose migration as the central issue of his campaign.  >>>  Poland is one of the most ethnically and religiously homogeneous countries in Europe. A Muslim immigrant in Catholic Poland is the embodiment of the Other. Kaczyński was successful in painting him as the devil.

Soros: Ponieważ zasady otwartego społeczeństwa nie mają silne korzenie w tamtej części świata. Węgierski premier Viktor Orbán  promuje zasad tożsamości węgierskiej i chrześcijańskiej. Łączenie tożsamość narodową z religią  staje się  potężną mieszanką. I Orbán nie jest sam. Lider nowo wybranej partii rządzącej w Polsce, Jarosław Kaczyński, podejmuje podobne podejście. On nie jest tak inteligentny, jak Orbán, ale jest przebiegłym polityk i wybrał migrację jako centralnej kwestii swojej kampanii.  >>>   Polska jest jednym z najbardziej etnicznie i religijnie homogenicznych krajów w Europie. Muzułmanin imigrant w katolickiej Polsce jest ucieleśnieniem Innego.  Kaczyński odniósł sukces tworząc z tego [Innego ucieleśnienie] diabła.

Schmitz: More broadly, how do you view the political situation in Poland and Hungary?

Schmitz: Bardziej ogólnie, jak można ocenić sytuację polityczną w Polsce i na Węgrzech?

Soros: Although Kaczyński and Orbán are very different people, the regimes they intend to establish are very similar. As I have suggested, they seek to exploit a mix of ethnic and religious nationalism in order to perpetuate themselves in power. In a sense they are trying to reestablish the kind of sham democracy that prevailed in the period between the First and Second World Wars in Admiral Horthy’s Hungary and Marshal Piłsudski’s Poland. Once in power, they are liable to capture some of the institutions of democracy that are and should be autonomous, whether the central bank or the constitutional court. Orbán has already done it; Kaczyński is only starting now. They will be difficult to remove.

In addition to all its other problems, Germany is going to have a Polish problem. In contrast to Hungary, Poland has been one of the most successful countries in Europe, both economically and politically. Germany needs Poland to protect it from Russia. Putin’s Russia and Kaczyński’s Poland are hostile to each other but they are even more hostile to the principles on which the European Union was founded.

Soros:Chociaż Kaczyński i Orbán to bardzo różni ludzie, reżimy, jakie zamierzają ustanowić są bardzo podobne.Jak sugeruję, starają się wykorzystać mieszankę nacjonalizmu etnicznego i religijnego w celu utrwalenia się przy władzy.W pewnym sensie, starają się przywrócić ten rodzaj demokracji pozornej, jaka panowała w okresie między pierwszą a drugą wojną światową za czasów admirała Horthyego z Węgier i marszałka Piłsudskiego w Polsce.Gdy są u władzy, są one w stanie uchwycić niektóre instytucje demokracji, które są i powinny być autonomiczne, czy to bank centralny, lub sąd konstytucyjny. Orbán już to zrobił; Kaczyński zaczyna dopiero teraz.  - Będzie trudno ich [Kaczyńskiego i Orbana] usunąć.

Oprócz wszystkich innych problemów, Niemcy będą miały z Polską problem. W przeciwieństwie do Węgier, Polska jest jednym z najbardziej rozwijających się krajów w Europie, zarówno pod względem ekonomicznym jak i politycznym. Niemcy potrzebują Polski, aby bronić się (możliwe że miał na myśli Polskę)  przed Rosją.  Rosja Putina i Polska Kaczyńskiego są wrogo do siebie nastawione,ale [razem] są one [Polska i Rosja] jeszcze bardziej wrogo nastawiane do zasad,  na których powstała Unia Europejska.

Schmitz: What are those principles?

Schmitz: Jakie są te zasady?

Soros: I have always looked at the EU as the embodiment of the principles of the open society. A quarter of a century ago, when I first became involved in the region, you had a moribund Soviet Union and an emerging European Union. And interestingly, both were adventures in international governance. The Soviet Union tried to unite proletarians of the world, and the EU tried to develop a model of regional integration based on the principles of an open socjety.

Soros: Zawsze patrzyłem na UE jako ucieleśnienie zasad otwartego społeczeństwa. Ćwierć wieku temu, kiedy po raz pierwszy zaangażowałem się w regionie, mieliśmy konające ZSRR oraz pojawiającą się Unię Europejską. I co ciekawe, oba przypadki były przygodą w międzynarodowym zarządzaniu. Związek Radziecki próbował zjednoczyć proletariuszy świata, a Unia Europejska starała się opracować model integracji regionalnej opartej na zasadach społeczeństwa otwartego.

[Dodajmy: Społeczeństwa otwartego, w którym Soros, jak w "otwartym domu", robi świetne interesy ZIUT]

Bardzo ciekawym jest fragment wywiadu z Sorosem, który przedstawiam niżej.  ...  Naświetla on "Plan Sorosa" względem inwazji imigrantów i roli Europy

Soros:But we don’t have a European asylum policy. The European authorities need to accept responsibility for this. It has transformed this past year’s growing influx of refugees from a manageable problem into an acute political crisis. Each member state has selfishly focused on its own interests, often acting against the interests of others. This has precipitated panic among asylum seekers, the general public, and the authorities responsible for law and order. Asylum seekers have been the main victims. But you are right. Merkel deserves credit for making a European asylum policy possible.

The EU needs a comprehensive plan to respond to the crisis, one that reasserts effective governance over the flows of asylum seekers so that they take place in a safe, orderly way, and at a pace that reflects Europe’s capacity to absorb them. To be comprehensive, the plan has to extend beyond the borders of Europe. It is less disruptive and much less expensive for potential asylum seekers to stay in or close to their present location.

My foundation developed a six-point plan on this basis and announced it at exactly the same time as Orbán introduced his six-point plan, but the two plans were diametrically opposed to each other. Orbán’s plan was designed to protect the national borders against the asylum seekers; ours sought to protect the asylum seekers. We have been at odds ever since. Orbán accuses me of trying to destroy Hungary’s national culture by flooding the country with Muslim refugees. Paradoxically, our plan would keep qualified asylum seekers where they are currently located and provide facilities in those places; it is his policies that induce them to rush to Europe while the doors are still open.

Schmitz: Could you make your paradox a little clearer? Why would your plan prevent refugees from flooding Europe?

Soros: We advocate a common European asylum policy that would reassert control over the European rather than national borders and allow asylum seekers to reach Europe in a safe, orderly way, and at a pace that reflects the EU’s capacity to absorb them. Orbán advocates using the national borders to keep out migrants.

Soros:  Nie mamy europejskiej polityki azylowej. Władze europejskie muszą zaakceptować i przejąć na siebie tą odpowiedzialność. To się musi zmienić w wyniku rosnącego napływu uchodźców, który z niewielkiego problemu zmienił się w ostry kryzys polityczny. Każde państwo członkowskie egoistycznie koncentruje się na własnych interesach, często działając wbrew interesom innych. To wywołuje panikę wśród azylantów, opinii publicznej i władz odpowiedzialnych za prawo i porządek. Azylanci stają się  głównymi ofiarami.  Ale masz rację. Merkel zasługuje na uznanie za umożliwienie europejskiej polityki azylowej.

UE potrzebuje kompleksowego planu reagowania na kryzys, taki, który potwierdzi skuteczne zarządzanie przepływem azylantów tak, że odbywał się w bezpieczny i  uporządkowany sposób, w tempie, które odzwierciedla zdolność Europy do ich absorpcji. Aby być pełnym, plan musi wykraczać poza granice Europy. Jest mniej uciążliwe i znacznie mniej kosztowne dla potencjalni azylantów  aby pozostawać w miejscu zbliżonym do aktualnego miejsca ich pobytu.

Moja fundacja opracowała sześciopunktowy plan, który ogłosiła dokładnie w tym samym czasie, gdy Orbán przedstawił swój plan, obydwa były diametralnie  od siebie różne i wzajemnie się wykluczające. Plan Orbána został zaprojektowany w celu ochrony granic państwowych przed azylantami; nasz starał się chronić azylantów. Jesteśmy w sprzeczności do tej pory. Orbán zarzuca mi że próbuje zniszczyć kulturę narodową Węgier, zalewając kraj muzułmańskimi uchodźcami. Paradoksalnie, nasz plan utrzymałby wykwalifikowanych azylantów, gdzie się oni obecnie znajdują i stwarza on udogodnienia w tych miejscach. To jego [Orbana] polityka, wywołują ich pęd do Europy, gdy drzwi są jeszcze nadal otwarte.

Schmitz:  Czy mógłbyś wyjaśnić ten paradoks trochę jaśniej? Dlaczego twój plan uniemożliwiłyby uchodźcom zalewać Europę?

Soros:  
Opowiadamy się za wspólną europejską polityką azylową, która umocni kontrolę nad europejskim  granicami  i umożliwi azylantom w bezpieczny i uporządkowany sposób wejść do Europy, w tempie, które odzwierciedla zdolność UE do ich absorpcji. Orbán opowiada się za uszczelnieniem granic narodowych tak, aby powstrzymać imigrantów.

To ostatnie stwierdzenie Sorosa jest najważniejsze, bo de facto Soros chce zabrać państwom Unii Europejskiej prawo do kontrolowania granic i własnego terytorium, i oddać  je pod kontrolę brukselskich biurokratów. 

Oznacza to odebranie krajom Unii ich suwerenności, tej samej, o którą nie tak dawno toczyła się tak bardzo zażarta awantura w polskim Sejmie. 

Co takiego znalazło się w treści podartego przez Pomaskę dokumentu?  Poniżej pełna treść przyjętej przez Sejm uchwały w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli.  >>> http://ziut.neon24.pl/post/131779,sejm-furiaci-sztuka-o-poslach-i-poslankach-wykletych

<>

Na zakończenie rozmowy Schmitz pyta Sorosa:   Do you know Trump?  / George Soros:   Going back many years Donald Trump wanted me to be the lead tenant in one of his early buildings. He said: “I want you to come into the building. You name your price.” My answer was, “I’m afraid I can’t afford it.” And I turned him down.     Źródło:   >>>    http://www.nybooks.com/articles/2016/02/11/europe-verge-collapse-interview/ 

Pytany o Donalda Trampa, obecnego kandydata Republikanów  na prezydenta USA, George Soros odpowiedział:  Wracając kilka lat wstecz  Donald Trump chciał, abym był głównym najemcą w jednym z jego pierwszych budynków. [Tramp] powiedział [mi]: "Chcę, żebyś  wynajął  miejsce w [moim] budynku. Ty ustalisz cenę najmu."Moja odpowiedź brzmiała: Obawiam się, że nie mogę sobie na to pozwolićOdrzuciłem jego ofertę.

<> 

Widać, że Soros niespecjalnie przepada za Trampem. / To dobra wskazówka na kogo Polacy powinni stawiać w USA.  -  Z tego co słychać "finanse Sorosa" wspierają Hilary Clinton.  -  Sugeruję obstawiać amerykańską "cholerę", ... zamiast "dżumy". (:

Tłumaczenie tekstu / Tłumacz Google   >>   https://translate.google.com  /  Myślę, że reszta artykułu z Geoege'm Sorosem jest równie interesująca. / 

  

Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński "atakując Sorosa" nie posłuchał apelu  Hanny Gronkiewicz-Waltz która nie tak dawno mówiła: "Kilka miesięcy temu we Wrocławiu spalono kukłę Żyda".  -   Uściślijmy, spalono kukłę George'a  Sorosa  - To ten Pan, pierwszy od lewej, obok  "Złotej Rybki" Pana Komorowskiego.  

KOMENTARZE

 • Sensacyjne rozliczenie Wyborów Prezydenta 2010, oraz końcowych wyników cząstkowych
  Gdy spojrzymy na “końcowy wynik cząstkowy” symulacji, ze zdziwieniem zauważymy, że procentowy obliczony wynik cząstkowy Komorowskiego w wierszu >> W3 (54.7577%) jest bardzo podobny do procentowego wyniku Jarosława Kaczyńskiego >> W2 (54.46%), z “przecieku Komorowskiego”,

  ... i na odwrót, obliczony wynik cząstkowy Kaczyńskiego jest bardzo podobny do tego, jaki musiał mieć Komorowski z “przecieku Niesiołowskiego”.

  Powyższe świadczyć może o tym, że po godzinie 22:48 PKW ogłosiła wynik odbiegający od rzeczywistego wyniku cząstkowego w Wyborach Prezydenta 2010, … a ostateczny wynik wyborów mógł być całkowicie inny oficjalnie ogłoszonego przez PKW w 2010 roku. >>> https://docs.google.com/document/d/1pNACc4hZXuP0U0NiCAbqc5R-JC2RyqROTy8zZOrIEEk/edit?pref=2&pli=1
 • Sorosz mówi;
  ///"Gdy są u władzy, są one w stanie uchwycić niektóre instytucje demokracji, które są i powinny być autonomiczne, czy to bank centralny, lub sąd konstytucyjny. Orbán już to zrobił; Kaczyński zaczyna dopiero teraz. - Będzie trudno ich [Kaczyńskiego i Orbana] usunąć.'"///-On wie co mówi. Będąc z narodu prawników (Żyrinowski) Chyba dobrze zapamiętał słowa Rottenschilda i co rządzi tym światem.
 • " Sorosz mówi; -"powinny być autonomiczne, czy to bank centralny, lub sąd konstytucyjny."-Sorosz wie o co się upominać;
  Od momentu kiedy to Fenicjanie wynaleźli pieniądz, światowa finansjera robi wszystko by jak najwięcej go znalazło się w jej posiadaniu. Dążenie do tego celu jest spowodowane nie tylko zachłannością dóbr materialnych lecz również żądzą władzy.
  BARON Rotchild spuentował to następującym powiedzeniem: „Dajcie mi władzę na pieniądzem Narodu a nieistotnym będzie to kto ustanawia Jego prawa".
 • @Moher 19:19:58
  Kaczyński: Koncepcje pana Sorosa, koncepcje społeczeństw, które nie mają tożsamości, to koncepcje wygodne dla tych, którzy mają miliardy, bo takim społeczeństwem niesłychanie łatwo manipulować.

  ... zarabiać pewnie też: Soros: Zawsze patrzyłem na UE jako ucieleśnienie zasad otwartego społeczeństwa. Ćwierć wieku temu, kiedy po raz pierwszy zaangażowałem się w regionie, mieliśmy konające ZSRR oraz pojawiającą się Unię Europejską. I co ciekawe, oba przypadki były przygodą w międzynarodowym zarządzaniu. Związek Radziecki próbował zjednoczyć proletariuszy świata, a Unia Europejska starała się opracować model integracji regionalnej opartej na zasadach społeczeństwa otwartego.

  [Dodajmy: Społeczeństwa otwartego, w którym Soros, jak w "otwartym domu", robi świetne interesy ZIUT]
 • Sorosz mówi; -"Kaczyński odniósł sukces tworząc z tego [ucieleśnienie] diabła."-
  -Módlmy się, by Pan Bóg nie pozwolił, by ten diabeł odniósł zwycięstwo. -Polska WWW. -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • Sorosz mówi; -"oba przypadki były przygodą w międzynarodowym zarządzaniu."-(ZSRR i Unia Europejska).
  "Związek Radziecki próbował zjednoczyć proletariuszy świata, a Unia Europejska starała się opracować model integracji regionalnej opartej na zasadach społeczeństwa otwartego."
 • Czas na polską "Ustawę o zagranicznych agentach"
  Czas na polską "Ustawę o zagranicznych agentach"

  Jeśli niedługo KOD będzie gotów na przyjmowania "pieniędzy ze świata", na to samo powinno się przygotować Państwo Polskie, uchwalając polską "Ustawę o zagranicznych agentach". >> http://ziut.neon24.pl/post/131508,czas-na-polska-ustawe-o-zagranicznych-agentach

  EIR Investigation Executive Intelligence Review, Nov.1/1996 Βy William Engdah >> http://hermesthescholar.blogspot.ca/2012/01/secret-financial-network-behind-wizard.html


  Oto tłumaczenie fragmentu tego artykułu na język polski:

  "Soros był osobiście odpowiedzialny za wprowadzenie terapii szokowej we wschodzących gospodarkach wschodnio-europejskich po 1989 r. Rozmyślnie zachęcał słabe nowe rządy we wschodniej Europie do wprowadzania szalonej, drakońskiej polityki, która umożliwiła jemu oraz jego żarłocznym finansowym kamratom jak Mark Rich oraz Shaul Eisenberg wykupić zasoby dużej części gospodarek we Wschodniej Europie po absurdalnie niskich cenach.

  W 1989 r. Soros zorganizował tajne spotkanie pomiędzy "reformatorskim" rządem premiera Mieczysława Rakowskiego a liderami nielegalnych wówczas Związków Zawodowych "Solidarność". Z wiarygodnego polskiego źródła wiemy, że na tym spotkaniu Soros zaproponował następujący "plan" dla Polski Komuniści muszą dopuścić do władzy przedstawicieli [tej nowej] Solidarności, aby zyskać zaufanie społeczne.

  Następnie rząd musi doprowadzić państwowe przedsiębiorstwa do bankructwa, stosując astronomicznie wysokie oprocentowanie, wstrzymując kredyty państwowe, obciążając firmy długiem niemożliwym do spłacenia.

  (Informacja o spotkaniu Bronisława Geremka ze Stanisławem Cioskiem, wysłannikiem gen. Jaruzelskiego, dotycząca wymienionych / bezrobocie, zmiany własnościowe, pieniądz / znajduje się w archiwach państwowych.)

  Wówczas, Soros obiecał że namówi swoich przyjaciół, międzynarodowych biznesmenów, aby przybyli do Polski jako potencjalni nabywcy przedsiębiorstw państwowych. Jako przykład takiego postępowania może posłużyć plan dotyczący prywatyzacji Huty Warszawa. Według ekspertów z branży metalurgicznej, wybudowanie takiego kompleksu metalurgicznego od zera kosztowałoby zachodni koncern około 3-4 miliardy dolarów. Kilkanaście miesięcy później polski rząd zgodził się wziąć na siebie długi przedsiębiorstwa oraz sprzedać Hutę Warszawa za $ 30 milionów, międzynarodowej firmie Lucchini z siedzibą w Mediolanie.

  Soros zatrudnił swojego przyjaciela z Harvard University, ekonomistę Jeffery'a Sachsa, który poprzednio był doradcą ekonomicznym rządu boliwijskiego i doprowadził do przejęcia gospodarki boliwijskiej poprzez kartel narkotykowy [tzw. “korporację bananową” {ochroniarzy} - St.T.].

  Dla zrealizowania swojego planu w stosunku do Polski Soros powołał Fundacje im. Stefana Batorego, która była oficjalnym sponsorem prac Sachsa w latach 1989-1990.

  Soros zwierzył się kiedyś, że nawiązał przyjacielskie stosunki z głównym doradcą Wałęsy, Bronisławem Geremkiem.

  Spotkał się również z ówczesnym prezydentem, Generałem Wojciechem Jaruzelskim, który wyraził zgodę na utworzenie fundacji. Soros współpracował ściśle z szarą eminencją ministra finansów Leszka Balcerowicza - Witoldem Trzeciakowskim.

  Utrzymywał również serdeczne stosunki z samym Balcerowiczem, który wprowadzał w Polsce terapię szokową.

  Soros wspomniał, że na wskutek dużej presji zachodnich kół polityczno-biznesowych, Wałęsa zgodził się pozostawić Balcerowicza na stanowisku ministra finansów, kiedy został prezydentem Polski.A co zrobił Balcerowicz, zamroził płace w czasie kiedy przedsiębiorstwa państwowe znalazły się na krawędzi bankructwa na wskutek odcięcia kredytów państwowych. Produkcja przemysłowa wówczas spadła o 30% w czasie dwóch lat.

  Soros przyznał, że zdawał sobie doskonale sprawę z tego, iż terapia szokowa może doprowadzić do zamykania zakładów przemysłowych, olbrzymiego bezrobocia a nawet do niepokojów społecznych. Dlatego naciskał władze komunistyczne, aby włączyły przedstawicieli Solidarności do rządu, co ułatwiłoby zapobieganie protestom społecznym. Poprzez Fundacje Batorego Soros współpracował z ambasadą USA w Warszawie oraz z głównymi przedstwicielami mediów takimi jak Adam Michnik, wprowadzając faktycznie cenzurę w temacie terapii szokowej, eliminując jakąkolwiek krytykę.
 • Sorosz mówi; -"oba przypadki były przygodą w międzynarodowym zarządzaniu."-(ZSRR i Unia Europejska).
  "Związek Radziecki próbował zjednoczyć proletariuszy świata, a Unia Europejska starała się opracować model integracji regionalnej opartej na zasadach społeczeństwa otwartego."
 • @Ziut 19:24:14-Eksperyment ze Związkiem Radzieckim, czyli budowa
  Zamkniętego obozu socjalistycznego dla proletariuszy okazała się zbyt kosztowna (Utrzymanie totalnej kontroli, łagrów i murów (np. Mur Berliński okazało się zbyt kosztowne, a niewolony proletariusz mało wydajny (co potwierdza całą historię niewolnictwa), więc koncepcja otwartego społeczeństwa jest bardzo kusząca. -Trzeba tylko zniewolonemu wmówić że jest wolny, a my i tak spijemy śmietankę. ;)
 • Problem jest inaczej ulozony
  Zydzi prowadza wlasna, perfidna gre.Przeciez oni nie naleza do bialej rasy, doskonale o tym wiemy- my i oni.Im blizej do islamu, niz katolicyzmu.Obydwie (ich)religie maja w sobie skrajnosci, utozsamiane z tymi ludzmi.Bardzo rodzinne towarzystwo.Wspolnie wykorzystuja dyskryminacje, antysemityzm do walki z europejczykami.Maja wiec wspolny front walki z bialymi, pomimo ze w dalszym ciagu sie kloca.Te klotnie sa bardziej ideologiczne, bo jednak wspolpracuja na tyle, ze Izrael bezpiecznie sie rozwija.Muzulmanie , mozgami izraelczykow, destabilizuja Europe.I oni poprzez sluzby czy takich jak Soroz, przejmuja wladze nad dzialalnoscia islamu, ktory ma za zadanie zniszczyc Europe.
 • @Ziut 19:30:22 -Zamknięty obóz Związku Zdradzieckiego
  wymagał dlatego tak kosztownych technik utrzymania ludzi w posłuszeństwie, bo dla mas mimo prymitywnego prania mózgu ideą Marxa Lenina było łatwo rozpoznać kto to "My", a Kto "Oni" -To był prosty podział. -w "Otwartym Społeczeństwie ludzie są zagubieni i trudno im rozpoznać kto jest kto. -Udoskonałono techniki prania mózgów. -Świat idzie z PO(D)stępem. -W Polsce obecnie przykład dają zaKODowane barany prowadzone przez (nomen omen), niejakiego "Kijowskiego". -Oby nie na majdan jak ten ukraiński.
 • @prese 20:01:29 / PŁOT NA AMERYKAŃSKO MEKSYKAŃSKIEJ GRANICY
  PŁOT NA AMERYKAŃSKO MEKSYKAŃSKIEJ GRANICY
  Dlaczego tam Soros nie praktykuje "społeczeństwa otwartego"?
  >> https://www.youtube.com/watch?v=jDm48AL2z8g

  ... Proste, gdyby zaczął zajęła by się nim (od razu) Homeland Security Agency / Agencja Obrony Terytorium USA
 • @Moher 20:07:53
  "Otwartym Społeczeństwie ludzie są zagubieni i trudno im rozpoznać kto jest kto. -Udoskonałono techniki prania mózgów. -Świat idzie z PO(D)stępem.

  - DOKŁADNIE TAK!
 • @prese 20:01:29 -A co Ty tu widzisz "inaczej ułożone"?
  -Odkrywasz Amerykę po Kolumbie?-Czytaj ze zrozumieniem o otwartym społeczeństwie -Ludzie mądrzy wiedzą kto pomógł już mahometowi by się nim posłużyć w niszczeniu Chrześcijaństwa.
 • @Moher 20:15:26
  "Czytaj ze zrozumieniem o otwartym społeczeństwie"

  :D
 • @Ziut 20:10:15 -Meksykanie to
  przecież najgorszy, obrzydliwy sort ludzi; katolicy. ;)
 • @Ziut 20:17:21"Czytaj ze zrozumieniem o otwartym społeczeństwie"
  -Czyli bezbronnym, wymieszanym i przeznaczonym na destrukcję.
 • @Ziut 19:30:22
  To samo znalazłam o czym piszesz w takim opracowaniu "„Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku."
  http://www2.plp.info.pl/wp-content/uploads/2012/12/Raport-o-przemysle.pdf
  Ma on 99 stron, ale warto. Dowiedziałam się, że przy sprzedaży naszego majątku pomagali zachodni doradcy (nie polscy!) za duże pieniądze (tam są dokładne dane) i jeszcze wiele innych rzeczy.
 • @Moher 20:15:26
  Ja nie krytykowalem tekstu, jedynie staram sie powiedziec ze islam i judaizm , a co za tym idzie,Arab i Zyd, to ci sami ludzie
 • To ten Soros jest krolem swiatowym jakims?
  Chce usuwac rzad w Polsce jak w Syrii? A niech sie odwali.
 • W co gra Kaczyński?
  ..bo, że gra ustaloną rolę to pewne.

  Między nim a Tuskiem jest taka różnica jak między Clinton, a Trumpem;
  wszystkie drogi prowadzą pod Ścianę Płaczu w jarmułce..
  Różne drogi przez różne kraje i salony,ale zarząd ten sam..

  Ostatnimi czasy zacząłem rozważać cel, który jasno zaczyna się klarować, a mianowicie multikulti jest dla zachodniej Europy, a w Polsce różnorodność mają zapewnić Ukraińcy. Na terenach Polski i zachodniej Ukrainy ma sformalizować się Polin (bo nieformalnie jest od dawna). Przybysze uciekający ze zniszczonego Izraela nie mogą czuć się niekomfortowo w "swym prastarym domu" Polin, więc muzułmanów nie sprowadzi się tu w takich ilościach jak do Niemiec chociażby.

  Bardzo smuci mnie hurraoptymizm co poniektórych z powodu sprawowania władzy przez Komityw PC. Tak jakby 500+ zasłoniło skalę nepotyzmu, nieprofesjonalizmu, polityki na kolanach względem Usraela i rusofobii pędzącej ku wojnie na naszym terytorium..

  Szekle od Charona zamknęły oczy społeczeństwu :(((
 • -Mądrość szKODników
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_5XSCKjQN1k
 • @wk..ny 22:04:25 -"Szekle od Charona zamknęły oczy społeczeństwu :((("
  -i Lechowi Kaczyńskiemu.
 • @leoparda 20:27:53
  Dzięki za pdf-a.

  Ukłony.
 • @staszek kieliszek 20:36:32
  "Chce usuwac rzad w Polsce jak w Syrii?"

  Zaraz Dudę będą nazywać tyranem...
  Antysemitą już za bardzo nie mogą.
 • @ Autor
  A "złota rybka" na ostatniej fotce jaka rozanielona.... :-(

  5*
 • Autor
  Chce nam zrobic dobrze-zorganizowal Sachsa,chce wprowadzic Islamistow,bazy i wojskowych amerykanskich a nawet fundacje batorego.
  Tylko dlaczego nie chce tego samego dla swoich ziomkow?(ciekawe jaki procent ich mediow jest w rekach niemieckich)
 • Jakim prawem szuler...
  Jakim prawem obcy szuler,prostak bez wiedzy,wrogi Polsce,wyglasza nam Polakom jakies swoje racje jaka ma byc Polska . Polska na pastwe dla szulera ? Polska jest Polakow a nie banksterow!!!!Ten gangster co podpalil Ukraine-gdzie mordowni sa tysiacami dzieci ,kobiety,ten gangster co podpala UNIE wlewem gdzie morduje unia we fracji juz 40obuwateli,w Belgi zamordowano juz 135 obywateli,za wlewem arabskim finasowanym przez plemiona czerwono-tarczne,na koncu z tym gangsterem od opensociety ,Czytaj Black`a,Financing Flames,gdzie wrpost mowi tak jak teraz ze chce podpalic Polske,zwalic rzad RP, by do konca JA ograbic,jak to czyni obecnie.Obecnie ,bez ostatnich cyfr i doniesien o grabiezy podatku VAT i CIT/ok 150mlrd zl/ wygrabiaja te bandy szulerow z Polski ok 400 mlrd plus te 150 VATY i CITY.To juz jest zawrotna kwota ponad 550 mld zl/rok! Budzet Polski to okolo 250mld zl/ w tym 200banki=55 inflacyjne +75 przyrost PKB+ 70mld oplaty kont plus lichwa od kredytow , Dalej 70 mld ginie z konta bledow NBP-tutaj nam duktuje ten szuler bysmy utracili kontrole nawet nad NBP-,ale ona juz jest utracona ,kontrola plynie z Bazylei-redshield group,dalej sklepy ponad 20 mld ,dalej montownie ponad 10 mld ,dalej skladki na UNIE i banki UNI,/hrecja i ukraina itd itd/TEN prostak szuler chce nad Polska rozciagnac kompletna kradziez.Dlaczego Polskie wladze nie zablokuja finansowania np Zepy czy Comory oprzeztego szulera od przewrotow rzadow, patrz fundacja Stowarzyszenie 61 tam sa rodzini Zepy i Comory a wplywy od szulera tego .Dlaczego na to sie zezwala by wrog oficjalnie wystepowal przeciw Polsce finansijac przewroty na ulacach rekami Stalinowcow od obrony Dyktatury,Dlaczego to jeszcze zezwala sie ? . Czyt o nie jest demokracja -parawan zlodzieji.Polacy jest nas ponad 35 mln jak mozna sie zgadzac na ten million Stalinowcow od szulerow i gangsterow czerwonotarcznych.
 • @Andrew08 08:09:57
  Siedzą przy stole pichcińska, trzaskoski, brudziński, magiera, zgorzelski, tyszka i romanowskii, tu przenosimy się do innego wymiaru, ten ostatni zadaje pytanie o sorosa i jego fundacje dając za przykład rosję, która wyje.ała GO na zbity pysk, jak myślicie jakie odpowiedzi daliby uczestnicy porannej kawki ?
 • @provincjał 08:42:59
  To "oficjalna" strona działalności:
  "Założona przez Georga Sorosa Fundacja Batorego wspiera działanie programu Obywatele Dla Demokracji. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się lewicowe organizacje pozarządowe walczące z Polskimi Patriotami.

  W ramach projektów tematycznych finansowanych przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) wypłacane są środki w wys. od 50 tys. do 350 tys. złotych na działania mające na celu (tekst podkreślony na niebiesko dodany przez red. Michał KK):
  angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne – Partycypacja obywatelska (wsparcie organizacji lewicowych)
  sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych – Kontrola obywatelska (kontrola instytucji publicznych)
  zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji – Zwalczanie dyskryminacji (walka z Wolnością Słowa)
  zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego – Wykluczenia społeczne (wsparcie dla środowiska LGBT)"

  "Szkolenia dla oficerów Policji

  Program Szkolenia Oficerów Policji był realizowany w partnerstwie z Komendą Główną Policji, dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

  Poniżej cytat ze strony organizacji :

  „W tym tygodniu miała miejsce kolejna odsłona programu „Zrozumieć zło. Warsztaty dla przełożonych w policji” organizowanego przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu we współpracy z Komendą Główną Policji. W dniach 15-17 grudnia 2014 r. wzięli w nim udział dowodzący Policją ze Śląska oraz Opolskiego.„Zrozumieć zło” to jedyny tego typu program w Europie, którego celem jest podwyższenie determinacji Policji dla prewencji oraz ścigania przestępstw z nienawiści w oparciu o studium Holokaustu.

  Pozwala to lepiej zrozumieć współczesne znaczenie Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, w tym osobom należącym do mniejszości etnicznych, wyznaniowych i społecznych. W ciągu najbliższych dwóch lat udział w nim weźmie 200 najważniejszych policjantów z całej Polski. Będą oni poznawać historię Holokaustu, aby móc lepiej zwalczać przestępczość z nienawiści.”
  http://www.otwarta.org/zrozumiec-zlo-warsztaty-dla-policji-15-17-12/"

  http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/65901-fundacja-georga-sorosa-chce-zakneblowac-usta-polakom-wideo
 • @mac 23:23:55
  Wyszło Sorosowi z worka (:
 • @Jasiek 23:17:11
  Tak, tak, ... tylko nie pomyl z "kaszlotem". (:
 • @Jasiek 23:15:54
  Zaraz Dudę będą nazywać tyranem...
  Antysemitą już za bardzo nie mogą.

  - No tak, .... Duda profilaktycznie potraktował temat. (:
 • @wk..ny 22:04:25 W co gra Kaczyński?
  Myślę, że w tym przypadku "przelana krew" jego brata jest gwarancją, że gra po właściwej stronie.
 • @leoparda 20:27:53
  RE: To samo znalazłam o czym piszesz w takim opracowaniu "„Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku."

  - W POLSKICH DOKUMENTACH W KANCELARII PREZYDENTA JEST NOTATKA O ROZMOWIE JEDNEGO Z MINISTRÓW Z GEREMKIEM, TAKA INSTRUKCJA - TO TEŻ "TO SAMO"
 • @Moher 20:18:34
  Meksykanie to przecież najgorszy, obrzydliwy sort ludzi; katolicy. ;)

  - MYŚLISZ ŻE TO PRZEZ TO TEN PŁOT?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY